Fire representanter fra Venstre har fremmet et eget forslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr.  Fredag var det minihøring for representantforslaget, hvor 2. nestleder Bodhild Fjelltveit deltok fra Norges Bondelag.

– Alle dyr i Norge skal ha det godt, og norskprodusert mat skal ha likhetstegn med god dyrevelferd. Bondelaget har både sjøltillit og ambisjoner for dyrevelferden, slo Bodhild Fjelltveit fast.

 – Bondelaget ønsker en dyrevelferdsmelding velkommen. Det vil være en styrke å få en kunnskapsbasert stortingsmelding om dyrevelferd, sa Fjelltveit. Forrige stortingsmelding om dyrevelferd kom i 2003.

Ved utarbeidelse av en dyrevelferdsmelding ber Norges Bondelag om at det tas utgangspunkt i norske forhold, og at det bygges på faglighet, faktiske forhold og praktisk/økonomisk realistiske forutsetninger. Meldingen må omfatte kjæledyr, produksjonsdyr og fisk. Norges Bondelag mener det ikke er hensiktsmessig å utarbeide mandat for en slik melding fra punktene forslagsstillerne legger fram, siden dette etter vår vurdering vil bli utilstrekkelig, ubalansert og med et utgangspunkt der noen av forutsetningen i forslaget skiller seg såpass fra dagens husdyrproduksjon. Dette skrev Bondelaget i skriftlig innspill til representantforslaget. 

Parallelt med dette har Regjeringen varslet at de vil legge fram en egen stortingsmelding om dyrevelferd.

Bondens ansvar

Fjelltveit slo fast at det er hun som bonde som er ansvarlig for velferden på gården. – Når jeg steller godt med mine dyr, har dyrene det godt, og jeg vil påstå at jeg har det godt også. God dyrevelferd er også en forutsetning for lønnsomhet i drifta, sa Fjelltveit.

For å få til en vellykka gjennomføring av nye tiltak for bedre dyrevelferd, er det avgjørende at de også fører til økt lønnsomhet for bonden, gjennom friske midler.

Vil ha dyrevelferdsprogram, ikke merkeordning

I Bondelaget sitt dyrevelferdsarbeid de seinere årene har Dyrevelferdsprogram vært grunnmuren. Mens merkeordninger ofte vil konsentrere seg om premiumsegmentene, vil dyrevelferdsprogrammene heve velferden hos alle dyr.

– Når alle dyr skal ha god velferd, må vi ha ordninger som gjelder alle dyr, ikke bare premiumsegmentet. Bondelaget vil ha dyrevelferdsprogram for alle produksjoner, og har det per nå på fjørfe, svin og storfe.

Representantforslaget peker også på mulighetene som ligger i jordbruksavtalen, og ønsker å innrette tilskuddene på en måte som belønner god dyrevelferd. Bondelaget ønsker å videreutvikle tilskuddsordningene i jordbruksavtalen, i tillegg til å gi tilstrekkelige investeringsmidler.

Nå skal representantforslaget behandles i Næringskomiteen før det legges fram i Stortingssalen for debatt og vedtak. Innstilling fra komiteen er ventet 1. februar.