Fakta
• Et jorde på 70 dekar kan gi oss 10 000 brød.
• 1% av landets dyrkaareal er egnet til kornproduksjon
• Vestby kommune har på 8 år bygget ned 130 dekar, med Delijordet er det oppe i 200 dekar, som er 10% av jordvernmålet i den nye jordvernstrategien.

I 2019 vedtok kommunestyret at man i framtida skulle dyrke mat på Delijordet. Siden den gang har vi sett raskere klimaendringer som utfordrer den globale matforsyningen, det er krig i Europa med politisk uro og fokuset på beredskap er skjerpa. I Akershus Bondelag forventer vi at lokalpolitikerne legger dette til grunn når de nå skal behandle kommuneplanen for Vestby kommune. 

Matkorndyrking er god beredskap
Løpende norsk matproduksjon er den beste matberedskapen vi har. Konklusjonen til Totalberedskapskommisjonen er at det er nødvendig å øke selvforsyningsgraden basert på norske råvarer. Det blir vanskelig når kommunene tar kornarealer for å lagre møbler. I totalberedskapskommisjonens rapport beskrives også et dystert bilde for matkornet i Norge. Nedbyggingen av arealer skjer i veldig stor grad i områder hvor vi dyrker matkorn, mens nydyrkingen av arealer skjer der hvor det dyrkes gras til fôr.

Regjeringa vil skjerpa nedbygging av jordbruksarealer
Denne uka vedtar Stortinget en skjerpa jordvernstrategi med forventninger om mindre nedbygging av jordbruksarealer. Maks 2000 dekar dyrket matjord skal kunne omdisponeres hvert år.

Kommunene må ta ansvar for jordvern. I dette tilfellet har statsforvalter i sitt innspill til kommuneplanen forutsatt at dette arealet vi nå snakker om skal brukes til å dyrke mat. Min forventning til lokalpolitikerne i Vestby er at de tar matproduksjon på alvor, sier Stein Are Lie, leder i Vestby landbrukslag. - Våre lokalpolitikere må holde fast på vedtaket fra 2019. Arealet IKEA nå vil bygge på er opptatt - her dyrkes mat legger han til.

Bondelaget krever at jordloven skjerpes
Det er fortsatt viktige grep som må gjøres dersom vi skal verne om matjorda inn i framtiden. Bondelaget mener det er nødvending å stramme inn jordloven, og flytte vedtaksmyndigheten til statsforvalteren. Utbygging i Vestby kommune gjør at vi må stille spørsmål ved om lokalpolitikerne tar tilstrekkelig hensyn til jordvernet. Dersom Statsforvalteren gis ansvaret, vil de kunne se mer helhetlig på hele situasjonen. Matjorda er en viktig og bærekraftig ressurs vi må verne om slik at vi også i framtiden kan produsere mat rundt om i hele Norge.