For å sette ting i perspektiv: Allerede i 2012 sendte Norges Bondelag inn innspill til Stortingsmeldingen "Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords".  Der sa vi blant annet at Norges Bondelag mener det er helt nødvendig at et inntektsmål er politisk forpliktende med konkrete formuleringer som innebærer en reell inntektsvekst for jordbruket.

Her er milepælene for inntektsopptrapping: 

I mai 2021 ble det brudd i jordbruksoppgjøret. I den tekniske jordbruksavtalen som ble vedtatt av Stortinget ble det vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på måling av inntekter, samt grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere.

I juni 2021 kom det en resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag som blant annet sa at vi skulle jobbe for inntekt på nivå med andre, opptrappingsplan og et tallgrunnlag som fanget opp de økonomiske forholdene i norsk landbruk.

August 2021 satt Solberg-regjeringen ned et ekspertutvalg (Grytten-utvalget), som fikk i oppdrag å drøfte metoder for å måle inntektene og sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere.

Høsten 2021 fikk en ny regjering og Hurdalsplattformen ble til. Her ble man enige om at regjeringen skulle legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tatte inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Oktober 2022 ble Grytten-utvalgets rapport lagt fram. Den slo fast at inntektene i landbruket er lave. Utvalget sier også, blant annet, at det prinsipelt ikke er mulig å sammenlikne inntektene til bonden og lønnsmottaker. Rapporten sendes på bred høring i organisasjonen.

Januar 2023: Bondelaget leverer sitt høringssvar til NOU 2022:14, inntektsutvalget. basert på en grundig faglig vurdering og en intern høring i organisasjonen.

Mars 2023: I resolusjonen fra representantskapsmøtet ble det krevd at regjeringa raskt skulle få på plass et nytt tallgrunnlag for å beregne bondens inntekt og en plan for opptrapping av inntekt og selvforsyning. Og at det måtte være på plass før Budsjettnemnda for jordbruket starter sitt arbeid med tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret 2024.

Mai 2023: Ved inngått jordbruksavtale for 2024 understreket Bjørn Gimming at en plan med nytt tallgrunnlag måtte være på plass før neste års forhandlinger.

Årsmøte Norges Bondelag 2023: Under leders tale poengterte Gimming at tålmodigheten er slutt, og at en opptrappingsplan basert på nytt tallgrunnlag må legges fram for Stortinget i høst, og vedtas med bredest mulig flertall.

2023-24: Bondelaget fortsetter den politiske påvirkningen lokalt, fylkesvis og sentralt for å få gjennomslag for at regjeringen skal legge fram en opptrappingsplan i tråd med våre synspunkt.

8. mars 2024: Regjeringen legger fram sin Stortingsmelding.