- Dette viser at Stortinget deler våre bekymringer for utviklingen i verdikjeden for mat. De anerkjenner at den konsentrerte kjedemakten påvirker rammebetingelsene til produsentene, næringsmiddelindustrien og leverandørene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Komiteen insisterer også på at dagligvarebransjens egne merkevarer ikke må få en så dominerende stilling at de presser andre aktører og hindrer innovasjon. Dette har vi i Norges Bondelag pekt på lenge og det er gledelig at stortingskomiteen nå ber om bedre merking, forteller han.

Les innstillingen her

Dette er vedtakene

  1. Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå tiltak for å sikre mer åpenhet i verdikjeden for mat.
  2. Stortinget ber regjeringen stille krav om et regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden.
  3. Stortinget ber regjeringen klargjøre ovenfor Konkurransetilsynet at veiledende virksomhet må styrkes i dagligvaresatsingen.
  4. Stortinget ber regjeringen sikre at Konkurransetilsynet har tettere tilsyn med vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen.
  5. Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at de må være spesielt oppmerksomme på vertikal integrasjon og konsentrasjon av kjedemakt. Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon.
  6. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak, med forslag om hvordan man kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlingene mellom leverandører og kjeder i større grad følger varen.
  7. Stortinget ber regjeringen utarbeide grensehandelsbarometer som permanent ordning innen 1. juli 2021.
  8. Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge frem for Stortinget en egen sak om grensehandel hvor det drøftes og foreslås tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv.

Forventer konkrete tiltak

I tillegg til disse vedtakene er det også lagt inn flere merknader. Blant annet på tollvern. Her heter det at komiteen ønsker å stimulere til økt produksjon av mat og forbruk av norske produkter. Komiteen peker på tollvernet som en viktig forutsetning for å styrke verdikjeden for mat.

Komiteen ser også et behov for videre politisk oppfølging av dagligvarebransjen etter behandlingen av stortingsmeldingen. Bransjen er under stadig utvikling, og det kan utløse behov for nye konkurransepolitiske virkemidler framover.

- Nå er det viktig at regjeringen tar disse klare kravene fra stortingskomiteen og kommer tilbake med konkrete og effektive tiltak, avslutter Bartnes.