Fakta om matjord i Norge:
- I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark
- Det utgjør 3 prosent av arealet
- Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.

I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Til sammenligning består hele 66 prosent av Danmark av dyrka mark.  Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.

Den aller beste norske matjorda finner vi i dag i tilknytning til noen av de største byene våre på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden. I og med at dette er vekstområder er også presset stort i disse områdene på å omdisponere matjorda til andre formål som veier og annen infrastruktur, næringsbygg og boliger.

Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner.

Mye av matjorda bygges også ned. Bare i 2015 ble 6000 dekar omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringen skal ned til 4000 maks dekar i året innen 2020.

Norges Bondelag mener vi må ta gi matjorda vår et sterkere vern. Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner nordmenn og kvinner. Jordvern må være overordnet i all samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Les mer om hvordan Bondelaget vil gi matjorda bedre vern i vår jordvernstrategi.

Norges Bondelag mener:

  • All dyrka og dyrkbar jord skal ha et juridisk vern

  • Det skal finnes en samlet nasjonal plan for vern av matjord

  • Dispensasjon for vern av matjord skal kun innvilges for nasjonalt viktige samfunnsinteresser.

  • Eventuelle dispensasjoner skal ha krav om høy utnyttelse av arealene

  • Eventuelle dispensasjoner bare skal gis av statlig myndighet

  • Måltallet for omdisponering av matjord må senkes

  • Landbrukets egen nedbygging av matjord må reduseres