Energi- og miljøkomiteen kom i går med sin innstilling til regjeringens klimamelding om hvordan Norge skal innfri klimamålet for ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030. Der heter det i en flertallsmerknad fra AP, SP og FrP at landbrukets bidrag til reduserte klimautslipp er å redusere utslippene per produsert enhet.

Forbedret matproduksjon, ikke redusert

- Vi er fornøyde med at flertallet i komiteen endrer planen til regjeringen, og slår fast at det å redusere klimagassutslipp i jordbruket betyr at vi skal produsere maten mer klimavennlig. Reduserte utslipp skal nås gjennom å forbedre matproduksjonen, ikke redusere den slik regjeringen la opp til. Det ville fått store konsekvenser for landbruket i distriktene. Regjeringa må følge opp denne føringen. Det er en viktig avklaring for jordbrukets klimaarbeid i framtida, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I klimameldingen fra regjeringen blir klimaavtalen mellom regjeringen og landbruket lagt til grunn for klimajobben i næringa. Dette følger partiene på Stortinget opp i innstillingen.

- Vi har tatt på oss en klar forpliktelse. Næringa skal gjennomføre en klimaomstilling på ti år. Vi opplever at Stortinget er om bord i landbrukets planer, og at vi skal gjøre klimajobben basert på Landbrukets Klimaplan. Det gir forutsigbarhet for bonden, sier Bartnes.

Trenger reell klimasatsing

Da meldingen kom, påpekte Bondelaget et stort behov for økonomiske ordninger for å nå landbrukets klimamål. Både for å utløse tiltak hos bonden og for mer forskning og innovasjon gjennom en tiltakspakke for grønn landbruksteknologi.

Vi opplever at partiene på Stortinget er enige i at det trengs en satsing på virkemidler. Det er ikke gratis å omstille seg for en bedre framtid, ei heller i jordbruket. Ei satsing vil også kunne gi gevinster utover klimakutt i jordbruket i form av ny teknologi og arbeidsplasser. Vi vil jobbe videre for å få på plass slike ordninger, understreker Lars Petter Bartnes.

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen er omfattende. Det er mange gode forslag for klimajobben i jordbruket som det skal stemmes over når innstillingen behandles i Stortinget torsdag 8.april.