Jordbruksavtalen innebærer kompensasjon for sviktende inntekt i 2023, kostnadsdekning, inntekt som andre og inntektsløft for 2024 som til sammen gir økte inntektsmuligheter på 111.000 kr per årsverk. Situasjonen i næringa er økonomisk krevende for mange, og den er preget av usikkerhet.

– Vi har forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2024 sier Jens Thori Kogstad. Det er et godt oppgjør, men vi skulle gjerne hatt mer.  Det haster med opptrappingsplanen.

Bonden opplever en tøff økonomisk hverdag, forsterket av kostnadsveksten. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst på 111.000 kr per årsverk, der 60.000 kr per årsverk er tetting av gapet mellom inntekten til bonden og andre grupper.

Melkeproduksjon er prioritert

– Melkeproduksjon var prioritert fra Akershus Bondelag i år. Melkeprodusenten har opplevd fallende inntekter og økte kostnader, sier Kogstad.

Melkeproduksjon er viktig for å ha et landbruk over hele landet. Styrking av økonomien i melkeproduksjonen skjer gjennom et løft på melkepris og tilskudd. Både små og store melkebønder får et løft med dette oppgjøret.

Det gjøres også grep for å øke andelen eid kvote. Dette vil gi økt forutsigbarhet for melkeprodusentene sier Kogstad. Jeg håper også at forsterka velferdsordninger gjør at melkeprodusenter kan ta seg mer ferie- og fritid.

Hvordan slår avtalen ut for kornbonden?

Det er forutsatt av gjødselprisen skal reduseres med 40 % for kommende sesong. Det utgjør den største andelen av inntektsveksten for kornbonden. Kornprisen ble økt mye i fjorårets jordbruksavtale, med begrunnelse om prisøkningen på innsatsfaktorene. Nå sitter partene med kunnskap om at prisene reduseres.

I årets avtale står mathveteprisen uendra, mens øvrig korn reduseres med 10 øre.

Kulturlandskapstilskuddet økes for alt areal med 20 kr pr daa. RMP har fått en økning og dreneringstilskuddet er økt til 4000 kr pr daa.

Fakta og tall i avtalen 

  • Avtalen gir økte inntektsmuligheter på til sammen 4,147 mrd.kr. sammenliknet med 2023 før oppgjør.
  • Kompensasjon for svikt i inntektsutviklingen i 2023 i forhold til forutsetningene er på 888 mill.kr. (21.900 kr/årsverk). Utover at rammen legger opp til samme inntektsvekst som andre grupper i samfunnet (29.400 kr/årsverk) legger den til rette for å tette inntektsgapet med 60.000 kr/årsverk i 2024.
  • Årets og fjorårets jordbruksavtale legger dermed til rette for å tette inntektsgapet med til sammen 100.000 kr per årsverk.
  • Målprisene øker fra 01.07.23 med 864 mill.kr. Det utgjør økte kostnader til mat på om lag 400 kr i året for en gjennomsnittshusholdning.
  • Regjeringa har lovet en opptrappingsplan for næringa, noe også Stortingsflertallet har bedt om.