I 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en intensjonsavtale med regjeringa om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon fra jordbruket i perioden 2021-2030. Gjennom Landbrukets klimaplan viser et samlet landbruk tar ansvar for næringens klimagassutslipp, hvordan det skal levere på oppdraget uten å redusere bruken av norsk matjord eller animalske produkter og uten å svekke bosetting i distriktene. Planen skal revideres hvert tredje år.

Her finner du klimaplanen!Klimaplan 2021-2030 revidert 2024

Klimaplanen har i 2024 blitt revidert med oppdatert tallgrunnlag, basert på tall både fra Miljødirektoratet og innspill fra ulike aktører i næringa. NIBIO har på bestilling fra Bondelaget laget rapporter innenfor plante- og husdyrproduksjon, samt karbonbinding og klimatilpasning, som viser hvordan bidrag til utslippskutt i jordbruket kan gjøres på best mulig måte. Et oppdatert tallgrunnlag og kunnskapsgrunnlag i klimaplanen viser hvordan vi skal posisjonere norsk matproduksjon i et marked som krever bærekraftige og klimavennlige matvarer for norskprodusert mat.

Rapportene fra NIBIO og NMBU vil bli presentert på et eget møte denne våren, men du kan allerede nå finne rapportene her:

Rapport "Klimatiltak i husdyrproduksjon" NMBU

Rapport "Klimatiltak og matsikkerhet – synergi eller mistilpasning" NIBIO

Rapport "Klimatiltak i planteproduksjon" NIBIO

Nye og endrede satsningsområder

Klimaplanen baserer seg på ni satsingsområder som går på ulike tiltak innenfor klima i landbruket. Satsingsområdene er som følger:

  1. Klimakalkulator & klimarådgivning
  2. Avl og friskere husdyr
  3. Klimavennlig fôring
  4. Fremtidsrettet agronomi
  5. Fossilfri maskinpark
  6. Fossilfri oppvarming
  7. Bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg
  8. Jorda som karbonlager og arealbruk
  9. Klimarisiko og klimatilpasning

Nytt i revidert utgave er en oppdeling av tidligere satsingsområde avl og friskere husdyr og klimavennlig fôring. I tillegg har arealbruk kommet inn som en egen del under satsingsområdet jorda som karbonlager. Og det har blitt inkludert et helt nytt satsingsområde: klimarisiko og klimatilpasning.

21 organisasjoner har nå sluttet seg til klimaplanen, som fungerer som et veikart og et felles dokument med klart definerte ambisjonsnivåer. Den nye planen bringer med seg flere perspektiver og tilfører nye elementer til diskusjonen. Vi arbeider sammen mot felles mål og vil evaluere fremgangen på et nytt møte om ett år. Vi oppfordrer alle til å fremheve viktigheten av landbrukets klimaplan og sette klimaet på agendaen. Det er avgjørende at vi viser samfunnet rundt oss at landbruket tar ansvar og er forpliktet til å oppnå konkrete resultater i kampen mot klimaendringene. Dette arbeidet er av stor betydning.