Stortingsmelding 11 om strategi for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket har svært høye ambisjoner for norsk jordbruk. Representantskapet i Norges Bondelag støtter regjeringas mål om å øke sjølforsyningsgraden på mat korrigert for fôrimport til 50 prosent. Representantskapet er tilfreds med at det nå er lagt fram en stortingsmelding for hvordan dette målet skal nås. Det er viktig og riktig at planen for opptrapping av inntektene og prinsippene for hvordan regne ut bondens inntekt for å sammenligne på nivå med andre grupper, er en del av Stortingsmeldinga om økt sjølforsyning. En løpende norsk matproduksjon er den viktigste beredskapen og økt sjølforsyningsgrad er ikke mulig uten at inntektene i jordbruket sikrer lønnsomhet, forutsigbarhet og rekruttering.

Sjølforsyningsgraden i Norge av mat er blant de laveste i verden. Vi er i for stor grad avhengig av import av mat og fòr. Det svekker beredskapsevnen vår og reduserer verdiskapinga. I tillegg betyr import at vi ikke utnytter lokale ressurser i hele landet til matproduksjon. Målet om økt sjølforsyningsgrad er avgjørende for å sikre egen verdikjede for mat i Norge framover. Det betyr at alle elementene i regjeringas strategi henger sammen og må følges opp med konkrete tiltak. Representantskapet ber derfor Stortinget:

  • styrke tollvernet med overgang til prosenttoll på flere varelinjer og forbedre konkurransekrafta for norske produkter
  • bedre merkeordningene slik at det blir enklere for forbrukerne å velge norsk
  • prioritere norsk mat i offentlige innkjøp
  • styrke bondens stilling i verdikjeden for matvarer
  • anbefale et kosthold i tråd med norske arealressurser
  • øke sjølforsyningsgraden ved å stimulere til økt planteproduksjon til mat og fôr i tråd med etterspørselen og øke sjølforsyningsgraden for husdyrprodukter.

Representantskapet i Norges Bondelag ber Stortinget slå fast at jordbrukets inntektsmuligheter skal ligge på nivå med arbeidstakere basert på samme timetall i årsverket.  Inntektsmålsettingen gjelder alle bruk og forutsetter et jordbruk over hele landet. Representantskapet mener de to neste jordbruksoppgjørene må legge til rette for at inntektsmålsettingen nås i løpet av inneværende stortingsperiode. Representantskapet i Norges Bondelag vil understreke behovet for rask behandling i Stortinget slik at Stortingets vedtak legges til grunn i vårens jordbruksforhandlinger.

Representantskapet i Norges Bondelag ber Stortinget forbedre Regjeringens forslag til prinsipper for ny beregningsmetode på følgende punkter:

  • Normeringsfaktor på 20% er urimelig, gitt næringas meget sterke produktivitetsfremgang de siste tiåra.
  • Et årsverk i jordbruket må defineres til samme timetall som i resten av samfunnet, 1700 timer per årsverk.
  • Egenkapitalen bonden investerer i gården må gis en fornuftig avkastning i grunnlagsmaterialet.