Rovdyr

  • Tips en venn om denne siden

Sau på beite

Bruken av utmarksressurser i skog og fjell til beitende dyr er en viktig del av norsk matproduksjon.

Fakta om beitebruk:
- Hvert år spiser norske små og storfe fôr i utmarka til en verdi av rundt 1 milliarder kroner.
- Lammekjøtt-produksjonen ville blitt mer enn halvert dersom dyra skulle beite på innmark.
- Lammekjøtt produsert på utmarksbeite er både bedre og sunnere enn kjøtt fra dyr som har blitt fôret opp på kraftfôr.
- Mellom 30 000 – 40 000 sau blir drept eller skadet av bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn på beite hvert år.
- Jordbruksdrift og utmarksbeiting gir viktige leveområder for mange arter.
- Gjengroing på grunn av opphørt eller redusert beite og slått er antatt å påvirke 685 arter negativt. Disse utgjør 29 % av artene på rødlista.

Dyr på beite sørger for å holde landskapet åpent og gir kjøtt med særegen smak og kvalitet. Hvert år spiser norske små og storfe fôr i utmarka til en verdi av rundt 1 milliarder kroner hvert år. Over 50 % av fôret i den norske saueproduksjonen hentes fra utmarka. 

Et samlet norsk storting har vedtatt rovviltforliket, som sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Stortinget har også bestemt hvor store rovdyrbestandene skal være.

Landbruket og andre næringers bruk av utmarka utfordres i dag i betydelig grad av rovdyr. Gjennom flere forlik har Stortinget bestemt at det skal være plass til både rovdyr og beitedyr i utmarka, allikevel blir mellom 30 000 – 40 000 sau drept eller skadet av bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn på beite hvert år. Dette medfører store lidelser for husdyrene. Bønder utsettes for fysiske og psykiske belastninger og de lider både økonomiske tap og tap av nærings- og eiendomsrettigheter.

Norges Bondelags standpunkt til rovdyr

Norges Bondelag primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. Når Stortinget likevel vedtok et bestandsmål for ulv med mål om årlige, helnorske ynglinger, er Norges Bondelag sekundære standpunkt at forvaltningen av ulv i Norge skal tilpasses livskvalitet og trygghet for befolkningen, utnyttelse av utmarksbeite som ressurs for produksjon av sau og storfe også innenfor ulvesonen, sikkerhet for dyrevelferd hos beitedyr, beitelandskapet som leveområder for truete arter av planter, sopp og insekter og  jakttradisjoner og inntekter til grunneiere og lokalsamfunn som skapes med basis i jaktutleie.

Norges Bondelag mener at rovdyrforlikene på Stortinget må følges opp slik at beiteressursene kan utnyttes.  Vi mener at i beiteprioriterte områder må rovdyr med et skadepotensial felles umiddelbart. Erstatningsordningene og bestandsregisteringene må forbedres, og beitebrukere i ulike fylker må likebehandles.

Norges Bondelag mener:

  • Ulven må forvaltes aktivt fra svenskegrensa
  • Det må innføres fri jakt på ulv utenfor sona og skadeuttak innenfor ulvesona.
  • Arbeidet for mer fellesnordisk forvaltning av store rovdyr må styrkes.
  • Bestandsmålet for bjørn må reduseres.
  • Forvaltningen av kongeørn må legges til Rovviltnemndenes ansvarsområde på lik linje med jerv, bjørn, ulv og gaupe.
  • Det må gis mulighet for skadefelling av kongeørn på lik linje med andre store rovdyr.
  • Politisk bestemte bestandsmål må følges. Rovdyruttakene må bli mer effektive slik at rovdyrbestandene begrenses til de fastsatte målene.
  • Staten må sikre finansiering og oppbygging av kompetanse til lokale fellingslag slik at man i større grad lykkes med å ta ut skadegjørende rovdyr i beitesesongen.

Relaterte artikler

Bjørn må tas raskt ut av beiteområdene!

Publisert 

Flere kadaver er nå funnet, og fellingstillatelse er gitt. Men Troms Bondelag er kritisk til hvilke tiltak som settes inn og hadde ønsket at fjorårets erfaringer fra Bardu hadde endret praksisen.

Følg rovdyrforliket - klar melding til regjering og Stortinget!  Foto Petter Å Kjennerud

Solidaritet og massivt signal om rovdyrpolitikken

Publisert 

-Tusen takk til alle som stilte solidarisk opp fra Vestfold i tirsdagens fakkeltog mot manglende oppfølging av rovdyrforliket. Det å stå sammen med over 10.000(!!!) andre foran Stortinget og rope "Nok er nok" var sterkt. Både regjeringen og Stortinget må oppfatte dette som et massivt signal fra hele landet, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag

«Nok er nok!»

Publisert 

Omlag 10.000 gikk i rovdyrpolitisk fakkeltog gjennom Oslos gater.

- Var jeg heldig gikk det fjorten dager før rovdyra angrep

Publisert 

Ved årtusenskiftet hadde han mange kolleger. Nå er Per Johans Tallåsen en av de siste sauebøndene i ulvesonen i Hedmark som bruker skogen og fjellet til beite for hysdyra. Dette er historien om en del av Norge hvor rovdyrene snart er eneherskere i utmarka.  

- Vil føre til et norsk ulvereservat

Publisert 

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et norsk ulvereservat. Et tillitsbrudd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Det er skummel lesning

Publisert 

Klima- og miljødepartementet vil ikke gi ekstraordinær kompensasjon til de som ble rammet av ulveangrepene i Nord-Østerdalen i sommer. Mener fjorårets situasjon på Hadeland, Toten og Hurdal var mer ekstraordinær – selv om færre dyr ble drept.

ulv nær saueflokk på innmark i Trysil

Meld deg på beiteseminaret

Publisert 

Seminaret tar for seg en beitesommer preget av rovdyrangrep flere steder i landet. Klikk for å se programmet.

- Bra at nemndene blir lyttet til

Publisert 

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om å felle 26 ulver utenfor ulvesona denne vinteren.

Ingen avklaring om erstatning

Publisert 

Beitebrukernes organisasjoner fikk ikke noe klart svar på hvordan årets ulvehjeringer i Nord-Østerdalen vil erstattes da de møtte regjeringen onsdag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
januar

Kornkonferansen 2020

Oslo Kongressenter
Tirsdag
21
januar

Øko 2020

X Meeting Point,Hellerudsletta
Fredag
31
januar

Bonden og nasjonal kriseberedskap

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Våre samarbeidspartnere