Høringsinnspill til Regional klima- og energiplan i Østfold

Av Ida Marie Strekerud,
  • Tips en venn om denne siden

Østfold Bondelag har sendt innspill til Østfold Fylkeskommunes høringsforslag til regional klima- og energiplan 2019-2030.

Bakgrunn og mål for planen
Fylkeskommunen har hatt klima som satsningsområde i sin fylkesplan tidligere, men har etter vedtak utarbeidet et forslag til en egen klima- og energiplan som nå er sendt til høring. I 2018 ble det vedtatt klimamål og strategier som ligger til grunn for denne planen.

Målet er at planen skal bidra til at flere klimatiltak gjennomføres, og at omleggingen til fornybare ressurser skjer raskere. Planen skal konkretiseres gjennom årlige klimabudsjett som kan tas inn i Østfold Fylkeskommunes økonomiplan og årsbudsjett.

NULLVISJON FOR TAP AV MATJORD

I planen foreslås en nullvisjon for omdisponering av myr og dyrkbar jord. Østfold Bondelag mener det er svært viktig at det praktiseres en nullvisjon for omdisponering og tap av matjord, og støtter forslaget når det gjelder dyrkbar jord. Når det gjelder omdisponering av myr, stiller vi oss kritiske til nullvisjonen som foreslås. Vi mener det skal være mulig å omdisponere myr til matjord, spesielt når denne har en gjennomsnittsdybde under en meter. Derimot støtter vi en nullvisjon for omdisponering av myr til andre formål enn matproduksjon.

Østfold Bondelag mener enkelte punkter bør være tydeligere og mer ambisiøse. Det pekes blant annet på følgende delmål for arealbruk, stedsutvikling og bygg: «Innen 2030 skal omdisponering av karbonbindende arealer som skog, myr og jordbruksmark til infrastruktur og boliger reduseres kraftig. Netto karbonbinding i jord og skog skal økes med 20 % sammenlignet med 2010.» Målet «reduseres kraftig» er ikke tydelig nok. Østfold Bondelag mener det bør tallfestes for å kunne være målbart, aller helst gjennom en nullvisjon for tap av matjord.

Østfold har mye av landets best egnede jord for matproduksjon. Jordvern er klimasmart, noe FNs siste klimarapport understreker. Østfold må praktisere et langt strengere jordvern enn det nasjonale jordvernmålet legger opp til.

Østfold Bondelag ser det som positivt at det presiseres i planen at matjorda er en ikke-fornybar ressurs, og at drift og bevaring at matjorda er viktige miljø- og klimatiltak.

BRUK TRE

I innspillet peker også Østfold Bondelag på at fylkeskommunen som offentlig aktør bør være pådriver for at nybygg oppføres så klima- og miljøvennlig som mulig, og nevner økt bruk av tre i bygg som et tiltak med store klimagevinster.

MER MAT, FÆRRE UTSLIPP

Jordbruket opplever klimaendringene direkte. Vår næring er en viktig bidragsyter gjennom karbonbinding og produksjon av fornybar energi. Landbruket i Østfold produserer like mye energi som det forbruker, noe Østfold Bondelag mener bør fremheves bedre i planen.

Et delmål i planen for landbruket er som følger; «Matproduksjonen i Østfold skal øke med 20 % innen 2030, men utslippene pr produserte enhet skal være 20 % lavere enn i 2016.» Dette peker Østfold Bondelag på at er i tråd med Stortingets føringer og jordbrukets egen klimaavtale. I FNs bærekraftsmål og Parisavtalen fremmes det prinsipp om at klimatiltak ikke skal true matproduksjonen. Jordvern er derfor svært viktig. Utslippsreduksjoner kan ikke skje på bekostning av nasjonal sikkerhet og vår mulighet til å øke selvforsyningsgraden ved å produsere mer mat på egne ressurser. For fremtida bør det være mulighet for å dyrke opp skogarealer for å imøtekomme økt behov for matproduksjon.

I Østfold finnes det arealer som kun er egnet til grasproduksjon, og vi ser at dette nevnes i forslaget. Det er en pågående debatt om å redusere produksjonen av rødt kjøtt som klimatiltak. Dette berører sentrale landbrukspolitiske spørsmål. Det er en bred politisk målsetting om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser, og å videreutvikle landbruket over hele landet. I denne sammenheng blir det å holde grasarealene i drift helt sentralt, mener Østfold Bondelag.

Hele innspillet finner du i egen boks.

Møte med organisasjonene om årets jordbruksforhandlinger

Tirsdag møtte Østfold Bondelag organisasjoner og avlslag til speedmeeting og innspill til årets jordbruksforhandlinger. - Vi ser fram til å få gode signaler fra dere som virkelig kjenner utfordringene innenfor de ulike produksjonene, åpnet fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland
Torsdag
19
mars

Årsmøte Østfold Bondelag 19. mars

Rakkestad

Våre samarbeidspartnere