Høringsuttale til endringer Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven).