Takk for gode innspill

Østfold Bondelag har mottatt innspill fra felles korn- og miljøutvalg og grøntutvalg med Akershus Bondelag, samt innspill fra 21 lokallag gjennom Enalyzer, ett lokallag gjennom egne innspill og 14 produsentlag, avlslag og organisasjoner. Østfold Bondelag har gjennomført innspillsmøte med mange av jordbrukets organiasasjoner 13. februar, og har brukt to styremøter på selve behandlinga.

Fylkesstyret vil takke alle som har gitt sine innspill. Det er både nyttig og avgjørende for fylkesstyrets arbeid. Nedenfor kan du lese sammendraget av fylkeslagets innspill. Dette er ett av mange innspill som ligger til grunn for representanskapets behandling 20.-21. mars, som viser retningen for Norges Bondelags utarbeiding av sitt krav til jordbruksforhandlingene.

 

Sammendrag

Østfold Bondelag støtter Stortingets målsetting for jordbruket, og presiserer at økt matproduksjon må være med grunnlag i norske ressurser, og mener at politikk og virkemidler må støtte opp om målet. Å øke jordbruksproduksjon er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting. Østfold Bondelag ønsker et levende landbruk over hele landet, og i alle deler av fylket vårt. Det gir best utnyttelse av de knappe nasjonale arealressursene, som er grunnlaget for all produksjon. Videre ønskes en variert bruksstruktur, der strukturen må være tilpasset landskapet og arealene, og ikke motsatt.

Det er fortsatt et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Gode inntektsmuligheter er avgjørende for å nå de ambisiøse målene for norsk landbruk, inkludert høyest mulig grad av sjølforsyning, og for rekruttering inn i næringa. Ei inntekt som gir bærekraftige driftsenheter, der fornying, innovasjon og rekruttering faller naturlig, står helt sentralt.

Østfold Bondelag forventer at staten fortsetter å kompensere kostnadsveksten fullt ut i sitt tilbud, slik den har gjort det i seinere års jordbruksforhandlinger. Videre må bonden sikres en kronemessig lik inntektsutvikling, som andre grupper i samfunnet og i tillegg må inntektsgapet tettes betydelig.

Østfold Bondelag mener videre at alle produksjoner, uavhengig av størrelse eller geografi, må løftes vesentlig inntektsmessig, men at de produksjonene som ligger særlig langt etter på nivå, jamfør referansebruksberegningene, må få et spesielt fokus. Østfold Bondelag vil spesielt løfte de grovfôrbaserte produksjonene (melk, ammeku og sau) og planteproduksjoner med en markedsmessig underdekning på norsk vare, som økologisk korn, hvete til både fôr og mat, samt protein- og oljevekster.

Tollvern og økt tollbeskyttelse er viktig for det meste av norsk landbruks produkter for å opprettholde konkurransekraften. For en opprettholdelse og økning av produksjonen innen grønt, vil det være avgjørende å få på plass bedre tollbeskyttelse.

Østfold Bondelag ønsker å prioritere følgende tiltak i årets jordbruksforhandlinger:

 • Velferdsordningene er avgjørende for rekruttering til næringa og må styrkes vesentlig. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og fødsel mv. inklusive sjukepengeordninga, avløsning til ferie og fritid og tidligpensjonsordninga (TPO).
 • Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde, og bønder i samme vannregion må få mulighet til samme tilskuddssatser. Derfor må Oslofjordpakka i RMP, SMIL-potten og dreneringspotten økes betydelig, særlig i fylker med store utfordringer med avrenning. Tillate høstkorn som fangvekster for å hindre avrenning, øke karbonbinding og selvforsyning.
 • Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene, og kompenseres fullt ut med bruk av prisnedskrivingstilskudd.
 • Prioritere små og mellomstore produsenter. Det bør innføres trappetrinn på arealtilskudd for korn, der arealtilskuddet må økes vesentlig på første trinn og være lavt på det siste. Trinnene som foreslås er 1-500 dekar og 501+. Det må også innføres et småskiftetilskudd på kr 1 000 per skifte for skifter under 10 dekar, der det dyrkes korn.
 • Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og plante-produksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes, og at det øremerkes 250 millioner kroner av IBU midlene til investeringer i grøntproduksjonen.
 • Innføre tilskudd til produsenteide fellesanlegg i hele grøntsektoren, etter mal av dagens fellesanlegg for frukt.
 • Gjeninnføre tallfeste mål for produksjon, forbruk og omsetning av norsk økologisk produksjon.

Målpriser:

 1. Østfold Bondelag mener at målprisene på korn må økes der det er markedsmessige muligheter for dette. Særlig må målprisene til mathvete og proteinvekster heves. Vi ønsker videre at det innføres en målpris for proteinrik fôrhvete, som bør ligge mellom mathvete og bygg.

 

 1. Målprisen på melk økes med 50 øre per liter.

 

 1. Dagens målprissystem for grønt er en viktig bærebjelke, og mål for mulig prisuttak i de enkelte kulturer. Vi mener at det er rom for å øke målprisen med 12 prosent for frukt og grønnsaker og 65 øre for matpotet. Videre at øvre prisgrense settes til 20 prosent på permanent basis

 

 1. I valget mellom å ta ut målprisene for melk eller korn av «gul boks» i WTO mener Østfold Bondelag at det er målprisen på melk som bør tas ut. Målprisen på melk bør erstattes av volummodellen med planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE), da dette er den av de modellene, som best ivaretar de hensynene vi prioriterer ved omlegging av markedsreguleringa på melk.