Jordbruksoppgjeret

  • Tips en venn om denne siden

Overlevering av jordbrukets krav ved jordbruksforhandlingene 2016.

Jordbruksoppgjeret er den årlege forhandlinga mellom bondeorganisasjonane og staten. Det blir forhandla om korleis dei økonomiske moglegheitene for bonden skal vere det kommande året og korleis overføringane til norsk landbruk skal fordelast.

Målet med jordbruksoppgjeret er å inngå ein jordbruksavtale for det kommande året. Jordbruksavtalen skal sørge for at måla Stortinget til ei kvar tid har fastsett for norsk matproduksjon, blir oppfylt. Jordbruksavtalen bestemmer kva pris bonden skal få når ho eller han sel råvaren sin, kor store budsjettoverføringar som skal gå til jordbruket, og ikkje minst korleis vi skal fordele desse pengane.

Ein grunnpilar i landbrukspolitikken

I Noreg har vi eit mangfaldig landbruk, spreidd i alle landets fylke og nesten alle landets kommunar. Vi har ei rekke ulike produksjonar, vi har store og små gardar og vi har landbruk i alle klimasoner og landskap. Innafor jordbruksavtalen er det mange ulike støtteordningar tilpassa dette mangfaldet, og gjennom jordbruksoppgjeret blir partane einige om kva slags støtteordningar som skal prioriterast det kommande året og korleis vi skal få opp den norske matproduksjonen.

Jordbrukforhandlingane er ein av dei fire grunnpilarane i «den norske landbruksmodellen», som er det formaliserte samarbeidet mellom landbruket og staten om å nå måla Stortinget til ei kvar tid sett for landbrukspolitikken. Marknadsordningane, importvernet og eigedomspolitikken utgjer dei andre grunnpilarane i den norske landbruksmodellen. Framtidas landbruk er avhengig av stabile, gode rammevilkår. Den norske landbruksmodellen er framtidsretta, og han er helt avgjerande for å kunne oppretthalde mangfaldet i norsk landbruk.

Slik er forhandlingane

Gangen i jordbruksforhandlingane er slik at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag først blir einige om eit felles krav på vegne av landbruket. Dette kravet blir så overlevert regjeringa ved Landbruks- og matdepartementet. Om lag ei veke etter at kravet blir levert, kjem staten med sitt tilbod. Då går bondeorganisasjonane saman, går igjennom tilbodet og bestemmer seg for å gå vidare med forhandlingane eller ikkje.

Som regel vel partane å møtast til forhandlingar. Leiaren i Norges Bondelag leier forhandlingane på vegne av landbruket, og departementsråden i Landbruks- og matdepartementet leier forhandlingane på vegne av staten. Jordbruksoppgjeret skal vere ferdig til 17. mai.

Dersom ein eller begge fagorganisasjonane blir einige med staten om ein jordbruksavtale, går Jordbruksavtalen til Stortinget for godkjenning. Dersom det blir brot i forhandlingane, går staten sitt tilbod til Stortinget.


Viktige omgrep i jordbruksforhandlingane:

Budsjettnemda for jordbruket

Utarbeider talunderlaget for dei årlege jordbruksforhandlingane, mellom anne totalkalkylen som viser inntektsutviklinga for jordbruket og referansebruka, og  som seier noko om inntektsnivået og forventa utvikling for dei ulike produksjonane og bruksstørrelsane. Totalkalkylen speler hovudrolla i fastsetjing av inntektsramma. Referansebruka blir brukt i samband med fordeling av ramme på priser og ulike tilskotssordningar.


Referansebruk

For å måle økonomisk utvikling i landbruket, blir rekneskapane til fleire eksisterande gardsbruk med same produksjon og omtrent lik størrelse samanstilt. Referansabruka er samla i 26 grupper mellom mellom 15 og 25 bruk i kvar gruppe.


Partane i jordbruksforhandlingane

Partane i jordbruksforhandlingane er Staten og landbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Om ein av fagorganisasjonane vel å bryte forhandlingane, blir det forhandla vidare med den andre. Om det blir avtale mellom begge eller ein av fagorganisasjonane, går Jordbruksavtalen til Stortinget for godkjenning. Dersom det blir brot, går Statens tilbod til Stortinget.


Finansiering av ein jordbruksavtale

Når partane har blitt einige om den økonomiske ramma for oppgjeret må dei bli einige om korleis det skal bli tilført pengar. Dette kallast finansiering av ramma. I prinsippet kan dette skje gjennom auka målprisar, meir tilskot, eller auka effekt av jordbruksfrådraget (skattefrådrag) fordi inntektene aukar og dermed blir frådraget større.


Kva er målpris?

I Noreg er det målprisar for fleire sentrale jordbruksvarer: Korn, mjølk, svinekjøtt, potet, eple og eit utval grønnsaker. Målprisen er ein teoretisk maksimal pris fastsett i jordbruksavtalen. Den faktiske prisen i marknaden blir kalla noteringspris. Målprisen er vareprisen som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå. Då blir marknadsforhold, importvernet og dei tilgjengelege marknadsreguleringsmoglegheitene med i grunnlaget.

Relaterte artikler

Nedskalering av melkeproduksjonen

- Vårt fokus er å finne den løsningen som smerter minst for den aktive bonden, og at det fortsatt skal være melkeproduksjon i hele landet, sier Bartnes.

Landbrukspodden om jordbrukets krav

Landbrukspodden: Krav spesial!

Jordbruket har lagt fram sitt krav og dermed er årets jordbruksforhandlinger offisielt i gang! Hva vil Bondelaget og Småbrukarlaget satse på i år, kan bonden vente inntektsvekst og vil staten komme oss i møte? Anders Huus, seniorrådgiver i Bondelaget er på plass i studio.

oppvarming til årets jordbruksoppgjør

Landbrukspodden: Varmer opp til jordbruksoppgjør

Vi nærmer oss startstreken til årets jordbruksoppgjør, hva venter oss i år? I tillegg skal vi snakke om den såkalte terrorbalansen i norsk jordbruk når seniorrådgiver i Bondelaget, Anders Huus, er gjest i ukas pod.

Samles rundt matbordet

I ukene før påske vil bondelagets lokallag møte politikerne i sin kommune for å snakke om verdiene som skapes i norsk landbruk.

Åpen Gård på Facebook

Bli med på Åpen Gård på Facebook!

Fredag 20. april gjentar vi suksessen fra i fjor, og arrangerer Norges største Åpen Gård på Facebook. Arrangementet gir oss mulighet til å vise norsk landbruk fram på sitt beste i forkant av årets jordbruksoppgjør. Skal vi lykkes trenger vi din hjelp!

Lars Petter Bartnes og Leif Forsell

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere