Nyheter

Koronaen gir usikre tall for jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram tall som viser en positiv utvikling for koronaåret 2020. – Det er positivt at resultatet for 2020 viser ei bedre utvikling etter at inntektsutviklinga være nærmest flat i perioden 2015 til 2019. Derimot endrer det ikke det faktum at den svake inntektsutviklinga de foregående årene har gitt en tøff økonomisk situasjon for mange bønder, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Behov for kompensasjonsordning i grøntnæringa

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag, med flere, om kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa.

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket.

Slo et slag for mangfoldet

Nyvalgt leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud, holdt i dag innlegg på Norges Bondelags representantskap. Der løftet han blant annet en god kornøkonomi og at gras- og beiteområder må behandles likt i alle distrikt og regioner. Videre at ordningene for regionalt miljøprogram (RMP), velferdsmidler og investeringsvirkemidlene må styrkes. Les innlegget i denne saken.

Resolusjon om skadefelling av grågås

Under generaldebatten på årsmøte i Østfold Bondelag var det stor aktivitet, og lokallagene var opptatt mange ulike utfordringer. Spesielt mange pekte på behovet for økt innsats for å få bukt med problemene med gåsekader, noe som resulterte i en resolusjon fra årsmøtet

Resolusjon om grunnlagsmaterialet

Under generaldebatten tok leder i Hobøl Bondelag, Pål Haglerød til orde for en endring av grunnlagsmaterialet i jordbruket. - Hvorfor får vi presentert tall det er lett å misforstå? Hvorfor viser ikke tallene hva vi kan tjene på jobben vi gjør? Hvorfor blande sammen vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital? Hvorfor regnes ikke store utgifter eks jordleie som en utgift i jordbruket? - var spørsmål han stilte før han la fram et resolusjonsforslag til årsmøtet.

Ole Kristian Bergerud ny leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2021 valgte Ole Kristian Bergerud (41) til ny leder. Ole Kristian er heltidsbonde på gården Bergerud i Varteig i Sarpsborg hvor økologisk ammeku er hovedproduksjonen. Han benyttet anledningen til å takke Svend Arild Uvaag for en formidabel innsats.

Prisdryss på årsmøte i Østfold Bondelag

Digital gjennomføring sto ikke i veien for at en rekke priser ble delt ut. Per Ola Haartveit, Aremark fikk prisen som årets verver, prisen for årets lokallag 2019 gikk til Rakkestad og Degernes Bondelag, mens årets lokallag 2020 gikk til Aremark Bondelag.

Våre samarbeidspartnere