Nyhende frå Vestland Bondelag

Ny samvirkelov: Frå BA til SA

Føretak som er registrert som BA i Brønnøysundregistera, må melde endring i organisasjonsform innan nyttår.

Næringsmoglegheiter i småkraft og vindkraft

Næringsmoglegheiter for bønder innan småkraft og vindkraft var tema på AgroNordvest-samlinga i Loen tidlegare i månaden. I ein av fleire parallelle føredragsseriar vart det fokusert på "Landbruket som energiprodusent". Her gav prosjektleiar Terje Engvik frå Norges Bondelag ei oppdatering frå småkraft- og vindkraftmiljøa og orienterte om arbeidet i Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket i Bondelaget. - Den nye elsertifikatordninga påverkar småkraft- og vindkraftarbeidet sterkt, peika prosjektleiaren på.

Rovdyrforliket - gjev framleis utfordringar for beitenæringa

Det einstemmige rovdyrforliket i Stortinget frå 2011, skapar framleis utfordring for beitande sau til fjells. Forliket gjev klare føringar for vern av dei 4 store rovdyra og kongeørn, med konkrete bestandsmål knytt til biomangfoldlova og Bernkonvensjonen. Samtidig gjev forliket føringar for småfehaldet i utmark.

Fjaler Bondelag og Hyllestad Bondelag vil fusjonere

- I ein kommune som Hyllestad merkar vi godt at vi vert færre aktive bønder, og med det får vi eit stadig mindre fagleg miljø, seier leiar i Hyllestad Bondelag Ole Ivar Åm Sognnes i ein kommentar til at Hyllestad Bondelag ynskjer å slå seg saman med Fjaler Bondelag

Bondelaget skrønar ikkje

- Lødemel hevdar me er eit talerør for Senterpartiet og den raudgrøne Regjeringa. Me er partipolitisk nøytrale, men me er ikkje landbrukspolitisk nøytrale, skriv Per Hilleren i eit svar til Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel sitt lesarinnlegg i ulike lokalaviser sist veke.

Godt gjennomført årsmøte i Davik/Ålfoten Bondelag

Arbeidet med jordbruksavtalen og regelverket for kommunale SMIL- midlar var sentrale sakar då lokallagsleiar Rune Indrehus presenterte årsmeldinga for lokallaget, som omhandla den første heile årmeldingsperioden for eit kommunedekkande bondelag for Bremanger kommune.

Er du bonde i oppstartsfasen?

- Du blir ikkje bonde på to dagar, men du lærer mykje på ei samling med yrkessøstre og yrkesbrør, seier organisasjonssjef Merete Støfring i Sogn og Fjordane Bondelag.

Motiverer for eit tryggare liv på garden

- Det er eit viktig tema som verte sett på dagsorden i Gaular, seier lokallagsleiar Arne Mo i Gaular Bondelag som ønskjer bønder velkomne til markdag hos bonde John Søgnen den 26. november. På markdagen vert det sett fokus på eit tryggare arbeidsmiljø på garden.

Legg grunnlaget for 2013

- Avlsarbeid er langsiktig og svært viktig arbeid, og i desse dagar er det hektisk aktivitet i sauefjøsa for å sikre grunnlaget for neste års pinnekjøt og lammekotelettar, seier styremedlem Nils Magne Gjengedal.

Gjer som pappa - Bygg ny fjøs!

- Det var kjekt å få delta på årsmøtet i Eid Bondelag, seier styremedlem i fylkeslaget Lidvin Hage. Dette lokallaget held fram sitt gode arbeid og greier å fokusere på det positive som skjer i bygdene i form av fornying av driftsapparatet og unge som torer å satse.

Livsviktige tema i Aurland

Landbrukets HMS-teneste markerer kampanjen "Tryggleik og helse i landbruket" på Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland, onsdag 21. november frå kl. 13.00-15.00.

Satsar på sau i Indre Sogn

- Det er ei flott og positiv satsing som ser dagens lys i Lærdal, Aurland og Årdal seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til sauenæringa si satsing i desse tre kommunane.

Årets rekneskapsførarkurs i fylket er gjennomført

Rekneskapsførarkurset 2012, for rekneskapskontor som har seviceavtale med Norges Bondelag og temakursa til Økonomforbundet og Norges Bondelag, vart dette året skipa til på Hotel Alexandra, Loen, 12-14 november.

