Det var finansminister Trygve Slagsvold Vedum og landbruks- og matminister Sandra Borch som presenterte nyheten tirsdag morgen.

Bionova er et verktøy for å bidra til klimatiltak i jordbruket. Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskapning innen bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk.

Bionova vil få et titalls ansatte, og blir etablert i tilknytning til Innovasjon Norges regionkontor i Mjøstårnet. Innovasjon Norges pott i verdiskapningsprogrammet (160 millioner) og bioøkonomiordningen (35 millioner) vil nå bli forvaltet av Bionova. I tillegg har regjeringen satt av mer penger til Bionova i statsbudsjettet som kommer torsdag.

Landbruket har valgt å sette seg i førersetet når det gjelder arbeid med klima framover og har vedtatt en felles klimaplan for hele landbruket med 8 satsingsområder. Norges Bondelag mener Bionova er helt avgjørende for å få realisert tiltakene i planen før 2030 og at Bionova derfor må innrettes på en måte som treffer den enkelte bonde og tiltakene i klimaplanen direkte. Planen skal oppfylle klimaavtalen med staten som jordbruket inngikk i 2019 hvor landbruket forplikter seg til å kutte 5 millioner tonn CO2-ekvavilenter innen 2030. Bionova er noe Bondelaget har jobbet lenge for.

– Vi er glade for at Bionova etableres som et viktig verktøy for bonden for å nå klima og bærekraftambisjonene i landbruket, sier Bjørn Gimming som er leder i Norges Bondelag.

Gimming sier videre at det finnes flere tiltak bonden kan ta i bruk i dag, men som gir økte driftskostnader.

– Dette er spesielt tiltak som er under utvikling eller som er i ferd med å bli introdusert og som reduserer utslipp av lystgass og metan. Disse ekstrakostnadene må dekkes av Bionova.

Forventninger til statsbudsjettet

Torsdag denne uka legger regjeringen fram statsbudsjettet, og der håper Gimming det vil komme enda mer penger til Bionova.

– Vi håper vi får se en enda større satsing på Bionova i statsbudsjettet som legges fram, sier Gimming.

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, er svært fornøyd med etableringen i Mjøstårnet.

– Dette er en region hvor det er mye kompetent arbeidskraft. Vi håper dette skal bidra positivt for et Bionova som skal betjene hele Norge. Dette kommer alle til gode. Klimaarbeidet er vår tids viktigste sak. Det er viktig at Bionova kommer fort opp og står, forteller Gjems.