Hvordan bekjempe villsvin ?

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Program

Sted: Askim Kulturhus

Møteleder: Gunnar Gundersen (Glommen Mjøsen Skog)

18.00 – 18.20 Afrikansk svinepest og smittefare tilknyttet villsvin i Norge og Europa

Afrikansk svinepest sprer seg til flere og flere land i Europa. Mattilsynet samarbeider med Miljødirektoratet om handlingsplan mot villsvin. Hvordan vurderer Mattilsynet risikoen i Norge og hvilke tiltak iverksettes?

Ole-Herman Tronerud (Mattilsynet) og Carl Andreas Grøntvedt (Veterinærinstituttet)

18.20 – 18.40 Handlingsplan mot villsvin og tilhørende forskrifter

Miljødirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet, på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet utarbeidet en nasjonal handlingsplan mot villsvin. Handlingsplanen vil bli lagt frem i midten av november. Hva inneholder handlingsplanen? Hvordan forholder myndighetene seg til villsvinet og hvilke tiltak foreslår direktoratene?

Erik Lund (seniorrådgiver i Miljødirektoratet)

18.40 – 18.55. Norges Bondelags tilnærming til villsvin

Afrikansk svinepest banker på døren i flere land i Europa. Norges Bondelag representerer mange medlemmer som driver svinehold i Norge. Villsvinet kan i tillegg gjøre stor skade på dyrket mark og gi avlingstap. Hvordan forholder Norges Bondelag seg til villsvinet i dag?

Lars Petter Bartnes (leder i Norges Bondelag)

18.55 – 19.10 NORSKOGs tilnærming til villsvin

For mange grunneier med mye skog og utmark blir villsvinet sett på som en kjærkommen ressurs som kan erstatte tapte jaktinntekter fra en fallende elgstamme. Villsvinet kan representere en ressurs for noen og en trussel for andre. På grunn av villsvinets høye reproduksjonsevne er det avgjørende at grunneierne som slutter seg til forvaltningsområdet eier tilnærmet 100 % av arealet. Skulle 10-15 % av arealet holdes utenfor vil det være vanskelig å kontrollere bestandsveksten. I lys av dette, hvordan forholder NORSKOG seg til villsvinet?

Arne Rørå (administrerende direktør i NORSKOG) 3

19.10 - 19.40. Spørsmål fra salen

Villsvinet engasjerer. Det vil bli mulighet for fremmøtte å stille spørsmål til foredragsholderne.

19.40 – 20.10. Pause med kaffe og lett servering

20.10 – 20.30. Prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvinet i Norge»

NORSKOG, Norges Bondelag, Utmarksavdelingen Østfold og Akershus og Glommen Mjøsen Skog representer de fleste grunneiere hvor vi har villsvin i dag, og har i felleskap etablert prosjektet «grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge». Handlingsplan mot villsvin legger opp til at grunneierne selv skal etterleve handlingsplanen. I lys av dette, hva vil dette prosjektet utrette, hvordan skal prosjektet arbeide og hvordan skal prosjektet klare å få tilnærmet 100 % oppslutning blant grunneierne? Hvordan ser prosjekt for seg å samarbeide med jegerne?

Finn Erlend Ødegård (Leder av styringsgruppa i prosjektet, Norges Bondelag)

20.30 – 20.50. Lokale utfordringer knyttet til villsvinet

Topografi, eiendomsstruktur, grunneierorganiseringer og viltorganiseringer påvirker forutsetningene for effektivt uttak av villsvinet. Hvilke lokale utfordringer har vi innenfor områdene hvor det er villsvin i dag og hva er det viktigste vi må gjøre for å lykkes med handlingsplan mot villsvin, og dette prosjektet? Hvilken rolle vil den lokale/regionale viltforvaltningen ha i oppfyllingen av handlingsplan mot villsvin?

Åsmund Fjellbakk (Fylkesmannen i Østfold)

20.50 – 21.05. Grunneierorganisering i praksis

I Aremark har bondelaget og grunneierne begynt å organisere seg for å møte en økende villsvinbestand. Hvilke erfaringer er gjort i dette arbeidet? Hvilke utfordringer er det ved å koble villsvin opp mot dagens viltforvaltning? Hvilke muligheter finnes? Hva blir suksessfaktorene for at dette prosjektet skal lykkes?

Per Ola Haartveit (Leder i Aremark bondelag)

21.05 – 21.30. Spørsmål fra salen

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

- Gledelig og på tide

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Kommunikasjon på ledermøte i Østfold Bondelag 2019

- Dere er alle kommunikasjonsansvarlige på vegne av norsk landbruk, innledet Guri Størvold. I salen satt nærmere 50 lokale tillitsvalgte fra Østfold Bondelag, samvirkets organisasjoner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere som var samlet til 2 dagers ledersamling.

Våre samarbeidspartnere