Denne runda er ein tidleg idéfangst.  Forslag til næringspolitisk program for  2013 – 2017 vert sendt på høyring til lokal- og fylkeslag i februar. Det næringspolitiske programmet skal vedtakast på Norges Bondelag sitt årsmøte juni 2013 i Loen, og det erstattar prinsipprogrammet.

Her kan du gå inn på Norges Bondelag si side og gje dine innspel direkte

Gje dine innspel innan 25. november til:

 Kva prioriteringar meiner du Norges Bondelag må gjere dei komande fire åra som kan sikre framtida for landbruksnæringa og bygdene?