Jord- og hagebruksforetak som oppfyller vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan få tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon. Foretaket må kunne dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker - som det ikke er mulig å sikre seg mot – for å søke om tilskudd. For å kunne søke må foretaket uten ugrunnet opphold gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå. Landbruksdirektoratet er ansvarlig for ordningen og har mer informasjon på sine nettsider; Tørke og mulig produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet.   

Hva må du gjøre?

Ta kontakt med kommunen og dokumenter skadene  

Bønder som opplever vesentlig svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold må ta kontakt med landbrukskontoret allerede nå. Det er et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt at du har gitt kommunen melding om skade. Meldingen skal gis så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå, slik at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Meldingen sendes ved å bruke Landbruksdirektoratets elektroniske meldeskjema, via Altinn.  

Videre må du kunne dokumentere situasjonen. Gjør gjerne dette fortløpende med tekst og bilder. Før f.eks. en enkel dagbok der du dokumenterer årsakssammenhenger og tiltak du har gjort. Du finner mer informasjon og skjemaer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søknadsfristen for å få tilskudd er 31. oktober i skadeåret. Søknad om tilskudd sendes kommunen og skal fremsettes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt. 

Videre kreves det at foretaket er drevet på forsvarlig måte og at det har gjort det som normalt kan forventes for å forebygge tap. Ta kontakt med Landbrukskontoret om du er i tvil. 

Hva kan du få i tilskudd?

Tilskuddet beregnes etter tapt avling i kilo etter standardiserte nasjonale satser. En har en egenrisiko for de første 30 prosentene av tapet per vekstgruppe, og får kun tilskudd til tap utover dette.  

For grovfôr, korn og annet frø til modning er taket for støtte 750 000 kroner per vekstgruppe, mens for frukt, bær, grønnsaker og poteter har et tak på 1,5 millioner kroner. Nedre grense for utbetaling av tilskudd er 5 000 kroner.  

Standardsatser for tilskudd ved klimabetinget produksjonssvikt finner du i § 13 i forskrift om staser for beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften). Med unntak av spesielle skader i frukt- og bærproduksjon, dekkes ikke kvalitetstap. Forskriften finner du her:  Tørke og mulig produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet.

Hvor kan du søke råd og veiledning? 

Kontakt eventuelt regnskapsfører for å få økonomisk oversikt, og ved behov kontakt bank og leasingselskaper tidlig om likviditeten kan bli utfordra.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap dersom du har forsikring. Undersøk om noe av egenandelen dekkes av forsikringen din. 

Norsk Landbruksrådgiving har rådgivningstilbud innen planteproduksjon, økonomi og HMS. Se informasjon på nettsidene: https://www.nlr.no/ 

Melkeprodusenter kan kontakte Tine som har en rådgivningstjeneste. Se informasjon på nettsidene. https://medlem.tine.no/forside 

Økologiske husdyrprodusenter finner informasjon på Debio sine nettsider: https://debio.no/nyheter/mangel-pa-okologisk-grovfor-pa-grunn-av-torke/ 

Her har vi samlet nyttig informasjon til bønder som er rammet av avlingssvikt. 

Les også tips og råd for bønder som er rammet av avlinssvikt.