Arealreserver på jordbruksarealer er områder med dyrka eller dyrkbar jord som har blitt vedtatt omdisponert til andre formål, men som ennå ikke er nedbygd. Slike arealreserver ligger alltid i fare for å bli bygget ned, og de utgjør derfor et stort problem i henhold til arbeidet for et styrket og bærekraftig jordvern. Ifølge SSB er den samlede arealreserven for bolig- og næringsbebyggelse på jordbruksarealer i Norge på ca. 83 000 daa. Bolig- og næringsformål er ikke samfunnskritisk, og likevel fyller altså disse områdene opp det nasjonale jordvernmålet for maksimal årlig omdisponering av dyrka mark for over 40 år. Det er derfor et sterkt behov for at lokalpolitikere i alle landets kommuner – og særlig i områdene med stort nedbyggingspress – tar en grundig planvask der de vedtar store mengder av disse arealene tilbakeført til LNF-formål.

 

For å lage dette kartet har Akershus Bondelag bedt de ulike kommunene i fylket om en oversikt over arealreservene på jordbruksarealer i deres kommune. Noen kommuner har laget en oversikt over slike arealer, og ut fra denne informasjonen har vi laget et kart som markerer hvilke områder som spesifikt går under denne kategorien. Formålet med kartet er å gi en grafisk fremstilling av jordbruksområdene i Akershus som konstant ligger i fare for å bli bygget ned. Ved hjelp av kartet kan vi, sammen med lokallagene i fylket, arbeide for at de ulike kommunestyrene tilbakefører spesifikke jordbruksarealer ved rullering av ny kommuneplan.

Lenken til kartet finner du her

Tegnforklaring

  • Rød farge: dyrka mark
  • Oransje farge: dyrka og dyrkbar mark
  • Gul farge: dyrkbar mark

Tilbakemeldingen fra de ulike kommunene har vært variert, og det er derfor litt forskjellig informasjon i kartet. Noen områder har det blitt lagt til tilleggsinformasjon om antall dekar jordbruksareal som er berørt, og andre steder er det lagt til hvilket formål området er omdisponert til. Lenken til kartet vil oppdateres kontinuerlig når vi mottar mer informasjon fra flere kommuner.

 

NB! Det tas forbehold om at kartet kan inneholde feil. Denne fremstillingen er basert på tilbakemeldinger fra ulike kommuner, og feilkilder kan føre til at enkelte områder mangler eller ikke er markert korrekt. Dersom du oppdager feil i din kommune, ber vi om tilbakemelding på dette.