Jordvern

  • Tips en venn om denne siden

Jordvern næringstomter selges

Jorda er utgangspunktet for all produksjon i landbruket. Noen matvarer kan spises direkte fra jorda, som grønnsaker, frukt, bær og korn, men også maten som dyrene i landbruket spiser dyrkes på matjord.

Fakta om matjord i Norge:
- I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark
- Det utgjør 3 prosent av arealet
- Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.

I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Til sammenligning består hele 66 prosent av Danmark av dyrka mark.  Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.

Den aller beste norske matjorda finner vi i dag i tilknytning til noen av de største byene våre på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden. I og med at dette er vekstområder er også presset stort i disse områdene på å omdisponere matjorda til andre formål som veier og annen infrastruktur, næringsbygg og boliger.

Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner.

Mye av matjorda bygges også ned. Bare i 2015 ble 6000 dekar omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringen skal ned til 4000 maks dekar i året innen 2020.

Norges Bondelag mener vi må ta gi matjorda vår et sterkere vern. Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner nordmenn og kvinner. Jordvern må være overordnet i all samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Les mer om hvordan Bondelaget vil gi matjorda bedre vern i vår jordvernstrategi.

Norges Bondelag mener:

  • All dyrka og dyrkbar jord skal ha et juridisk vern

  • Det skal finnes en samlet nasjonal plan for vern av matjord

  • Dispensasjon for vern av matjord skal kun innvilges for nasjonalt viktige samfunnsinteresser.

  • Eventuelle dispensasjoner skal ha krav om høy utnyttelse av arealene

  • Eventuelle dispensasjoner bare skal gis av statlig myndighet

  • Måltallet for omdisponering av matjord må senkes

  • Landbrukets egen nedbygging av matjord må reduseres

 

Relaterte artikler

Bondelaget krever strammere mål for vern av matjorda

Publisert 

Foreløpige jordverntall viser at nedbygginga av dyrka matjord holder seg innenfor Stortingets mål. Samtidig dobles arealet dyrkbar matjord som kan legges under asfalt og betong. – Utviklinga er bekymringsfull, sier Haugen, som etterlyser et høyere ambisjonsnivå fra landbruksminister Olaug Bollestad.

Stortinget

Høyre og Frp sier nei til grunnlovsvern av matjorda

Publisert 

Høyre og Frp stemte som de eneste partiene mot grunnlovsvern av matjorda da forslaget ble behandlet av Stortinget i dag. – Skuffende at vi fortsatt har regjeringspartier som later til å tro at mat produseres i butikken, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Bonde Bjørn Elvestad fra Råde overrekker trua matjord til stortingsrepresentant fra Østfold, Ole Andre Myrhvold (Sp). Til høyre, Geir Pollestad (Sp).

Krever sterkere vern av matjorda

Publisert 

Denne høsten skal Stortinget høsten vedta en oppdatert nasjonal jordvernstrategi. I dag var Bondelaget, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, jordvernforeninger og berørte grunneiere fra hele landet samlet utenfor Stortinget for å kreve bedre vern av matjorda.

Drøftet budsjettforslag med statsministeren

Publisert 

I dag møtte Norges Bondelag i regjeringas kontaktutvalg for å drøfte forslaget til statsbudsjett for 2019. Tørke, klima og jordvern var overskriftene fra Bondelaget.

Kornåker i Hedmark

Lite krutt i regjeringas jordvernstrategi

Publisert 

Regjeringa la i dag fram en oppdatert jordvernstrategi etter bestilling fra Stortinget. Bondelaget er skuffet over at regjeringa ikke vil vurdere hverken sterkere juridisk vern av matjorda eller innstramming av jordvernmålet etter 2020.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Publisert 

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Publisert 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

Forventer strammere jordvernstrategi

Publisert 

Næringskomiteen ber regjeringa oppdatere jordvernstrategien. Frøydis Haugen forventer en et skjerpet jordvern og en konkretisering om hvordan mindre jord skal omdisponeres.

Stortinget

Stortinget vedtok fortsatt drift av opplysningskontorene

Publisert 

Fortsatt drift av opplysningskontorene, 75 millioner til omstillingsmidler og reversering av kuttet til frivillige organisasjoner var blant sakene som ble endelig vedtatt av Stortinget i går i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018.

nedbygging av matjord

Norsk Kylling AS vil bygge på matjord

Publisert 

I dag ble det klart at Norsk Kylling AS velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt og betong. – Norsk Kylling AS tar ikke norsk matproduksjon på alvor, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

2-årsmarkering av Nasjonal jordvernstrategi utenfor Stortinget

Krever sterkere vern av matjorda

Publisert 

Til sammen 19 organisasjoner og lokale jordvernaksjoner overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda utenfor Stortinget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere