En enstemmig næringskomite ba i 2018 regjeringa om å komme tilbake med et forslag til lov om god handelsskikk. Forslaget har vært på høring, og flertallet av høringsinstansene var positive.

- Det er gledelig og svært viktig at vi endelig får på plass en lov om god handelsskikk og et eget uavhengig tilsynsorgan. Det skaper mer ryddige forhold mellom leverandører og dagligvarekjeder, noe som både bonde og forbruker vil tjene på, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

To offentlige utredninger har i 2011 og i 2013 utredet og konkludert med at det er behov for en slik lov. Bakgrunnen er utfordringer i verdikjeden for mat med sterk maktkonsentrasjon i dagligvareleddet, og økt innslag av vertikal integrasjon hvor de samme aktørene styrer flere ledd i verdikjeden. 

- En egen lov vil bidra til mer åpenhet om dagligvarebransjen, økt forutsigbarhet og at man unngår uheldig handelspraksis adferd som tilbakeholdelse av informasjon, korte frister og uklare kontrakter. Andre land har allerede anerkjent at det er nødvendig med en viss regulering for å sikre jevnere fordeling av makten i verdikjeden, understreker Bartnes.

EU er i ferd med å innføre en form for lov om god handelsskikk, og de fleste EU-landene har innført nasjonal lovgivning.

Jobben er ikke over

Det er foreslått å opprette et eget handelstilsyn, samlokalisert med Forbrukertilsynet, for å overvåke at loven blir overholdt.

- Det er helt avgjørende at handelstilsynet blir uavhengig, med selvstendig beslutningsmyndighet. Et dedikert tilsyn som har som hovedoppgave å følge matsektoren, er den sikreste måten å få en god og effektiv håndheving av loven på, sier Bartnes.

Stortinget ba i 2018 i tillegg regjeringa om å utrede flere tiltak som kan bedre konkurransen i dagligvarehandelen, som prisregulering og forhold knyttet til distribusjon som kan hemme konkurransen i dagligvarehandelen.

- I dag er vi fornøyd med at loven kommer. Jeg vil likevel understreke at jobben ikke er over. Det er nødvendig å se på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her er det behov for tiltak, sier Lars Petter Bartnes.