Et bra team som jobber godt

Valgnemndas leder, Per-Kristian Solberg, kan fortelle at Østfold Bondelag har et godt fungerende styre. Det ble tidlig klart at Ole-Kristian stiller til gjenvalg, noe vi er svært glade for. Rundt seg har han et bra team som jobber godt sammen og utfyller hverandre. Selv med et velfungerende styre er det naturlig og nødvendig med utskiftninger. Aase Maren Øiestad Hesleskaug og Per Erik Tofteberg ønsket avløsning, og vi mener vi har funnet gode kandidater til å overta. - Det finnes mange engasjerte Østfoldbønder, samtidig er det mange verv som skal fylles både i bondelaget og i andre organisasjoner. Vi er glade for de som har tatt seg tid til å prioritere verv i bondelaget, og vil få benytte anledningen til å takke Aase Maren og Per Erik for den gode jobben de har gjort, sier valgnemndas leder.

Valgnemndas arbeid

Om valgnemndas arbeidsprosess, kan Solberg fortelle at det også i år har vært gjennomført en intervjurunde med styret og vararepresentanter. - Inntrykk i fra disse intervjuene har vært svært positive. Styret fungerer godt i lag, har god kompetanse innenfor de ulike produksjoner og er engasjert. Lista er lang for hva valgnemnda skal legge vekt på i sitt arbeid, og vi mener vi innstiller på et godt sammensatt styre når det gjelder både produksjon, alder, bakgrunn og kjønn, sier Solberg. - Men mest av alt ser vi engasjementet og interessen som vises av de foreslåtte kandidatene.

Valgnemndas innstilling er som følger: 

Styret i Østfold Bondelag:

Leder                          Ole Kristian Bergerud, Sarpsborg      gjenvalg for 1 år

Nestleder                    Thomas Riiser, Askim                        gjenvalg for 1 år

Styremedlem              Thomas Riiser, Askim                        gjenvalg, for 2 år

Styremedlem              Theodor Bye, Marker                         ny, for 2 år

Styremedlem               Liss Cathrine Holme, Råde               gjenstår, på valg 2025

Styremedlem               Hans Solberg, Sarpsborg                   gjenstår, på valg 2025

Varamedlemmer        1. Ingri Rosén Guren, Rygge              ny, for 1 år

Varamedlemmer        2. Finn Erling Kristoffersen, Rygge     gjenvalg, for 1 år

Varamedlemmer        3. Jørgen Kraggerud, Spydeberg          gjenvalg, for 1 år

 

Utsendinger til årsmøte Norges Bondelag, på valg for 1 år

Thomas Riiser, Askim

Theodor Bye, Marker

Liss Cathrine Holme, Rygge

Hans Solberg, Sarpsborg

Ingri Rosén Guren, Rygge

Finn Erling Kristoffersen, Rygge

Jørgen Kraggerud, Spydeberg

Kjell Einar Huseby, Halden

 

Varautsendinger i nummerorden til årsmøte Norges Bondelag, på valg for 1 år

 1. Ragnhild Duserud, Eidsberg
 2. Simen Veum, Glemmen
 3. Trond Martin Wiersholm, Spydeberg
 4. Jon Stumberg, Halden
 5. Aina Benedicte Huseby, Onsøy
 6. Malin Holm, Skiptvet
 7. Mina Funderud Westbye, Askim
 8. Edvard Fosdahl, Torsnes
 9. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag

Representanter til styret og utsendinger med vararepresentanter til årsmøte i Østfold Bygdekvinnelag og årsmøte i Østfold Bygdeungdomslag og velges av styret i Østfold Bondelag (ifølge Lover for Norges Bondelag)

 

Medlemmer av valgnemnd i Østfold Bondelag 2025

Martha Mjølnerød, Spydeberg       gjenstår 1 år

Hans Oscar Gudim, Rakkestad      gjenstår 1 år

Ellen Evenrød, Glemmen              gjenstår 2 år

Åse Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg  ny, for 3 år

Kjell Einar Huseby, Halden                ny, for 3 år

Leder av valgnemnda Martha Mjølnerød, Spydeberg, for 1 år

Nestleder  Ellen Evenrød, Glemmen, for 1 år

Vararepresentanter i nummerorden, på valg for 1 år

 1. Lars Håkon Wennersberg, Kråkerøy
 2. Anny Guro Bjørnstad Gustavsen, Sarpsborg
 3. Hans Nummestad, Rakkestad

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2025   

 Møteleder       Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal  gjenvalg for 1 år

Varamøteleder Kristin Thonerud, Spydeberg  gjenvalg for 1 år

 

 


 

Valgnemndas innstilling til godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgnemnda foreslår ingen endringer.

Dagens godtgjørelser er:

Fast godtgjørelse til leder: vedtas på årsmøte for Norges Bondelag (for 2024 kr. 168.000)

Fast godtgjørelse til nestleder: 15 % av leders godtgjørelse

Fast godtgjørelse til styremedlemmer og 1. vara: 5 % av leders godtgjørelse

Møte og reisegodtgjøring: følger de til enhver tid gjeldene satser i Norges Bondelag


           

Valgnemnda har i arbeidsåret 2023 – 2024 bestått av:

Per Kristian Solberg (leder)               Hans Cristian Kihl (nestleder)

Martha Mjølnerød                              Ellen Evenrød            

Hans Oscar Gudim                             Lars Håkon Wennersberg