Har eit ynskje om å auke deltakinga

- Vi har eit ynskje og eit mål om å auke både aktiviteten og deltakinga på fylket sine arrangement, sa leiar i Holmedal og Askvoll Bondelag på årsmøtet i lokallaget.

Kva meiner du?

Landbruket har som viktigaste samfunnsoppdrag å auke matproduksjonen basert på norske ressursar. Norges Bondelag skal denne vinteren meisle ut dei landbrukspolitiske måla vi skal arbeide med dei komande 4 åra og inviterer deg til å kome med innspel på kva som skal prioriterast.

Brei spennvidde på AgroNordVest

Det var eit breidt spekter av innleiingar som vart haldne under AgroNordVest i Loen. Frå juridiske spørsmål ved eigarskifte til støvproblematikk knytt til arbeid i husdyrrommet. No er dei fleste innleiingane tilgjengelege for deg.

Betre grovfor krev meir arbeid

- Skal vi lukkast med å betre kvaliteten på grovforet vesentleg treng vi felire hender i arbeid, sa Dag Arne Eide frå Norsk Landbruksrådgjeving på årsmøtet i Breim Bondelag

Jo Helge Sunde tildelt Genoentusiastprisen for 2012

- Det er vel ikkje det at eg kan so mykje meir om avl enn andre som gjer at eg har fått denne prisen, sa Jo helge Sunde i ein kommentar til at han laurdag fekk utdelt Genoentusiastprisen for 2012

Bjørn Rørtveit attvald som leiar i Stryn Bondelag

- Det er kjekt å høyre at medlemene skryt av jobben leiaren i lokallaget har gjort. Det er viktig at lokallagsleiarane våre får oppmuntring og ros for den jobben dei gjer, seier fylkesleiar Per Hilleren som representerte fylkeslaget i årsmøtet til Stryn Bondelag

Rikard og Olaug er årets matprodusentar

- Må seie at eg er storleg imponert over det desse gardbrukarane har fått til, sa juryleiar Reiel Felde under prisutdelinga på Hotel Alexandra i kveld. Rikard Lysne og Olaug Skjerdal frå Lærdal fortener verkeleg denne prisen.

AgroNordVest startar i Loen

- Eg ser verkeleg fram til to gode dagar samna med yrkesbrør som vil noko med landbruket i fylket, seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til at han i dag finn vegen til Loen for deltaking på AgroNordVest.

Høgtid når Nordre Gulen Bondelag skipar til årsmøte

- Det må vel seiast at årsmøtet i Nordre Gulen Bondelag er mellom dei meir tradisjonsrike og særmerkte i fylket, seier Bjarte Myren som fekk gleda av å representere fylkeslaget i møtet. På menyen står både rømmegraut og utlodding, noko som ikkje nett er vanleg årsmøtekost.

Pensjonere meg - eg?

- Dette var faktisk eit svært så interessant tema, seier leiar i Balestrand Bondelag Renate Rendedal i ein kommentar til at dei tok opp sparing og pensjon som tema på årsmøtet i Balestrand Bondelag.

Attval av styret i Høyanger Bondelag

Styret i Høyanger Bondelag tok attval på årsmøtet. -Flott gjort, vi treng folk som engasjerer seg og tek på seg verv, seier styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag, Nils Magne Gjengedal.

Skremmande å sjå korleis Høgre og Frp finn kvarandre i landbrukspolitikken

- Eg vert skremd når eg ser korleis Høgre og Frp finn kvarandre i landbrukspolitikken i dagens utgåve av Aftenposten, seier fylkesleiar Per Hilleren. Eg undrast samstundes på om Høgrepolitikarar er klar over kva som kan bli konsekvensen for eit distriktsfylke som vårt med dei radikale endringane som partia sine talspersonar skisserer.

Opna fjøsdøra for medlemane

Då Førde Bondelag skulle halde årsmøte, inviterte leiar Oddgeir Kvamsås medlemane på fjøsbesøk. Investeringar og vidareutvikling av gardsbruk er aktuelle tema for fleire av lokallaget sine medlemar. Leiaren ønskjer eit aktivt landbruksmiljø rundt seg, og har sjølv teke steget og satsa.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere