Nyheter fra Akershus Bondelag

Follo-kommunene ønsker å sette en nullvisjon for all nedbygging av matjord

Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har sammen utarbeidet en jordvernstrategi. I høringsutkastet for strategien setter de et offensivt mål om en nullvisjon for nedbygging av både dyrka og dyrkbar jord i regionen.

Jordbruksoppgjøret slår positivt ut

- For svært mange bønder i Akershus slår dette jordbruksoppgjøret positivt ut, sier leder Morten Tømte i Akershus Bondelag.

Planlegging av ny veitrasé gjennom Asker og Lier kommune legger stor vekt på vern av matjord

Asker og Lier vedtok i 2022 å bygge ut veitraséen for E134 Dagslett – E18 som i minst mulig grad beslaglegger matjord eller påvirker naturmangfoldet. Nå starter arbeidet med reguleringsplan innenfor den vedtatte båndleggingssonen.

Statens tilbud ikke nok, men peker i noen riktige retninger

Leder Morten Tømte i Akershus Bondelag sier at summen i tilbudet ikke er god nok. Men han ser at noen av statens grep peker i riktig retning for Akershuslandbruket.

Gjerdelangs i ulveland

Akershus Bondelag, Østfold Bondelag, Akershus Sau og Geit og Østfold Sau og Geit inviterer til gjerdemøte med befaring av rovviltavvisende gjerder og informasjon om tilskudd og krav til rovviltavvisende gjerder.

Vi protesterte ved Sp-landsstyremøtet

Under mottoet "Det er aldri for seint å snu!" møtte Akershus Bondelag og Norges Bygdeungdomslag opp ved Sp-landsstyremøtet i Lørenskog i dag, og protesterte mot regjeringas arbeid for bondens fremtidige inntekt.

Rekruttering av unge bønder i sentrum på Grøntmøte 2024

I vårsola i Råde ønska Thomas Riiser, nestleder i Østfold Bondelag, oss velkommen til Bøndernes hus i Råde hvor 40 grøntinteresserte hadde samla seg for årets grøntmøte i regi av Grøntutvalget i Østfold og Akershus.

Gjerdrum Bondelag var best til å verve medlemmer i Akershus i 2023

Gjerdrum Bondelag var blant de ti lokallaga i hele Norge med best medlemsvekst i 2023. Og ble årets vervevinnere i Akershus. Heder og ære ble delt ut på årsmøtet i Akershus Bondelag.

Nes Landbrukslag ble Årets lokallag i Akershus Bondelag

Nes Landbrukslag har utmerket seg med høy aktivitet i hele 2023, og er attpåtil et av få lokallag i Akershus som hadde medlemsvekst i løpet av året. Dermed ble laget kåret til Årets Lokallag på årsmøte ti Akershus Bondelag.

Grøntmøte 2024

Felles grøntutvalg i Østfold og Akershus Bondelag inviterer grøntprodusenter fra hele Østlandet til møte, denne gang med temaene: marked, bærekraft og eierskap. Alle er hjertelig velkomne til Bøndernes Hus i Råde onsdag 3. april kl. 10.00.

Stå-på-prisen til Kari-Anne Svennebye Aanerud

Kari-Anne har brukt utallige timer i telefonen med bønder som trenger hjelp, sa fylkesleder Jens Thori Kogstad da han delte ut Stå-på-prisen på årsmøtet i Akershus Bondelag.

Ny lederduo - her er det nye fylkesstyret i Akershus

Morten Tømte og Helge Randem er den nye lederduoen i Akershus Bondelag etter årsmøtet 2024.

Morten Tømte er ny leder i Akershus Bondelag

Morten Tømte fra Eidsvoll er valgt til ny leder i Akershus Bondelag. Han er opptatt av lønnsomhet for bøndene, å synliggjøre verdiskapinga i landbruket, jordvern og politikerkontakt.

