KPMG har i høst gransket Mattilsynets forvaltningspraksis, på oppdrag fra Landbruks- og Matdepartementet. I dag kom rapporten, som har sett nærmere på hvorvidt Mattilsynets system og rutiner for tilsyn er godt nok, og om rutinene følges. Rapporten svarer også på forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet.

Rapporten ble lagt fram i ettermiddag, og kommer med alvorlige funn om Mattilsynets praksis.

Den konkluderer med at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Granskingen finner at organiseringen av Mattilsynet bidrar til mangelfull enhetlighet, svak styring og lite effektiv ressursbruk. Etaten har ikke et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket. Kontroll på gjennomføring av tilsyn har mangler. Dette bidrar til at kvaliteten i gjennomføringen av samfunnsoppdraget ikke er god nok. Resultatet av granskingen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettsikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig.

- Det KPMG har funnet, og deres anbefalinger om endringer, vil kunne løse en del av de utfordringene vi som næring og enkeltbønder har opplevd med Mattilsynet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Eksempelvis er dette anbefalinger om forutsigbare og enhetlige tilsyn, og åpenhet om kravpunktmaler.

- Vi skal nå gå nærmere inn i rapporten og forslagene, sier Bartnes.

Trenger et Mattilsyn vi har tillit til

Bondelaget er opptatt av å ha et velfungerende Mattilsyn som er rustet til å gjøre en god jobb.

- Som matprodusenter er vi avhengig av at forbrukerne har tillit til måten vi produserer maten på. Da er det ytterst viktig at forbrukere og bønder har tillit til de som skal kontrollere oss, Mattilsynet. Jeg har tro på at disse anbefalingene kan gjøre Mattilsynet bedre, sier Bartnes.

Rapporten gir konkrete områder i Mattilsynets forvaltningspraksis som må endres og utbedres. KPMG gir seks konkrete anbefalinger for endring av Mattilsynet, og sier at dersom anbefalingene gjennomføres, kan det gi grunnlag for et Mattilsyn med styrket tillit fra næring og samfunn.

-Vi forventer at dette følges opp av Mattilsynet og av bevilgende myndighet slik at Mattilsynet får nødvendige ressurser til gjennomføring, sier Bartnes, og legger til at dette på sikt vil styrke Mattilsynet og tilliten folk og bønder har til dem.

Blant anbefalingene er et bedre opplæringsprogram blant ansatte, enhetlig regelverksfortolkning, og å flytte klagebehandlingen til en egen klageinstans. Dette er i tråd med Bondelagets innspill.

Bakgrunnen for denne eksterne granskingen var blant annet tilsynssak hos en pelsdyrbonde i Sandnes i juni i år, hvor tilsynsrapporten inneholdt flere faktafeil. Mattilsynet har innrømmet at det ble begått feil.

Norges Bondelag har vært i møte med KPMG og spilt inn til rapporten underveis. Vi kjenner oss også igjen i store deler av rapporten som er lagt fram i dag. I vårt innspill påpekte vi blant annet at det er en vei å gå for å forbedre og kvalitetssikre tilsynet og rapportene. Det dreier seg om åpenhet rundt prosedyrer, kollegastøtte, og å legge igjen skriftlig oppsummering etter tilsyn hos bonden. Vi la vekt på at ved vurdering av klager, må de sikres en uavhengig behandling, og kanskje de mest inngripende vedtakene bør klagebehandles av en uavhengig instans. Bondelaget håper at Mattilsynet øker samarbeidet med flere aktører rundt bonden, som privatpraktiserende veterinærer, for å risikovurdere dårlige dyrehold.

Anbefalinger fra KPMG til Mattilsynet

  1. Ikke enhetlig regelverksfortolkning. Anbefaling: Enhetlig regelverksfortolkning i alle ledd.
  2. Kommunikasjon med tilsynsobjektene er mangelfull. Anbefaling: sørge for bedre kommunikasjon. Veiledere og kravpunktmaler er felles for inspektører og tilsynsobjekter. Utvikle «ferdig på stedet»-tilsyn.
  3. Svak overordnet planlegging som ikke er tilstrekkelig basert på observert risiko. Anbefaling: ferdigstille planleggingssystem. Planlagte tilsyn gjennomføres og følges opp. Prioritere områdene med størst risiko.
  4. Opplæringsprogram er ikke satt inn i et tilstrekkelig system. Anbefaling: etablere et program for kompetanseheving og følge opp implementering.
  5. Organiseringen av klagesaksbehandling presenterer utfordringer for habilitet og faglig styring. Selv om klagesaksbehandlingen nå er lagt til MTs hovedkontor frykter nøringen partiskhet. Anbefaling: Flytte klagesaksbehandling ut av hovedkontoret og inn i en egen klageinstans.
  6. Mattilsynets organisering bidrar til en lite effektiv syring og uklare ansvarsforhold. To-nivå-modell har bidratt til mer enhetlige tilsyn i den enkelte region, men usikkert om det er enhetlig mellom regionene. Uklar ansvarsfordeling og myndighetsforhold. Anbefaling: redusere til ett nivå. Organisere etter tre fagsektorer (mat, fisk planter&dyr), som alle styres fra hovedkontoret.

KPMG mener at hvis disse anbefalingene gjennomføres, kan det gi grunnlag for et Mattilsyn med styrket tillit fra næring og samfunn.