- Det er godt å se at vi er mange som vil gi matjorda vår en stemme. Kun 3 prosent av Norges fastland er egnet til å dyrke mat på. Matjorda er selve livsgrunnlaget vårt, likevel legges den stadig under betong og asfalt. Norsk matjord er trua, nå er det på tide å gi den sterkere vern, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag til de frammøtte.

Hun redegjorde for Bondelagets viktigste innspill til jordvernstrategien, som blant annet omhandler krav om en strengere jordlov og åpenhet om opsjonsavtaler om nedbygging av matjord.

Flere representanter fra Stortingets næringskomite deltok på markeringen og fikk høre flere grunneiere fortelle hvordan planer om boliger, vei og bane vil beslaglegge matjorda deres.

- Jeg er for lokale beslutningsprosesser, men når det gjelder matjord må det til langt strengere regler. Matjord som er truet av nedbygging kan ikke regnes i kroner og øre, men i verdier som er langt mer verd, sa bonde og grunneier Bjørn Elvestad fra Råde. Han fortalte de frammøtte om hvordan Bane Nor sine planer om jernbane vil påvirke drifta på gården hans og landbruket i kommunen.

Sven Martin Håland fra Sandnes overrekker trua matjord til Terje Aasland (Ap)

Eli Singstad fra jordvernalliansen i Trøndelag var tilstede og fortalte om planene om travbane som truer matjord i Malvik og Orkdal og Sven Martin Håland fra Sandnes fortalte om planene for E39 som vil splitte flere landbrukseiendommer i kommunen. Johan Bjørneby fra Ås fortalte de frammøtte om sin kamp for å ta vare på Dysterjordet, et av de beste kornområdene i Norge.

De frammøtte stortingsrepresentantene fikk utdelt glass med trua matjord fra hele landet.

- Takk til dere som har møtt opp. Det er en viktig påminnelse for oss alle om at vern av matjorda er viktig både for vår nasjonale beredskap, men også for å skape arbeidsplasser, sa Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen. Han lovte at komiteen ville ta med seg innspillene i den videre behandlingen av jordvernstrategien.

Den oppdaterte jordvernstrategien vil vedtas av Stortinget i høst i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019.

Næringskomiteen og Frøydis Haugen, 2. nestleder i Bondelaget (til høyre) samlet til markering for sterkere vern av matjorda.