Nyhende frå Vestland Bondelag

Er det best for miljøet om vi sluttar å produsere mat i Norge?

Er det best for miljøet om vi sluttar å produsere mat i Norge? Dette er eit av spørsmåla som vert sett på spissen og som skal drøftast når Miljøgruppa i Førde Sokneråd inviterer til temakveld på kyrkjetunet onsdag 5. mars.

Opning av Stortingsvalkampen på Sandane

Alle som har interesse av distrikta sine vilkår og framtidige utviklingsmoglegheiter må ta turen til Gloppen måndag den 4. mars for å delta på debattmøte i regi av bondelaga i Gloppen og Gloppen Næringsråd. Listetoppane ved Stortingsvalet 2013 vil delta.

Oppsummerer nok eit aktivt år

- Eg har forstått at i Bondelagsarbeidet er det ikkje tid for kvileskjer eit einaste år, seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til at årsmledinga for 2012 er klar.

Innstiller på attval av Per Hilleren

Valnemnda gjev fylkesleiar Per Hilleren fornya tillit som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag framfor fylkesårsmøtet den 7. og 8. mars.

Tilskot til klima- og miljøtiltak i jordbruket

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har 200 000 kroner til klima- og miljøtiltak i jordbruket for 2013. Søknadsfristen er 1. april.

Bondelagskokk heidra på heimebane

Bodil Fjellestad Eikrem vart utnemnd som ny bondelagskokk for dei to neste åra under Grüne Woche i Berlin. Vel heime var det duka for markering av utnemninga, og det skjedde på Gloppen Hotell der Bodil til dagleg er kjøkkensjef. -Ein fantastisk ambassadør for norsk landbruk, seier leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

La grunnlag for trygt arbeidsliv

Tiandeklassingane ved Strandebarm u-skule var dei første i fylket til å gjennomføre "Trygg på jobb, med landbruk som eksempel". Høg score på sluttesten fortel om stor innsats og høgt læringsutbytte.

Bergenspolitikarar på gardbesøk

Komitè for kultur, idrett og næring i Bergen fekk både høyre om - og smake på - bergenslandbruket ved besøket på Øvre Eide gård. Og som godt vertskap serverte Bergen Bondelag eit bugnande bord av lokal tradisjonsmat.

Forelsket i landbruket

I haust hadde Hordaland Bondelag og Lanbrukstunet kompetanse ein videokonkurranse med tittelen "Landbruket ruler". I samband med Valentindagen minner vi om andreplassen, "Forelsket i landbruket".

Er du ung bonde som tenkjer "Inn på Tunet"?

Inn på Tunet-utvalet i Norges Bondelag inviterer til fagtur til Alta i april 2013. Målgruppa er unge/komande bønder som er i startfasen med eit Inn på Tunet tilbod, eller som tenkjer på å starte opp.

Tre skuletimar om landbruk!

- Ikkje verst å få snakke til SEKSTI 10.-klassingar om naturbruk og landbruk, oppsummerer Kari Heggenes Kvammen, leiar i Manger Bondelag, etter besøket på Radøy ungdomsskule.

Bondelaget på utdanningsmesse

Det er tradisjon med utdanningsmesse for HAFS- området, der næringsliv og orgnisasjonar gjev informasjon til skuleelevar på u-skule og v- skule i Dale. Det lokale bondelag i Fjaler i samarbeid med fylkeslaget stilte på stand og presenterte landbruksnæringa og landbruket sine organisasjonar, med vekt på verdiskaping, syselsetjing og yrkesmoglegheiter i jordbruket si verdikjede.

Vassområde Sunnfjord ber om innspel

Vassområde Sunnfjord førebur seg til arbeidet med tiltaksanalyse for vatnet som er registrert med dårleg eller svært dårleg tilstand. Det er sett opp liste over kva vassførekomstar som ikkje held mål. -Eg oppmodar grunneigarar om å gjere seg kjend med om dette gjeld vatn i deira nærområde, seier Anita Sæther ved kontoret til Sogn og Fjordane Bondelag.

Inntektsmoglegheitene må styrkast

- Eg er glad for at fleirtalet i hovudutval for plan og næring er så tydelege på at lønsemda og inntektsmoglegheitene i jordbruket må styrkast seier fylkesleiar Per Hilleren. - Eg registrerer samstundes at Høgre og Framstegspartiet sine representantar i utvalet ikkje røysta for framlegget om ei naudsynt betring i lønsemda.

Rammeplan lagt for HMS- kampanjen "Trygghet og helse i landbruket" 2013

Planleggingsgruppa for vidarføring av HMS- kampanjen har nett hatt møte og tilrådd prosjektativitetar i fylket for våren og hausten 2013. Det vert ein kombinasjon av lokale markdagar hos bønder og temaet knytt til medlemsmøta i samvirkeorganisasjonane og til andre landbruksrelaterte arrangement.

Skatteframlegga vil ikkje gje stor inntektsverknad

- Det er bra at Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel har forstått at inntektsverknadene av Høgre sine skatteframlegg ikkje vil verte store for matprodusentane i vårt fylke, seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til Lødemel si innleiing til debatten i Fjærland i går.

Mange nye matprodukt i butikken i dag

- Det er kjekt å sjå at ei verksemd i min eigen kommune er mellom dei som er innovative på matmarknaden i dag, seier fylkesleiar Per Hilleren som sjølv var så heldig å få smake produktet før lanseringa.

Utfordrar Bjørn til å fortelje kvar kutta skal kome

- Eg ser fram til å møte Bjørn Lødemel til debatt i dag for å setje fokus på verknadene Høgre sin landbrukspolitikk kan få for bøndene i fylket, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Semje om årleg møte mellom fylkesbondelaget og Vegvesenet

Utgangspunktet for saka er at bønder har opplevd ein manglande dialog med Vegvesenet ved oppsett av rekkverk og autovern langs fylkesveg, for å kunne ivareta eige interesser. Etter påtrykk frå bondelaget vart det møte mellom fylkelsbondelaget og Vegvesenet for å betre dialogen og arbeidsrutinane kring dette.

Engasjerte småfehaldarar

-Eg håpar samlinga kan gje grunnlag for at fleire satsar på småfenæringa i fylket, seier fylkesleiar Per Hilleren som representerte fylkeslaget på den årlege småfesamlinga på Skei tidlegare denne månaden.

God deltaking på regionmøta

- Det har vore bra frammøte på regionsamlingane og gode og saklege drøftingar seier nestleiar i fylkesstyret Marit Flatjord som har delteke på to av dei ni møta.

"Dagmar" medverka til kunnskapsvekst i skogen

- 2012 var året då ” alle skulle på Kurs i Aktivt Skogbruk. Arnt Laukeland som er instruktør har helde mest kurs i heile landet i 2012 med 63 kurs. Det mest populære kurset er hogstkurset der ein lærer bruk og stell av motorsag.

Naturbrukselevar på gardsopplæring

Fem elevar på Vg 1 og Vg 2 ved Stend vgs. skal den næraste tida få praktisk opplæring i gardsdrift av to utvalde "vertsbønder".

Vitja Nordfjord Kjøtt

- Det er interessant å verte invitert med på bedriftsbesøk for å sjå kva verdiskaping som skjer i Loen, seier fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Per Hilleren som saman med leiar i Sogn og Fjordane Arbeiderparti vitja Nordfjord Kjøtt tidlegare denne månaden.

Per møter Bjørn

- Eg ser fram til debatten med Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel i Fjærland, seier fylkeleiar Per Hilleren. Torsdag den 31. januar møtest dei to karane til debatt i Fjærland Bygdahus. På dagsorden står den framtidige landbrukspolitikken.

Stinn brakke på møte om eigarskifte

- Dette var midt i blinken. Omlag 40 deltakarar frå både den eldre" og yngre garde fekk høyre eit godt og konkret innlegg frå Ivar Halvorsen i Tveit Regnskap, oppsummerer Veronica Hellestveit, leiar i Ølve/Hatlestrand Bondelag, etter møtet.

Hurra for Bodil som vert den nye Bondelagskokken

- Det var kjempekjekt å få meldinga om at Bodil Fjellestad Eikrem er tildelt oppdraget å vere Bondelagskokken dei to komande åra, seier ein svært så smilande og blid fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Per Hilleren.

Fylkesstyret på fjøsbesøk

Styret i Hordaland Bondelag kombinerte styremøte i Myrkdalen med ei omvising i styremedlem Leif Arne Lirhus sitt flunkande nye lausdriftsfjøs. - Her trivest eg steikjande godt, fortalde Leif Arne.

Ingen matproduksjon med Frp politikk

Hovedeffektene av Framstegspartiet sin landbrukspolitikk vil vere at det ikkje vil vere lønsemd i å produsere mat i Norge verken for dei som er store eller dei små. Dei som driv under dei beste naturgjevne forholda eller i meir marginale område som i Sogn og Fjordane seier fylkesleiar Per Hilleren.

Det er klart vi skal vere med!

Sogn og Fjordane Fylke fyller 250 år i september 2013. Breim Bondelag har teke initiativ til ei stormønstring som skal samle landbruksnæringa til eit jubileumsarrangement. -Når fylket vårt jubilerer er det klart vi skal vere med, seier leiar i Breim Bondelag, Anders Felde.

Fjaler og Hyllestad Bondelag har fusjonert

Eit større fagleg og sosialt miljø for bøndene i begge kommunar var ein viktig motivasjonsfaktor for samanslåinga. Etter skipingsmøte i desember, og val av nytt styre, er det eit felles lokallag i kommunane Fjaler og Hyllestad.

Prioriterer betre økonomi for industribæra

- Det er viktig å styrke økonomien for produksjon av bær til industrien gjennom eit høgare distrikts- og kvalitetstilskot, seier leiar i Grøntutvalet på Vestlandet Brit Brækhus.

På vervetokt i Vik Bondelag

Verveutvalet i Sogn og Fjordane Bondelag, i samarbeid med Vik bondelag, gjennomførte medlemsvervekampanje 11. desember, der representar frå fylkeslaget og lokallagsstyret i Vik oppsøkte potensielle medlemmer heime på garden.

Handlingsplan for Inn På Tunet tenester under arbeid

Fylkesmannen lagar i desse dagar eit utkast til handlingsplan for Inn På Tunet tenester (IPT), som i vinter vil kome på høyring i alle kommunar. - Det er bra at det vert satsa på å tydeleggjere både flaskehalsar og moglegheiter for denne næringa seier fylkesleiar Per Hilleren.

Fagsamling for sau på Skei

Nortura i samarbeid med Norsk landbruksrådgjeving og Fylkesmannen inviterer til fagsamling for sau på Skei den 10. og 11. januar.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere