– Jerv tar mye sau og det har store konsekvenser for bonde og dyr. Vi er glade for at regjeringa har lyttet til oss og kommet med dette tiltaket, som vil bidra til å kunne redusere tapene, sier Erling Aas-Eng.

Aas-Eng er rovvilt-ansvarlig og sitter i styret i Norges Bondelag. Han peker på behovet for å effektivisere lisensjakta for at jervebestanden kommer ned til bestandsmålet, og mener utvidelsen av lisensfellingsperioden vil bidra til dette.Erling Aas-Eng, styremedlem med rovviltansvar i Norges Bondelag, er glad regjeringa har lyttet til Bondelaget.

– Det slippes over 1,9 millioner sau på utmarksbeite i Norge. Med en jervebestand som ligger høyt over bestandsmålet blir rovdyrbelastningen for beitenæringa betydelig større enn det Stortinget har forutsatt gjennom sine rovviltforlik. Tap av husdyr til rovvilt innebærer store dyrelidelser, psykisk stress og økonomisk tap for bonden, sier han.

Reduserer behovet for ekstraordinært uttak

Jerv er det rovdyret i Norge som dreper flest sau på utmarksbeite. Jervens andel av rovdyrtapene har økt fra 32 prosent i 2018 til 42 prosent i 2021, ifølge erstatningsoppgjøret for husdyr drept av rovvilt. Samtidig viser tall fra Rovdata at Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger er overskredet med 50 prosent. Statens naturoppsyn påviste 60 ynglinger i 2021.

– Å utvide lisensjakta reduserer dermed behovet for ekstraordinært hiuttak på ettervinteren, påpeker Aas-Eng.

Villregnjegere må gis fellingstillatelse på jerv

Jervejakta i Sør-Norge vil nå starte samtidig med villreinjakta 20. august, og Aas-Eng har en klar oppfordring til fjellstyrer og private grunneiere som selger jaktkort på villrein.

– Det er allerede mange jegere i fjellet grunnet villreinjakta, så villreinjegere som har registrert seg som lisensjegere må også gis tillatelse til å felle jerv.