En ny dyrevelferdsmelding er på trappene, og Stortinget har vedtatt at den skal komme våren 2023. Da er det 20 år siden forrige stortingsmelding om dyrevelferd, og det har skjedd en stor utvikling disse årene. Denne uka var representanter fra de fleste organisasjonene i landbruket sammen for å finne ut hvordan et samla landbruk kan gi innspill til denne stortingsmeldinga.

– Vi er opptatt av god dyrevelferd for alle dyr og er klare til å bidra inn i arbeidet med stortingsmeldinga. Dette gjør vi best når hele husdyrnæringa står samla, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Det er mange som har meninger om hva som skal til for at dyra skal ha det bra. Det gjelder både for fisk, kjæledyr og for produksjonsdyr i landbruket. Denne stortingsmeldinga skal være kunnskapsgrunnlag for videre dyrevelferdsarbeid. Landbruket er åpne for ny kunnskap og vi tar til oss ny kompetanse, og det er avgjørende at dette er tuftet på faglig kunnskap, og tar praktiske og økonomiske hensyn, sier Bjørn Gimming.

Vil bli en intern innspillsrunde i Bondelaget

Det er viktig at medlemmene engasjerer seg når medlemsdemokratiet skal brukes for å gi innspill til meldinga. Det vil bli en intern innspillsrunde blant medlemmene tidlig på høsten 2022.

Mål om felles innspill fra husdyrnæringa

Husdyrnæringa vil bidra felles inn i meldingsarbeidet, med mål om at stortingsmeldinga skal ivareta dyr, bonde, nasjonal produksjon, verdikjede og produktets konkurransekraft. Det er altså mål om felles innspill, men det er for tidlig ennå å si om svarene når stortingsmeldinga kommer på høring, blir felles eller fra hver enkelt organisasjon.

Stortingsvedtaket legger føringer for hva meldinga skal inneholde. Den skal «bygge på oppdatert kunnskap om dyrevelferd med utgangspunkt i faglige og faktiske forhold. Meldingen bør se faglig og politisk på problemstillinger knyttet til dyrehold, gi oversikt over det vi gjør bra og det som kan gjøres annerledes og bedre i framtida.»

Husdyrnæringa vil nå dukke ned i dette arbeidet, og fordeler utredninger og forslag til tiltak for å bedre dyrevelferden seg imellom.

Disse organisasjonene var med på møtet om samordning av innspill:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, KLF, Tyr, Geno, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Fjørfelag, Matprat, Animalia, Stiftelsen Norsk Mat.

Nærmere om stortingsvedtaket

Stortingsvedtaket går ut på å fremme en helhetlig melding om produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fisk seinest vårsesjonen 2023. Meldinga skal utrede og foreslå konkrete tiltak i meldinga for å bedre dyrevelferd generelt og for spesifikke arter/grupper av dyr herunder: 

  • Utrede hvordan økonomiske virkemidler i landbrukspolitikken kan innrettes på en måte som premierer god dyrevelferd
  • Utrede hvordan norsk regelverk vil måtte endres ved implementering av EUs initiativ mot hold av dyr i bur i trange bur og binger
  • Utrede Mattilsynets kontroll og veiledningsfunksjon og behov for ressurser for å sikre tilstrekkelig oppfølging av dyrevelferden i landbruket.
  • Utrede merkeordninger som gjør det lettere for forbrukeren å velge dyrevennlige produkter
  • Å utrede hvordan griser kan sikres bedre tilgang til uteareal (eksempelvis gjennom tilskuddsordninger, merking eller regelverk)