Nyheter fra Akershus Bondelag

Stormøte: Økonomien i framtidas kornproduksjon

Det blir stormøte på Kråkstad Samfunnhus tirsdag 5. mars, klokka 18:30.

Sats på naturbruksutdanning

1. mars er søknadsfristen for de videregående skolene. Velg en skole der du trives sosialt og lykkes faglig!

Vestby kommune frykter IKEA glipper

Ifølge Østlandets Blad er rådmannen i Vestby nå bekymret for at IKEA vil velge et annet sted å etablere seg. Han mener det vil være et tap for hele regionen hvis Vestby mister IKEA.

1 av 5 bønder vil bli kvitt odelsloven

Nationen gjengir i dag en undersøkelse som viser at mens 57% av bøndene vil beholde ordningen med odelslov, vil 22% avskaffe loven.

Odd-Einar Hjortnæs tar gjenvalg som leder av Akershus Bondelag

Odd-Einar Hjortnæs har sittet som leder i Akershus Bondelag siden 2010 og har sagt seg villig til å stille til gjenvalg for 2013.

Samarbeid om å forebygge dyretragedier

Økt kunnskap om psykisk helse og ufarliggjøring av tematikken. Det oppsummeringen etter møtet om dyretragedier.

Nytt fagskoletilbud på Hvam fra høsten 2013

Nytt fagskoletilbud i planteproduksjon og driftsledelse i landbruket starter ved Hvam vgs til høsten. Dette er en praktisk utdanning for bønder og andre som vil spesialisere seg i moderne korn- og planteproduksjon og lede og drive gården sin på en bedre måte. Passer også for rådgivere i landbruket.

Hva er viktigst i Bondelaget?

Utkast til nytt næringspolitisk program sendes nå ut på høring til fylkeslaga.

Hundåla takker for seg i Bondelagsstyret

Første nestleder Berit Hundåla har takket nei, leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud tar et nytt år.

Gartnerhallen og Småbrukerlaget er igjen med i Samarbeidsrådet Øst.

Gartnerhallen og Bonde- og Småbrukerlaget ble opptatt som medlemmer igjen i Samarbeidsrådet Øst etter å ha vært ute noen år. Det skjedde på årsmøtet på Tines anlegg Kaldbakken i Oslo tirsdag. Elisabeth Irgens Hokstad (bildet), Larvik ble valgt til ny nestleder i styret etter Marit Bårnes, Larvik som trakk seg fra styret. Stående ser vi Harald Velsand, Norges Bondelag orientere om politiske skillelinjer i utkast til partiprogramma

Bilrebusløp i Nannestad!

Lørdag 2. mars blir det bilrebusløp i Nannestad. Oppstart klokka 13.00 ved Esso i Maura.

Trenger du en tunplan eller en hageplan?

Trenger du innspill til hvordan du kan gjøre utemiljøet på gården triveligere og tunet mer funksjonelt samtidig som du tar vare på tradisjonene? Å ta vare på tradisjonelle stauder, trær og busker, gjerne brukt i en ny og kreativ sammenheng kan gi gode og spennende løsninger som fungerer godt i ei ny tid på gården.

Slik skal kornproduksjonen økes

Ekspertgruppa for økt kornproduksjon overrakte sin rapport til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum på Bioforsk konferansen på Hamar onsdag.

Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

- Klimaendringer gir ustabile avlinger og avlingskvalitet. Norske bønder og landbruksforskningen har sammen et stort ansvar fremover for å sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Landbruket sier fortsatt nei-takk til GMO

Her ser du GMO-nettverkets NYE FILM

Fylkesordfører Jegstad beskyldt for å være inhabil i IKEA saken

Akershus Høyre er splittet i saken om IKEA, og i fylkesutvalget har partiet nå bedt om at behandlingen av saken blir utsatt til mars.

Dyrkbar jord skal kartlegges

Ifølge jordloven har dyrket mark det samme vernet som dyrkbar mark, men informasjonen om hvor den dyrkbare jorda finnes er mangelfull.

Fylkesmannen setter foten ned i Vestby

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved Miljøvernavdelingen sier nei til nytt IKEA på Dehli-jordet i Vestby

Våre samarbeidspartnere