Rovdyr

  • Tips en venn om denne siden

Sau på beite

Bruken av utmarksressurser i skog og fjell til beitende dyr er en viktig del av norsk matproduksjon.

Fakta om beitebruk:
- Hvert år spiser norske små og storfe fôr i utmarka til en verdi av rundt 1 milliarder kroner.
- Lammekjøtt-produksjonen ville blitt mer enn halvert dersom dyra skulle beite på innmark.
- Lammekjøtt produsert på utmarksbeite er både bedre og sunnere enn kjøtt fra dyr som har blitt fôret opp på kraftfôr.
- Mellom 30 000 – 40 000 sau blir drept eller skadet av bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn på beite hvert år.
- Jordbruksdrift og utmarksbeiting gir viktige leveområder for mange arter.
- Gjengroing på grunn av opphørt eller redusert beite og slått er antatt å påvirke 685 arter negativt. Disse utgjør 29 % av artene på rødlista.

Dyr på beite sørger for å holde landskapet åpent og gir kjøtt med særegen smak og kvalitet. Hvert år spiser norske små og storfe fôr i utmarka til en verdi av rundt 1 milliarder kroner hvert år. Over 50 % av fôret i den norske saueproduksjonen hentes fra utmarka. 

Et samlet norsk storting har vedtatt rovviltforliket, som sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Stortinget har også bestemt hvor store rovdyrbestandene skal være.

Landbruket og andre næringers bruk av utmarka utfordres i dag i betydelig grad av rovdyr. Gjennom flere forlik har Stortinget bestemt at det skal være plass til både rovdyr og beitedyr i utmarka, allikevel blir mellom 30 000 – 40 000 sau drept eller skadet av bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn på beite hvert år. Dette medfører store lidelser for husdyrene. Bønder utsettes for fysiske og psykiske belastninger og de lider både økonomiske tap og tap av nærings- og eiendomsrettigheter.

Norges Bondelags standpunkt til rovdyr

Norges Bondelag primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. Når Stortinget likevel vedtok et bestandsmål for ulv med mål om årlige, helnorske ynglinger, er Norges Bondelag sekundære standpunkt at forvaltningen av ulv i Norge skal tilpasses livskvalitet og trygghet for befolkningen, utnyttelse av utmarksbeite som ressurs for produksjon av sau og storfe også innenfor ulvesonen, sikkerhet for dyrevelferd hos beitedyr, beitelandskapet som leveområder for truete arter av planter, sopp og insekter og  jakttradisjoner og inntekter til grunneiere og lokalsamfunn som skapes med basis i jaktutleie.

Norges Bondelag mener at rovdyrforlikene på Stortinget må følges opp slik at beiteressursene kan utnyttes.  Vi mener at i beiteprioriterte områder må rovdyr med et skadepotensial felles umiddelbart. Erstatningsordningene og bestandsregisteringene må forbedres, og beitebrukere i ulike fylker må likebehandles.

Norges Bondelag mener:

  • Ulven må forvaltes aktivt fra svenskegrensa
  • Det må innføres fri jakt på ulv utenfor sona og skadeuttak innenfor ulvesona.
  • Arbeidet for mer fellesnordisk forvaltning av store rovdyr må styrkes.
  • Bestandsmålet for bjørn må reduseres.
  • Forvaltningen av kongeørn må legges til Rovviltnemndenes ansvarsområde på lik linje med jerv, bjørn, ulv og gaupe.
  • Det må gis mulighet for skadefelling av kongeørn på lik linje med andre store rovdyr.
  • Politisk bestemte bestandsmål må følges. Rovdyruttakene må bli mer effektive slik at rovdyrbestandene begrenses til de fastsatte målene.
  • Staten må sikre finansiering og oppbygging av kompetanse til lokale fellingslag slik at man i større grad lykkes med å ta ut skadegjørende rovdyr i beitesesongen.

Relaterte artikler

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

Publisert 

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Publisert 

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Ulveavgjørelsen må ankes

Publisert 

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Stortingets ulvevedtak må etterleves!

Publisert 

Det var høy stemning og stor frustrasjon da nær tusen bygdefolk var samlet på Bjørkelangen til fakkeltog og rovviltpolitisk stormøte i kveld.

Bjørn må tas raskt ut av beiteområdene!

Publisert 

Flere kadaver er nå funnet, og fellingstillatelse er gitt. Men Troms Bondelag er kritisk til hvilke tiltak som settes inn og hadde ønsket at fjorårets erfaringer fra Bardu hadde endret praksisen.

Følg rovdyrforliket - klar melding til regjering og Stortinget!  Foto Petter Å Kjennerud

Solidaritet og massivt signal om rovdyrpolitikken

Publisert 

-Tusen takk til alle som stilte solidarisk opp fra Vestfold i tirsdagens fakkeltog mot manglende oppfølging av rovdyrforliket. Det å stå sammen med over 10.000(!!!) andre foran Stortinget og rope "Nok er nok" var sterkt. Både regjeringen og Stortinget må oppfatte dette som et massivt signal fra hele landet, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag

«Nok er nok!»

Publisert 

Omlag 10.000 gikk i rovdyrpolitisk fakkeltog gjennom Oslos gater.

- Var jeg heldig gikk det fjorten dager før rovdyra angrep

Publisert 

Ved årtusenskiftet hadde han mange kolleger. Nå er Per Johans Tallåsen en av de siste sauebøndene i ulvesonen i Hedmark som bruker skogen og fjellet til beite for hysdyra. Dette er historien om en del av Norge hvor rovdyrene snart er eneherskere i utmarka.  

- Vil føre til et norsk ulvereservat

Publisert 

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et norsk ulvereservat. Et tillitsbrudd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere