Handelsombod: - Eg er utruleg billig i drift

  • Tips en venn om denne siden

Christine Tacon, handelstilsyn i Storbritannia
Det britiske handelsombodet Christine Tacon jobbar berre tre dagar i veka, men har hatt stor suksess med arbeidet. Talet på lovbrot er omtrent halvert sidan 2013

Berre fem medarbeidarar, to av dei på deltid, har jobben med å overvake det britiske daglegvaremarknaden. – Eg er utruleg billig i drift, seier ombodskvinna i Storbritannia, Christine Tacon.

Ombodsordninga i Storbritannia vart oppretta i 2013 og har vore ein stor suksess. Ordninga har vore ein inspirasjon for den norske lova om god handelsskikk med tilsyn som Stortinget har bedt regjeringa innføre i Noreg. I den norske debatten har enkelte frykta for mykje byråkratisering med eit slikt kontor, men den britiske modellen viser at det er mogleg å halde byråkratiet på eit minimum.

- Vi er fem på kontoret. Advokaten og eg jobbar på deltid. Eg jobbar tre dagar i veka, og, ja, eg tek ferie, sa Christine Tacon på ein konferanse i København nyleg.

Som i det norske forslaget til lov regulerer det britiske handelsombodet forholdet mellom leverandørar og daglegvarekjedane. Frå 2014 til 2018 er talet på det leverandørar opplever som brot på lova nærast halvert. Dei matvarekjedane som har betra seg mest gjer det også best økonomisk.

– Det har vore ei stor kulturendring i bransjen. Eg trur kanskje det er det viktigaste, sa Ash Amirahmadi, direktør for meieriselskapet Arla i Storbritannia under same konferanse.
 

Konkurransetilsynet for tungrodd

Tacon har ei heilt sjølvstendig rolle. Ho leiger kontor hjå Konkurransetilsynet, som gir ein viss status, men peikar på kor utruleg viktg den uavhengige rolla er:

- Hadde det vore lagt til Konkurransetilsynet med mange andre oppgåver ville dei ha lent seg tilbake og venta på at saker skulle kome inn. Då ville ingenting skje. Eg er konstant ute og møter leverandørar og daglegvarekjedene, seier Tacon.

For sein innbetaling, betaling for å bli verande i butikk og fjerning av produkt frå hyllene utan grunngjeving er døme på klager. Tacon jobbar heile tida førebyggande, og reknar ikkje suksessen i talet på rettssaker.

- Høyrer eg til dømes rykte om at ein daglegvarekjede planlegg å innføre ei ulovleg ordning går eg direkte til dei og konfronterer dei med klagane. Då skjer ikkje endringa, seier Tacon.
 

Christine Tacon, handelstilsyn i Storbritannia

Snart lov om god handelsskikk i Finland

Finland er i ferd med å innføre ei lov om god handelsskikk etter eit forsøk med frivillig ordning. Krav om skriftlege kontrakter og innføring av eit handelsombod vil vere hovudelement i lova. Sannsynlegvis blir den vedteken i løpet av 2018 og gjeldande frå januar 2019. I Sverige er derimot styresmaktene kritiske til å innføre lovregulering. Ein rapport frå det svenske Konkurranseverket konkluderer at uheldig handelspraksis eksisterer også i Sverige, men at omfanget ikkje er så stort at ein treng lovregulering. Både i Sverige og Danmark ser ein utfordringar knytt til daglegvarehandelens dobbeltrolle som kunde og konkurrent. 

- Uheldig handelspraksis er utbreidd i danske daglegvarehandel. Det er ikkje berre enkelttilfelle, seier direktør Niels Jensen i danske MLDK Mærkevareleverandørerne, som ynskjer seg lovregulering.

EU har no til handsmaing ei lov om god handelsskikk for heile EU. 20 medlemsland har alt innført ulike former for regulering. EU-lova kan bli vedteken i løpet av året.

Relaterte artikler

- Gledelig og på tide

Publisert 

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Lov om god handelsskikk ute på høring

Publisert 

Regjeringa har sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. – Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ, mener Bondelaget.

EU-flagget

EU samde om lov om god handelsskikk

Publisert 

Dei tre EU-institusjonane vart like før jul samde om å innføre ei lov om god handelsskikk. Dette er ein siger for bøndene og samvirka, som har jobba i fleire år for å oppnå ei slik lovgjeving. Noreg heng etter.

Paolo de Castro, Europaparlamentet

EU eit steg nærare lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-parlamentet stemte i dag for ei rask handsaming av forslag til ei EU-vid lov om god handelsskikk. Dermed kan dei klare å få på plass ei lov før EU-valet til våren.

Phil Hogan, landbrukskommisær i EU, på møte i Copa-Cogeca

Matmaktlov vil styrke bonden

Publisert 

- Eg er stolt over at vi for fyrste gong kan få ei EU-lovgjeving som styrker bonden si rolle i verdikjeden for mat. Det sa landbrukskommissær Phil Hogan i møte med EU-bøndene og –samvirka i Østerrike.

EU-flagget

Skjebnetid for matmaktregulering i EU

Publisert 

- Dette er sjansen vi har til innføre ei EU-lov om uheldig handelspraksis i verdikjeden for mat. Slik konkluderte EU-parlamentarikar Paolo de Castro då han sist veke traff EU-bøndene og samvirka i COPA-COGECA.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Publisert 

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Fra venstre: Kårstein Eidem Løvaas (H), Jam-Egil Pettersen (NNN), Geir Pollestad (Sp) og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

Publisert 

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

melkekartonger

Innfører lov om god handelsskikk

Publisert 

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

Publisert 

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Publisert 

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere