Nyhende frå Vestland Bondelag

Bondevenn med gode "kontaktar"

Strandebarm -Tørvikbygd Bondelag har heidra fleire gode Bondevenner, som vart omtalt i ein tidlegare sak. Sist, men ikkje minst, kjem Bondevenn og sokneprest Vegar Emil Hansen.

Nøkternt krav med naudsynt investeringpakke

- Kravet som vart lagt fram i dag er svært eit nøkternt krav som ikkje er større enn det bør vere, men som saman med kravet om ein investeringspakke utanom ramma synleggjer kor viktig det er å løfte inntektene i næringa skal matproduksjonen kunne styrkast, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Nye Bondevenner er kåra

Neste lokallag ut er Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag. Dei heidra sine Bondevenner med t-skjorte, diplom og ros for god innsats.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Bondefest med heider til god hjelpar

- Landbruket har mange flinke rådgjevarar. Men så er det slik at nokon er flinkare enn dei andre flinke, og nokon er endå betre utrusta til å løysa utfordringar enn andre. Arne Skeie er ein av desse, sa leiar i Vik Bondelag Erik Lidal i sin takk til mangeåring landbrukssjef i Vik kommune.

Mange Bondevenner i Fusa

Matproduksjon angår alle, og landbruket har heldigvis mange vener. Bondelag over heile landet heidrar støttespelarane sine ved å kåre dei til Bondevenn. Fusa kommune har eit godt utval av Bondevenner, og her kan du sjå nokre av dei.

Er det liv i regulerte vassdrag?

Vassområde Nordfjord inviterer til ope møte om miljøpåverknad frå vassdragsreguleringar i Bremanger kommune.

Fitjar Bondelag utnemner ni Bondevenner

Fitjar kommune har også mange Bondevenner, og onsdag vart ni av dei heidra med diplom og T-skjorte. Leiar i Fitjar Bondelag, Reidar Kloster, sto for utdeliga på Fitjar vidaregåande skule.

Gode bondevenner i Sveio

-Bondelaget i Sveio er på sjarmoffensiven, skriv Vestavind i ein artikkel i dag. Sveio Bondelag utnemnde ni Bondevenner førre veke, og den lokale pressa dekka utdelinga.

Trengst budsjettmidlar for å kompensere manglande prisutvikling

Nye tal frå budsjettnemnda for jordbruket syner at dei fleste produksjonane i fylket kan forvente ein inntektsnedgang frå 2012 til 2013 med unntak av sauehaldet. Prisane held rett og slett ikkje følgje med kostnadsutviklinga i næringa, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Heidra for 13 år med Landbruksspelet!

Granvin skule har alltid sett verdien av å bruke landbruket i undervisingssamanheng. - Ei høgst fortent utmerking til ein steikjande god Bondevenn, seier Inga W. Rørlien i Granvin Bondelag, etter markeringa på skulen. Foto: Avisa Hordaland

Slitarar utropt som "Bondevenner" i Vaksdal

Terje Danielsen Kvamme og Sigmund Simmenes fekk synlege prov på at bønder i kommunen set pris på jobben dei gjer for landbruksnæringa i Vaksdal kommune.

Bondevenner på Bondepub

- Dette var eit passande høve til å setje pris på personar som framsnakkar næringa vår, fortel Kari Heggenes Kvammen i Manger Bondelag, etter bondepuben på Radøy, fredagskvelden.

Amandaprisvinnar er Bondevenn

Øyvind Sandberg, filmregissør og skapar av suksessen Folk ved fjorden, fekk utmerkinga Bondevenn for framifrå og varm formidling av bondekultur og lokal matproduksjon.

Bondevenn som nytt medlem

Bondevenn Jenfrid Stellberg melde seg like godt inn i bondelaget under "vårsleppet" på Lindås senter nyleg. Som engasjert i landbruket i Afrika, driv ho bistandsprosjektet Chime.

Bondevenner på Vårslepp

Bondelaga i Lindås nytta Vårslepp på Lindås senter til å verdsetje personar som på kvar sin måte har vist engasjement og interesse for landbruket i kommunen.

"Bondevenner" på Stord gjev motivasjon!

Stord Bondelag og Huglo Bondelag utnemnde seks "Bondevenner" som verkeleg støttar opp om landbruket lokalt.

Framtidig matproduksjon opptek studentane

- Det var ei svært positiv oppleving å møte studentane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og diskutere framtidig matproduksjon med dei seier fylkesleiar Per Hilleren

Innhaldsrik HMS- markdag i Tuna samdrift i Naustdal

Markdagen vart skipa til laurdag 6. april, i eit samarbeid mellom Naustdal Bondelag og Landbrukets HMS teneste i Sunnfjord/Ytre Sogn. Det var to hovudtema, brannvern og sikring av arbeidsmiljøet ved handtering av storfe.

Frukostaksjon: Yogurt til bergensarane

- Etter uttrykka å døme, sette forbipasserande pris på å få yogurt med seg på vegen . Mellom anna ordførar Trude Drevland i Bergen kommune: Oh, det skal smake, so ho, etter ein kort drøs i rådhusdøra.

Bli med og dyrk Norge

På bondevenn.no kan du lage ditt eige andelslag og hjelpe ein bonde med å løyse utfordringar han møter på garden frå no og til september.

Jostein Flatland vald til ny leiar i Sogndal Bondelag

- Det er flott at Jostein ville ta på seg vervet som leiar i Sogndal Bondelag, seier fylkesleiar Per Hilleren. Han kjenner Jostein som ein kunnskapsrik og dyktig matprodusent.

Co2 binding i skog: Satsar på tiltak i utlandet men ikkje i eige land

Dette kom fram som eit paradoks då leiar, Hans Fr. Lauvstad, helt sin tale på nyleg avhelde årsmøte i Sogn og Fjordane Skogselskap. Det vart i talen vist til tiltak for å kunne gjere det attraktivt å plante og produsere skog også i eit miljøperspektiv, for å kunne binde overskotet av Co2 frå luft til skog også i eige land.

Påmeldingsfristen for Open Gard-tilskipingar nærmar seg

Kvart år gjer lokale Bondelag ein stor innsats med Open Gard tilskipingar. -Vi håpar at det vert fleire arrangement rundt om i fylket i år, og minner om påmeldingsfristen som er 15. april, seier Anita Sæther ved kontoret til Sogn og Fjordane Bondelag.

Lyser ut midlar til korte kompetansehevande kurs i landbruket

Sogn og Fjordane fylkeskommune har som tidlegare år motteke 1,6 millionar i statlege tilskotsmidlar til styrking av rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Noko av desse midlane vert i desse dagar lyst ut med søknadsfrist måndag 22. april.

Prosten i Nordfjord utnemnd til Bondeven

- Eid bondelag er glade for å ha med den norske kyrkja på laget, for som de sikkert veit er det berre 2 stykker som forstår seg på korleis jordbruksoppgjeret er oppbygt, og vår herre er den eine, seier ein humørfylt leiar i Eid Bodnelag Knut Tore Nes Hjelle.

HMS Markdag i Naustdal

Handtering av store dyr, samt brann-og brannsikring i driftsbygg, vert tema på Markdag i Naustdal laurdag 6. april.

Våre samarbeidspartnere