I den nordlige delen av landet ser det ut til at sola og varmen endelig kommer, og setter fart på vekstsesongen. I den sørlige delen svir sola bort avlingen mange steder. Kornavlingene i år ligger an til å bli minimale, mens grøntavlingene mange steder reddes av vanningsanlegg. Det er store variasjoner, og mange husdyrbønder er i en fortvila situasjon med lite fôr på beiter og eng. For landet sett under ett, blir det viktig å gjøre det vi kan for å få størst mulig avlinger i alle områder.

Bondelagsleder Bjørn Gimming. I dag møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag landbruksministeren, og i møtet var bondelagslederen tydelig på hva som skal til for avling og bønder. Den største bekymringen nå er tilgang til beite og fôr til husdyra, og betydningen for den totale matproduksjonen framover.

– Det er en fortvila situasjon. Tørken har ikke bare betydning for den enkelte bonde som rammes, men for landets totale matproduksjon i år. Regjeringa må komme med strakstiltak slik at bøndene kan gjøre det som er mulig for å sikre mest mulig avlinger og fôr nå, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nødvendig med umiddelbare tiltak

Tørkesommeren 2018 hadde langvarige konsekvenser, økonomisk og ressursmessig, og vi må nå bruke tiltakene som fungerte i 2018. Oppsummert ber næringa om regelendringer som kan bidra til mest mulig fôr og avlinger og oppdatering av produksjonssviktordningen.

Dette er de aktuelle tiltakene Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget snakket om i dagens møte med Landbruksministeren:

 1. Dersom kornåker blir høstet til fôr, bør det sikres at bonden får arealtilskudd som for korn. Dette ble gjort i 2018, og er slik vi ser det et viktig avklarende tiltak for at de som trenger grovfôr skal kunne bedre tilgangen uten lange transportavstander/-kostnader.

 1. Raigras: Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, kan det bli aktuelt å så raigras og annet som havre, erter eller rug på en del areal, for å ha noe å høste utpå høstparten. Da vil det gå mer såfrø enn et normalår. Såvareleverandørene er foreløpig relativt godt rustet for å håndtere dette, men det kan bli behov for å legge til rette for redusert tollsats om det blir behov for å importere.

 1. Generell dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite.

 1. Grønngjødslingsarealer. Dispensasjon fra kravet om at alt plantemateriale på grønngjødslingsarealet slås og brukes til grønngjødsling.

 1. Arealer med fangvekster kan høstes uten at dette får betydning for utbetaling av tilskudd til fangvekster over RMP. Fangvekster bør og kunne gjødsles.

 1. Dispensasjon fra krav om 30 % planterester i overflata for å kunne samle og selge halm som fôr (ref miljøkrav 5, forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken, RMP)

 1. De som høster korn tidlig og sår en ettervekst, for eksempel raigras, som overvintrer, skal fortsatt være berettiget tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding over RMP.

 1. Rett på erstatning selv om åkeren beites direkte og ikke pakkes i rundball.

 1. Vurdere lemping av krav til dokumentasjon av skadeårsak i de ramma områdene.
   
 2. Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel, for å forlenge vekstsesongen mest mulig.
   
 3. Muligheten for å dokumentere produksjonssvikt gjennom redusert energiinnhold, med fôrprøver de 3 siste år.

Behovet for en oppdatering av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt var også en del av møtet. Faglaga og statsråden er enige om å møtes igjen raskt, for oppdatering på situasjonen og tiltak.

Krevende situasjon for bonden

For bøndene er det tøft å kjenne på at det man har lagt inn av både arbeid og penger tørker bort. Dette kommer på toppen av en allerede tøff økonomisk situasjon, særlig for melkebønder og andre med husdyr som baserer seg på beite. Mindre fôr enn forventa betyr at mer fôr må kjøpes inn, til høyrere kostnader, eller at besetningen må reduseres.

Landbruksnæringa koordinerer sitt rådgivningsapparat, og har kontakt med myndighetene. Vi oppfordrer bonden til å ta kontakt med sine rådgivere og ta sine vurderinger ut fra forholdene på sin gård.

Det er godt å samles i tøffe tider, og informasjons- og medlemsmøter arrangeres nå fortløpende over hele Østlandet. Regelverk og rådgivning er på agendaen på disse møtene. Dere skal vite at Bondelaget er i beredskap.

Dokumenter skadene – les mer på bondelaget.no og se infoside hos Landbruksdirektoratet.