– Om dommen blir stående er det svært alvorlig og gjør det i praksis umulig å regulere ulvebestanden. I nyere tid har det aldri vært så mye ulv som nå i Norge. Byrdene av dette bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og utenfor ulvesona, og dette vil på ingen måte bidra til å dempe konfliktnivået.Bjørn Gimming er klar på at dommen må ankes til Høyesterett.

Et økende rovdyrtrykk har siden innføringa av ulvesoner i 2004 og fram til i dag gjort det vanskelig å drive næring i utmarka.

– Stortinget vedtok i 2017 at ulvesonen ikke skulle være et ulvereservat, hvor det fortsatt skal være mulig å drive næringsaktivitet basert på utmarksressursene. Dommen i lagmannsretten er et tydelig brudd med Stortingets vedtak. Den bør derfor ankes til Høyesterett, sier Gimming.

Økende belastning

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ynglinger i Norge og i grenserevir. Når bestandsmålet er innfridd, skal terskelen for hva som skal til for å tillate bestandsregulering innenfor ulvesonen senkes. Likevel har antall ynglinger ligget over bestandsmålet siden vinteren 2015/2016.

Gimming frykter at manglende regulering vil føre til flere streifulver som forlater flokkene sine for å finne et ledig område hvor de kan etablere seg. I 2017 forårsaket blant annet en slik ulv et tap på 800 sauer på Hadeland, og i 2021 var det ulveangrep flere steder utenfor ulvesona. 

– For distriktene og for norsk landbruk vil det skape en helt uholdbar situasjon dersom dommen blir stående. Mange som bor og lever inne i ulvesona har allerede betalt en høy pris for ulveforvaltninga og i praksis er det ikke beitedyr igjen i disse områdene. Mangel på regulering vil føre til streifdyr som beveger seg ut fra sonen og til nye områder hvor det ikke er ulv til vanlig. Da vil denne belastningen gå utover mange flere, sier han.