I forrige stortingsperiode foreslo Ap, Sp, SV, V og KrF å grunnlovsfeste at matjorda er en naturressurs som må forvaltes langsiktig og med tanke på kommende generasjoner. Forslaget fra partiene er å endre § 112 første ledd, andre punktum, slik at den lyder:

«Naturens ressurser, herunder matjordressurser, skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Siden forslaget innebærer endring av Grunnloven må det ha 2/3 flertall i Stortinget og få flertall over to stortingsperioder på rad for å bli vedtatt. I dagens stortingsbehandling stemte dessverre representantene fra Høyre og Frp mot forslaget, og det ble dermed ikke vedtatt.

- Det er tragisk og unødvendig at Høyre og Frp går mot noe så ukontroversielt som å grunnlovsfeste det som alle tilsynelatende er enige om, nemlig at matjorda vår er en ikke fornybar, livsviktig ressurs som vi har en plikt til å forvalte at hensyn til kommende generasjoner, sier Haugen

I innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite datert 15. januar slo alle partiene med unntak av Høyre og Frp fast at matjorda har behov et særlig vern, og viste til at den verdifulle jordressursen ofte kommer i skvis mellom hensynet til matproduksjon og lokale vekstambisjoner. Flertallet i komiteen pekte på matjordas rolle i å styrke norsk matberedskap i ei tid hvor den vil komme under press.

Hun håper at regjeringa nå vil ta initiativ til å stramme inn dagens mål om å redusere nedbygging av dyrka mark med 4000 daa i året og vurdere Bondelagets forslag om innstramming av jordloven for å gi matjorda bedre juridisk vern.

- Det er tydeligvis viktigere for Høyre og Frp og kunne ture fram med utbygging av vei og boliger, heller enn at vi er sikret mest mulig norsk mat på middagsbordet framover. Man skulle tro de hadde glemt at maten ikke produseres i butikken, men av bonden som dyrker matjorda vår, sier Haugen.

- Både Krf og V har tidligere vist et betydelig engasjement for vern av matjorda, jeg håper ikke engasjementet ble lagt igjen i ei skuff på Stortinget i det partiene inntok regjeringskvartalene, sier Haugen.

Les mer om Bondelagets innspill til Nasjonal jordvernstrategi.