Store klimamuligheter for landbruket

  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes innleder på frokostseminar 27.11.18 "Hvordan blir bonden en klimavinner?"
Bondelagsleder Lars Petter Bartnes innleder på frokostseminar om landbruk og klima. Foto: Anette Tjomsland/ NIBIO

Over 120 deltakere var samlet da Norges Bondelag og NIBIO inviterte til seminar om hvordan landbruket og bonden kan bli mer klimavennlige. – Mange spennende muligheter for å redusere jordbrukets klimaavtrykk uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

På oppdrag fra Norges Bondelag utreder NIBIO og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) hvilke muligheter jordbruket har for å redusere klimaavtrykket fra matproduksjonen. På frokostseminar i Oslo den 27. november ga forskerne de frammøtte en snikkikk på resultatet.

- Jeg er overraska over hvor mange muligheter næringa, forskningsmiljøene og bonden i sum har for å tilpasse matproduksjonen vårt et endra klima og samtidig redusere klimaavtrykket, sa Bartnes til de frammøtte.

Spesialrådgiver ved NIBIO, Arne Bardalen, pekte på at mange av tiltakene for bedre agronomi også vil ha en positiv effekt både med tanke på klimatilpasning og klimagasskutt ute på gårdsbrukene.

- Mange av de grepa som kan gjøres ute på jordet har en såkalt triplewin både for samfunnet, klimaet og bonden, sa Bardalen. Han mener også at det trengs en større satsing på å få mer husdyrgjødsel inn i biogassreaktorer, og etterlyste at myndighetene måtte komme på banen med sterkere virkemidler.

Forske Bente Aspeholen Åby ved NMBU presenterte deres foreløpige funn i utredningsarbeidet med å redusere klimagassutslipp fra husdyrproduksjon.

- Bedre kvalitet på graset gir reduserte utslipp fra kua både ved mindre metanutslipp fra vomma og mer produksjon av kjøtt og melk per dyr. I tillegg er det lovende resultater innenfor tilsetningsstoffer i fôret som redusere metanproduksjonen i vomma, men dette ligger noe fram i tid.
 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen innledet om regjeringas klimaarbeid og sa at han hadde stor tro på at de kommende klimaforhandlingene mellom jordbruket og staten ville føre fram til en enighet som både ivaretok hensynet til klimaet, og målet om landbruk og matproduksjon på norske ressurser over hele landet.

- Vi er allerede godt i gang. Senest i årets jordbruksoppgjør økte tilskuddet til miljøtiltak, og jeg tror vi vil se mer av dette framover. Jeg mener at tilskudd, blant annet gjennom jordbruksavtalen, er veien å gå for å stimulere til mer klimatiltak i landbruket heller enn bruk av avgifter som vi gjør i mange andre sektorer, sa statsråden.

Ola Elvestuen innleder på frokostseminar 27.11.18 "Hvordan blir bonden en klimavinner?"

Foto: Anette Tjomsland/ NIBIO

Etter innledningene kommenterte et bredt politikerpanel på funnene til NIBIO og NMBU. Flere av de frammøtte pekte på de store mulighetene for å kombinere matproduksjon på norske ressurser med tiltak for lavere klimaavtrykk.

- Vi dør ikke av å ikke få tak i olje, men vi dør hvis vi ikke får tak i mat. Vi må øke matproduksjonen vår, men klimaavtrykket fra den må ned, sa Terje Halleland (Frp), stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen.

Miljøpartiet de Grønne framhevet blant annet betydninga av å utnytte norske grasressurser.

- Arbeidet for å gjøre landbruket mer tilpassa et klima i endring er viktig, samtidig viste tørken i sommer oss at spredt landbruk og matproduksjon over hele landet ikke bare er god ressursutnyttelse men også en viktig del av matberedskapen vår, sa Une Aina Bastholm (MdG), stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen.

Politikerpanel på frokostseminar 27.11.18 "Hvordan blir bonden en klimavinner?"

Foto: Anette Tjomsland/ NIBIO

Stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) takket NIBIO og NMBU for spennende innledninger om klimamuligheter i landbruket.

- Vi må sikre gode og målretta tilskuddsordninger som realiserer de beste tiltakene.

Representantene både fra Krf og SV etterlyste også flere klimatiltak i landbruket og løfta fram behovet for å få på plass en klimafondsordning for jordbruket som gir bonden skattefordel ved klimainvesteringer i drifta.

- Jeg registrerer at regjeringa ikke har levert på en slik fondsordning så langt, det håper jeg vil endre seg, sa Steinar Reiten (KrF), stortingsrepresentant i næringskomiteen.

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Publisert 

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere