Den vanskelige avlingssesongen i kornområdene, har ført til at mye korn har svært dårlig kvalitet, og kan bli avvist på kornmottaket. Årsak til avvisning kan være svært lav hektolitervekt, sopp, og groing.

I henhold til reglene for tilskudd ved produksjonssvikt er man forpliktet til å høste. Det er kun landbrukskontoret i kommunen som kan gi fritak fra høsteplikten. I noen områder tilbyr kornkjøperne seg å bli med ut i åkeren for å gjøre en vurdering av om det har noen hensikt å treske eller ikke. Selv om rådgiver, kornkjøper eller andre anbefaler at man ikke skal treske, så er det altså ikke tilstrekkelig i henhold til regelverket – fritaket fra høsteplikten må gis av kommunen.

Norges Bondelag har i møter med Landbruks- og Matdepartementet og Landbruksdirektoratet bedt om avklaringer på hvordan man skal forholde seg. Det er to ulike forhold som må vurderes:

  • Arealer utsatt for flom: Det er tidligere kommet avklaringer for gras. Graset kan fjernes og komposteres, uten at det går ut over retten til tilskudd ved produksjonssvikt. Det var viktig å få en slik avklaring raskt, for å kunne ta en slått i høst. Bondelaget ønsker at samme avklaring gis for korn og andre vekster. For andre vekster er det ikke gitt noen generell dispensasjon. Kommunene kan gi områdevise fritak fra høsteplikten, og vi har bedt Landbruksdirektoratet gi kommunene og Statsforvalterne veiledning om dette.
  • Annen værskade: I juni var store deler av kornområdene prega av tørke. Det ble hensyntatt og vurdert ved valg av planteverntiltak. Plantevern mot ugras og vekstregulering i stresset åker er frarådet. Ifølge plantevernregelverket så skal man kun sprøyte ved behov. Behandlingsfrist på soppmidler er ca. 6 uker, og dermed stod bøndene uten hjelpemidler da været snudde fra tørke til altfor mye nedbør. Problemstillingen er tatt opp med departement og direktorat, men det har foreløpig ikke kommet noen avklaringer.

Råd til kornbønder

Det beste rådet vi kan gi nå, i en vanskelig og uoversiktlig situasjon, er å dokumentere så mye som mulig.

  • Ta bilder og dokumenter.
  • Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen dersom du vil ha vurdering om fritak fra høsteplikten
  • Be om skriftlig bekreftelse med begrunnelse fra mølla hvis du har fått partier avvist.
  • Om mulig, ta vare på ei prøve av lasset som ble avvist.
  • Der kornkjøper eller andre har vært med i åkeren, be om skriftlig begrunnelse for de rådene du får.

Det er mange andre uavklarte problemstillinger knyttet til beregning av tilskudd ved produksjonssvikt som ikke er tatt opp her. Det gjelder bl.a. partier som er avvist på mottaket, eller tatt inn, men som får 0-oppgjør. Bondelaget jobber med å få klarhet i dette.

Hvordan man velger å håndtere arealer fritatt for høsteplikten må være opp til den enkelte. Deponering av organisk materiale er ikke tillatt utenfor godkjente mottak, så for mange vil det være mest aktuelt å bruke beitepusser el.lign.