Uttalt seg om både rovdyrpakke og nedskalering av melkeproduksjon

Av Mina Mjærum Johansen,
  • Tips en venn om denne siden

Østfold Bondelag sendte i forrige uke inn to innspill til Norges Bondelag. Det ene handlet om de sju endringene regjeringa ønsker å gjøre innen rovdyrforvaltninga, mens det andre handlet om hvordan næringa skal møte en nedskalering av nærmere 100 millioner liter melk, som følge av utfasing av Jarlsbergost-eksporten.

Rovviltregionene må ikke bli større

Regjeringa foreslår sju endringer i den såkalte rovdyrpakka, og disse har Østfold Bondelag svart ut. De punktene som har blitt viet mest oppmerksomhet i innspillet er forslagene om å redusere antallet rovviltregioner fra dagen åtte til fire eller fem, og forslaget om felles bestandsmål nord og sør for Trondheimsfjorden/Stjørdalselva.

Til punktet om å redusere antallet rovviltnamnder skriver Østfold Bondelag blant annet: "KLDs (Klima- og miljødepartementet - red. adm.) foreslåtte nye regioninndeling med kun fire regioner medfører en region Østlandet som omfatter hele 10 tidligere fylker (Viken inkludert). I tillegg til at en slik region blir geografisk svært stor, vil den også bli svært kompleks, med ansvaret for en stor andel av de nasjonale bestandsmålene for alle de fire rovviltartene. Nemndas medlemmer, om de kun blir 7 faste, slik KLD antyder, vil i liten grad kunne ha kjennskap til lokale forhold, og forslaget vil svekke den regionale forankringen betydelig."

Østfold Bondelag ønsker først og fremst å beholde rovviltregionene som i dag, men peker på at dersom regjeringa lander på fem rovviltregioner, ønsker Østfold Bondelag å splitte Viken-fylkene, slik at Buskerud blir tilhørende den regionen som ligger vest for Oslofjorden.

På forslaget om felles bestandsmål nord og sør for Trøndelag, i stedet for i hver rovviltregion, uttaler Østfold Bondelag at de er sterkt i mot dette, da dette også vil svekke den regionale forankringa betydelig, og sannsynligvis medføre til flere og mer langvarige prosesser mellom rovviltregionene.

 

Mest mulig, så fort som mulig

I jordbruksavtalen i vår blei avtalepartene enige om å se på nedskalering av melkevoliumet innen 1. oktober i år. Norges Bondelag har derfor sendt ut et notat før sommeren, som 16 av våre lokallag har gitt innspill på. Som følge at eksporten av Jarlsbergost blir utfaset fra 2020, anslår Østfold Bondelag at det blir behov for å redusere melkeproduksjonen med nær 100 millioner liter. Østfold Bondelag ønsker at dette skal skje så fort som mulig, og ønsker at det meste skal gjøres ved utkjøp av kvoter. Østfold Bondelag foreslår derfor å sette den statlige andelen ved salg av kvote til 100 prosent i en begrensa periode, inntil det volumet som faller bort, er kjøpt ut. Østfold Bondelag ønsker å differensiere på pris når det gjelder produksjonsform, slik at melkeprodusenter med båsfjøs skal kunne motta noe mer for literen når de selger hele kvota. Begrunnelsen for dette er å få de som sitter på gjerdet til å ta en raskere beslutning på om de vil satse videre eller ikke.

Forholdstallet må justeres etter oppkjøpt kvote, og behovet i markedet, men minst mulig for ikke å svekke den aktive produsenten. Østfold Bondelag ønsker at alle skal behandles likt, og ha likt forholdstall, uavhengig av størrelse, geografisk beliggenhet eller produksjonsform.

Østfold Bondelag har også uttalt seg om kvoteleie, selv om dette ikke er en del av forhandlingene avtalepartene skal behandle innen 1. oktober. Prinsippielt mener Østfold Bondelag at kvoteleie må være tidsbegrensa med maksimalt 5 år. Etter dette må kvota aktiveres gjennom melkeproduksjon, legges sovende eller selges. Østfold Bondelag ser at dette kan være utfordrende for samdriftene, og ønsker derfor et amnesti for disse.

 

Se høringsinnspillene på menyen på høyre side.

 

 

Møte med organisasjonene om årets jordbruksforhandlinger

Tirsdag møtte Østfold Bondelag organisasjoner og avlslag til speedmeeting og innspill til årets jordbruksforhandlinger. - Vi ser fram til å få gode signaler fra dere som virkelig kjenner utfordringene innenfor de ulike produksjonene, åpnet fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland
Torsdag
19
mars

Årsmøte Østfold Bondelag 19. mars

Rakkestad

Våre samarbeidspartnere