Rovviltregionene må ikke bli større

Regjeringa foreslår sju endringer i den såkalte rovdyrpakka, og disse har Østfold Bondelag svart ut. De punktene som har blitt viet mest oppmerksomhet i innspillet er forslagene om å redusere antallet rovviltregioner fra dagen åtte til fire eller fem, og forslaget om felles bestandsmål nord og sør for Trondheimsfjorden/Stjørdalselva.

Til punktet om å redusere antallet rovviltnamnder skriver Østfold Bondelag blant annet: "KLDs (Klima- og miljødepartementet - red. adm.) foreslåtte nye regioninndeling med kun fire regioner medfører en region Østlandet som omfatter hele 10 tidligere fylker (Viken inkludert). I tillegg til at en slik region blir geografisk svært stor, vil den også bli svært kompleks, med ansvaret for en stor andel av de nasjonale bestandsmålene for alle de fire rovviltartene. Nemndas medlemmer, om de kun blir 7 faste, slik KLD antyder, vil i liten grad kunne ha kjennskap til lokale forhold, og forslaget vil svekke den regionale forankringen betydelig."

Østfold Bondelag ønsker først og fremst å beholde rovviltregionene som i dag, men peker på at dersom regjeringa lander på fem rovviltregioner, ønsker Østfold Bondelag å splitte Viken-fylkene, slik at Buskerud blir tilhørende den regionen som ligger vest for Oslofjorden.

På forslaget om felles bestandsmål nord og sør for Trøndelag, i stedet for i hver rovviltregion, uttaler Østfold Bondelag at de er sterkt i mot dette, da dette også vil svekke den regionale forankringa betydelig, og sannsynligvis medføre til flere og mer langvarige prosesser mellom rovviltregionene.

 

Mest mulig, så fort som mulig

I jordbruksavtalen i vår blei avtalepartene enige om å se på nedskalering av melkevoliumet innen 1. oktober i år. Norges Bondelag har derfor sendt ut et notat før sommeren, som 16 av våre lokallag har gitt innspill på. Som følge at eksporten av Jarlsbergost blir utfaset fra 2020, anslår Østfold Bondelag at det blir behov for å redusere melkeproduksjonen med nær 100 millioner liter. Østfold Bondelag ønsker at dette skal skje så fort som mulig, og ønsker at det meste skal gjøres ved utkjøp av kvoter. Østfold Bondelag foreslår derfor å sette den statlige andelen ved salg av kvote til 100 prosent i en begrensa periode, inntil det volumet som faller bort, er kjøpt ut. Østfold Bondelag ønsker å differensiere på pris når det gjelder produksjonsform, slik at melkeprodusenter med båsfjøs skal kunne motta noe mer for literen når de selger hele kvota. Begrunnelsen for dette er å få de som sitter på gjerdet til å ta en raskere beslutning på om de vil satse videre eller ikke.

Forholdstallet må justeres etter oppkjøpt kvote, og behovet i markedet, men minst mulig for ikke å svekke den aktive produsenten. Østfold Bondelag ønsker at alle skal behandles likt, og ha likt forholdstall, uavhengig av størrelse, geografisk beliggenhet eller produksjonsform.

Østfold Bondelag har også uttalt seg om kvoteleie, selv om dette ikke er en del av forhandlingene avtalepartene skal behandle innen 1. oktober. Prinsippielt mener Østfold Bondelag at kvoteleie må være tidsbegrensa med maksimalt 5 år. Etter dette må kvota aktiveres gjennom melkeproduksjon, legges sovende eller selges. Østfold Bondelag ser at dette kan være utfordrende for samdriftene, og ønsker derfor et amnesti for disse.

 

Se høringsinnspillene på menyen på høyre side.