Regjeringas budsjettforslag for 2019 ble lagt fram mandag 8. oktober. Tirsdag 9. oktober møtte Norges Bondelag i regjeringas kontaktutvalg for næringslivet.

- Årets tørkesommer førte til betydelig avlingssvikt. Ordningen med avlingsskadeerstatning hjelper de verst rammede og utbetalingene i år ser ut til å nå opp i 1,3 mrd. kroner. Vi er fornøyd med en krisepakke, men når de samlede tapene for næringa er kalkulert til 5,5 mrd. kroner sier det seg selv at dette blir et vanskelig år for næringa, sa leder I Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Mange enkeltbønder vil lide store tap og merke konsekvensene i lang tid. Erfaringene fra i sommer sier noe viktig om matsikkerhet.

- Det synliggjør hvorfor det er viktig med landbruk over hele landet. Norges Bondelag mener at beredskapslager av korn, både matkorn og fôrkorn, vil være et godt tiltak for å gjøre landet bedre rustet til å møte kriser framover, påpekte Lars Petter Bartnes.

Følger ikke opp klimatiltak

FNs klimapanel sin siste rapport understreker betydningen av konkrete tiltak for å nå globale klimamål. Klimaendringene gir behov for store investeringer i klimatiltak.

- Et målretta verktøy vil være å etablere en klimafondsordning med skatteinsentiv. Ordningen vil være et spleiselag mellom bonde og stat, og bidra til reduserte klimautslipp fra landbruket gjennom investeringer i klimatiltak. Vi er skuffa over at regjeringa ikke følger stortingsflertallet her, sa Bartnes.

I forslag til budsjett for 2019 er det også rapportert om mål og tiltak i klimaloven.

- Vi har merket oss de tiltakene som regjeringa har lagt inn i klimalovrapporteringen og understreker at dette vil gi dramatiske konsekvenser for nivået på norsk matproduksjon. Det kan vi ikke akseptere.

Lite konkret jordvernstrategi

Nye E6 sør for Trondheim er lagt på matjord.

 Forslag til oppdatert jordvernstrategi ligger vedlagt budsjettforslaget fra Landbruks- og matdepartementet.

- Strategien inneholder skuffende få, konkrete tiltak. Vi hadde forventet mer. Utredning om et krav om å tinglyse opsjonsavtaler om dyrka og dyrkbar jord er et svært forsiktig steg i riktig retning. Vi mener også at en innstramming av jordloven og bedre sammenheng med plan- og bygningsloven er nødvendig for å gi et tydelig signal til arealplanleggere og utbyggere. Nedbygd matjord er tapt for alltid, understreket Lars Petter Bartnes.