- En får ikke økt matproduksjonen om ikke bøndene tjener penger

Å jobbe for økt sjølforsyning og at bønder skal ha ei inntekt på linje med andre er et sammensatt prosjekt og kan ikke bare vedtas i en stortingsmelding, sa fylkesleder Jens Thori Kogstad i sin tale til nesten 100 delegater og gjester ved årsmøtet i Akershus Bondelag. Les hele talen her.

Kornproduksjon er en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet

Tirsdag 5. mars arrangerte Østfold og Akershus Bondelag Stormøte Korn 2024. Her ble temaer som nytt tallgrunnlag, kornproduksjon som en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet, og veien videre mot årets jordbruksforhandlinger belyst.

Årsmøte 2024 - sakspapirer

Akershus Bondelag avholder årsmøte 14. mars på Vitenparken i Ås. Her finner du sakspapirer og program.

Årsmøte 14. mars: Valgnemndas innstilling er klar

Valgnemnda i Akershus Bondelag innstiller Morten Tømte fra Eidsvoll som ny fylkesleder.

Kornutvalgets innspill løftes inn til regjeringa

Felles korn- og miljøutvalg i Østfold og Akershus Bondelag spilte i vinter inn forslag om å jevne ut inntektsvariasjoner mellom år i gårdsregnskapet. Nå løftes forslag inn til årets statsbudsjett i innspillet fra Norges Bondelag. – Vi er svært glade for at vi blir hørt og lytta til, sier Torbjørg Kylland som er leder i korn- og miljøutvalget til Østfold og Akershus Bondelag.

Sats på framtidas husdyrprodusenter på Hvam!

Det er tidligere vedtatt å bygge grisehus og bygge om kufjøset på Hvam videregående skole. Nå har Fylkesrådet i Akershus innstilt på å utsette byggeprosjektet, på grunn av høye kostnader. Finn en løsning, sier Jens Kogstad, leder i Akershus Bondelag.

Stort engasjement foran jordbruksforhandlingene

I Akershus Bondelag har vi gjennomført 3 regionmøter med 90 tillitsvalgte fra lokallaga og fylkesstyret. Fylkesleder og nestleder i fylkeslaget bidratt med en gjennomgang av viktige temaer foran årets jordbruksforhandlinger.

Startskudd for årets jordbruksforhandlinger!

Nå går startskuddet for innspill til årets jordbruksforhandlinger. Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til sitt lokallag.

Årsmøte i Akershus Bondelag 2024

Årsmøte i Akershus Bondelag 2024 avholdes 14. mars på Vitenparken i Ås.

Fagtur kornøkonomi - Kielferga

NLR Øst og Kornprogrammet i Viken tilbyr nå fagtur kornøkonomi, som tilsvarer kurset kornskolen økonomi på Kiel-ferga.

Beitemøte om årets sesong

50 beitebrukere var samlet på Egerom da årets beitesesong ble oppsummert i regi av Akershus og Innlandet Bondelag.

Sjekk arealreservene i din kommune!

Akershus Bondelag har laget et kart som viser jordbruksområder i fylket som er omdisponert til andre formål, men ennå ikke nedbygd. Hensikten med kartet er å få bedre oversikt over slike arealreserver, slik at vi kan arbeide for tilbakeføring av spesifikke jordbruksområder.

Bondekunst – med plogen i jorda

Fra Bondekunst til LANDART, men alltid med beina på jorda.

Har du opplevd skade på eiendom som følge av flom eller skred?

Hvilke ordninger finnes for deg som har opplevd å få skade på eiendommen etter sommerens vær?

Regjeringen velger matjord over møbler på Delijordet i Vestby

Torsdag 19. oktober vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet et midlertidig bygge- og deleforbud på det såkalte «IKEA-jordet» i Vestby kommune.

