Bakgrunn for Inntekts-utvalget
* Solberg-regjeringa satte ned Inntektsutvalget for jordbruket, med bakgrunn i behov for tilpasninger i grunnlagsmaterialet for å bedre fange opp de økonomiske forholdene i landbruksnæringa. 13. august 2021 ble utvalget presentert sammen med utvalgets leder, Ola H. Grytten (professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole).
* Utvalgets mandat var å drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter og begrensninger, for måling av inntekter for jordbruket som sektor og for bønder som private næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere.
* 3.oktober 2022 la Inntekstutvalget frem sine resultater.
* 16.januar 2023 sendte Norges Bondelag sitt høringssvar til LMD. Høringssvaret er basert på en faglig grundig gjennomgang av rapporten, og en omfattende høringsprosess i organisasjonen, bl.a med innspill fra i underkant av 200 lokallag.

Inntektsutvalget for jordbruket leverte 3. oktober 2022 en NOU med forslag til hvordan inntektene i jordbruket kan bli målt, med høringsfrist 16.januar. Norges Bondelag har grundig vurdert rapporten og forslagene.

Les vårt høringssvar her.

- Hvordan vi skal måle inntekten til bonden for å sikre inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet, er et veldig viktig spørsmål for oss i næringa. Metoden må ha tillit, stå seg over tid og være til å forstå. Inntektsutvalget foreslår en komplisert modell, som åpner for en skjønnsmessig vurdering av inntektsmulighetene framfor måling. Slik kan det ikke være, sier Bjørn Gimming.

Klikk på den røde teksten for å høre Landbrukspodden FORKLART med hovedtrekkene fra høringsinnspillet oppsummert på kun 9 minutter.

Norges Bondelag foreslår i stedet å bruke eksisterende driftsgranskninger til å måle bondeinntekten. Dette er et avgrenset utvalg reelle regnskapstall fra faktiske gårder.

- Vi må bruke mest mulig reelle tall når vi skal beregne inntekt og inntektsmulighetene til bonden, påpeker Gimming.

Støtter andre forslag, men vil skille arbeid og kapital

Inntektsutvalget foreslår endringer i sektorregnskapet for jordbruket, Totalkalkylen, som brukes som et grunnlag for jordbruksforhandlingene.

- Vi støtter endringer som vil forbedre sektorregnskapet, og gjøre det mer forståelig, sier Gimming, som fortsetter: - Utvalget skiller ikke mellom bondens arbeid og egenkapitalen som skytes inn, for å kunne sammenlikne med arbeidstakere. Det mener vi er viktig å gjøre, og totalkapitalen må få en fornuftig avkastning. 

Opptrappingsplanen må komme raskt

Stortinget har vedtatt at inntekten til bonden skal opp på nivå med andre grupper i samfunnet, gjennom en opptrappingsplan.

- Nå trengs det politisk handling. Vi må få på plass opptrappingsplanen så raskt som mulig, slik både regjeringa har varsla og Stortinget vedtatt. Verken det eksisterende eller det nye tallgrunnlaget står i veien for å heve inntekten kraftig i vårens jordbruksoppgjør. I en usikker tid er det avgjørende for fortsatt norsk matproduksjon og selvforsyning i framtida, understreker Bjørn Gimming.