Ordningene med erstatning etter naturskade og tilskudd ved produksjonssvikt er landbrukets økonomiske sikkerhetsnett når for eksempel ekstremvær inntreffer eller avlingene slår grundig feil. I år får vi god bruk for begge disse ordningene, og nå er de oppdatert. Les oppdateringene på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Så langt tilsier prognosene at kornproduksjonen blir 30 prosent lavere enn i fjor, og matkornandel på kun 19 prosent. Grovfôr, potet og andre grønnsaker er også hardt rammet. Det er store lokale forskjeller, og Trøndelag og deler av Vestlandet ser ut til å få gode avlinger i år.

Bondelaget har ment at satsene for produksjonssvikt må oppdateres, for å ha reell betydning for de bøndene som er rammet. Vi avtalte i årets jordbruksforhandlinger at det skulle beregnes nye satser som er bedre tilpasset dagens kostnadsbilde. Virkning av de nye satsene er framskyndet til å gjelde allerede fra i år, og nå er altså satsene klare. De innebærer betydelige økninger i de fleste satsene fra tidligere nivå, og det er gjort ytterligere beregninger på grovfôr til egne husdyr slik at satsen løftes også der.

– Det er bra at de nye satsene endelig kommer på bordet, slik at bonden får mer forutsigbarhet i denne krevende sesongen.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

– Når LMD nå har oppdatert satsene for inneværende år, vil det ha betydning særlig for de bøndene som har fått lite og dårlig grovfôr i år, men også for de andre planteproduksjonene, sier Gimming.

Eksempelvis er øker tilskudd til produksjonssvikt ved grovfôr i foretak med husdyr, fra kr 4,43 til kr 4,75 per FEm. Det er kraftfôrprisen som er lagt til grunn for beregninga. For potet til konsum er satsen oppdatert fra kr 3,91 til kr 4,30 per kilo. Gammel sats for hvete var kr kr 3,28 per kilo, men ny sats kr 4,25 per kilo. Full oversikt over de nye satsene finnes hos Landbruksdirektoratet.

Maksimalt tilskudd heves til 900 000 kroner, fra 750 000 kr for grovfôr, korn og andre frøvekster og fra 1 500 000 kroner till 1 800 000 kroner for frukt, bær, grønnsaker og potet.

Forenklet saksbehandling for naturskader allerede nå

De store skadene etter «Hans» med tilhørende mange søknader om erstatning etter naturskadeloven sitt regelverk har medført et behov for å innføre noen forenklinger av regelverket for saksbehandlingen.  – Vi i Bondelaget har etterlyst disse forenklingene i møte med departementet, sier Bjørn Gimming. Sist uke kom det en ny forskrift som omhandler forenklet saksbehandling av søknader om naturskadeerstatning etter flomhendelsene høsten 2023. 

Forskriften har til formål å gjøre saksbehandlingen raskere og mer effektiv.  Derfor er beløp der skadelidte kan dokumentere gjenopprettingskostnad med egenoppgave og bildedokumentasjon hevet fra kroner 50.000 til 100.000.   Ved dokumentasjon gjennom anbud er det tilstrekkelig med ett anbud.  Det er ikke lenger krav om to anbud for skader over 200.000.  Utover dette gjelder forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader.  

Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften) - Lovdata)

– Det er positivt at det blir gjort noen forenklinger av regelverket med sikte på en raskere saksbehandling, og at avklaringen er kommet slik at både søkere og saksbehandlere vet hva de har å forholde seg til.  Samtidig hadde vi håpet på noe høyere grense for egendokumentasjon, og vi tror også at anbud ikke nødvendigvis er den beste løsningen i en situasjon med svært mange skader i et avgrenset geografisk område, sier Gimming.

– Det vil være behov for dialog om varige endringer i ordningen når erfaringene fra «Hans» er høstet.  Nå handler det om å sikre at alle som kan søke om erstatning gjør det, og at saksbehandlingen blir så god og rettferdig som mulig, legger Gimming til.