Bondelaget er i gang med årets skattekurs

Avdeling for regnskap og juridisk service er i gang med de årlige skattekursene for samarbeidende regnskapskontor. I år kommer de blant annet innom skogbeskatning og skattlegging av erstatningsutbetalinger.

Årsmøter i lokallagene 2023

I løpet av de neste ukene avholder Akershus Bondelags lokallag sine årsmøter. En viktig arena for å drøfte landbrukspolitikk og medlemsaktiviteter.

Kornskolen 2023-2024

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte.

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Utmarkskurs for voksne!

Utmarksforvaltningen AS vil arrangere utmarkskurs for voksne. I løpet av kurset får du dybdekunnksap om natur og utmark, samt hvordan skape opplevelser og næring basert på utmarka på din egen eiendom.

Møte for beitebrukere om årets sesong 14. november

Sammen med Innlandet Bondelag inviterer vi til møte og erfaringsutveksling for beitebrukere i Akershus på Egerom Vallsetvegen 297, 2330 Vallset 14. november kl. 19.

Klimakveld med innlogging i klimakalkulator

Bli kjent med klimatiltak du kan gjøre på gården og klimakalkulatoren. Ut fra denne kan du som bonde kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården din.

Møteplass for bonden etter innhøstinga

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske.

Velkommen til landbrukshelga i Hurdal 18.-19. november!

Akershus Bondelag ønsker velkommen til landbrukshelg på Hurdalsjøen hotell. Målet er at dette blir ei faglig og sosial helg sammen med landbruksinteressert fra hele Akershus.

Eierskiftekurs i Akershus på Landbrukshelga 2023

Akershus Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Landbrukshelga 2023. Kurset er både for de som er usikre på om noen i familien skal overta, eller de som allerede vet hvem som er aktuelle til å overta.

Nettverk for nye i næringa

Vi arrangerer 6 samlinger i perioden oktober til mars for nye i landbruksnæringa eller de som står på trappene til å ta over en gård. Målet er å gi faglig og sosialt påfyll.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Som følge av at flommen og uværet på Østlandet har gjort stor skade og også blokkert for innhøsting og gjødsling, har Landbruks- og matdepartementet derfor innført midlertidige regler som åpner for overflatespredning av gjødsel fram til 01. oktober.

Digitalt møte om miljøkrav

Tirsdag 29. august inviterte Kornprogrammet i Viken til møte om miljøkravene i Oslo og Viken.

Planer for reetablering av skredgropa i Gjerdrum

Gjerdrum Bondelag har sendt inn høringsinnspill til detaljreguleringsplan for reetableringen av skredområdet i Gjerdrum

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Reisebrev fra Kornprogrammets fagtur!

Kornprogrammet i Viken inviterte til fagtur til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås 5.-.7. juli 2023. Hovedmålet var Brunnby lantbrukardagar, men det var lagt inn gårdsbesøk på vei til og fra. Det å besøke noen og få høre om deres drift, ga spennende faglige diskusjoner og ikke minst inspirasjon.

SE OPPTAK - Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterte til kort teamsmøte for bønder om temaet. Her kan du se det i opptak og laste ned presentasjonene.

Stinn brakke på tørkemøter i Østfold og Akershus

Mens det duskregnet på asfalten utenfor Felleskjøpet Kløfta fikk om lag 150 bønder høre fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om midlertidige endringer i regelverk knytta til tørken.

Bondelaget inviterer til tørkemøter

Tørka på Østlandet gir store utfordringer, og i den forbindelse inviterer Akershus og Østfold Bondelag til informasjonsmøter.

Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterer til kort teamsmøte for bønder om temaet fredag 30. juni. kl. 09.00 – 10.30.

Vestby kommune - lite korn på lager

Vestby kommune innstiller igjen på å bygge ned Delijordet i Vestby. –Vi må dyrke mat, vi trenger korn og ikke møbler på lager på arealene i Vestby, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag. - Dette er å gå baklengs inn i framtida, legger hun til.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere