Stortingsmeldinga om strategi for økt selvforsyning, metode og opptrapping av inntektene i jordbruket skal behandles i Stortinget neste uke, og i går kveld kom innstillingen fra Næringskomiteen. Det er få forbedringer fra regjeringas forslag til det som nå innstilles.

Jeg er svært skuffa over at Stortingsflertallet ikke kunne samles om et tydeligere signal om at de vil satse på matsikkerhet, beredskap og selvforsyning gjennom økte inntekter i landbruket, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. 

Bondelaget hadde høyere ambisjoner og forventninger til denne stortingsmeldinga. Vi har jobba hardt for å få på plass en opptrappingsplan for landbruket og strategi for økt selvforsyning, og hadde håpet forhandlingene mellom partiene i næringskomiteen ville resultere i forbedringer langs de forslag vi har gitt innspill på, sier Gimming. Les Bondelagets innspill til stortingsmeldinga her. 

Ulike flertall skaper usikkerhet

Regjeringspartiene søker flertall hos Høyre og Venstre for flertall om ny metode å beregne bondens inntekt, tilsvarende det som var regjeringas forslag. Tidspunkt for opptrapping av inntektene i jordbruket er sikret av et annet flertall, bestående av Ap, Sp, Rødt og MdG. Når det gjelder den delen av stortingsmeldinga som handler om strategi for økt selvforsyning, er det ulike merknader og med ulike flertall.

Bjørn Gimming. Her er det ulike flertall og mange merknader, så denne innstillingen er uklar og spinkel. Det er ikke lett å forstå at ett flertall er enige om tallgrunnlaget og et annet om tidsplan for opptrapping. Venstresiden er med på en opptrapping som regjeringa og høyresiden legger premissene for, sier Bjørn Gimming og legger til at det er et paradoks at de partiene som sikrer flertall for en ny metode å regne ut bondens inntekt, har lave ambisjoner for gjennomføring av opptrapping. Dette skaper utrygghet hos bøndene.

Stortinget skal ikke fatte vedtak før om en uke, så Stortinget må bruke den tiden til å samle seg om å forbedre tallgrunnlaget. Bondelaget vil jobbe hardt for å få det til, slår Gimming fast. 

Når Stortinget i neste uke vedtar økt selvforsyning og en opptrappingsplan for norsk landbruk, må det innebære en positiv endring for norsk matproduksjon.

Vi har ingen tid å miste for å fortsette jobben med å få inntektene i landbruket opp på samme nivå med andre. I jordbruksoppgjøret vil vi få svaret på hva stortingsvedtaket faktisk vil bety for inntektsopptrappingen, og om det er tilstrekkelig til å fjerne tvilen mange bønder sitter med, sier Gimming. 
 

Slik har vi jobbet med inntektsopptrapping

 • Mai 2021: Brudd i jordbruksoppgjøret. Det ble vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på måling av inntekter samt grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere.
 • Juni 2021: Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag hvor inntekt på nivå med andre, opptrappingsplan og et bedre tallgrunnlag var viktige punkter.
 • August 2021: Solberg-regjeringen satt ned Grytten-utvalget.
 • Høsten 2021: Hurdalsplattformen blir til, som sa at regjeringen skulle legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet.
 • Oktober 2022: Grytten-utvalgets rapport blir lagt fram. Den fastslo at inntektene i landbruket er lave. Rapporten sendes på bred høring i organisasjonen.
 • Januar 2023: Bondelaget leverer sitt svar til inntektsutvalget.
 • Mars 2023: Resolusjonen fra representantskapet krevde at regjeringa raskt skulle få på plass et nytt tallgrunnlag og en plan for opptrapping av inntekt og selvforsyning.
 • Årsmøtet i Norges Bondelag 2023: Bjørn Gimming poengterte under leders tale at en opptrappingsplan basert på nytt tallgrunnlag må legges fram for Stortinget i høst, og vedtas med bredest mulig flertall.
 • 2023-2024: Bondelaget fortsetter den politiske påvirkningen lokalt, fylkesvis og sentralt for å få gjennomslag for at regjeringen skal legge fram en opptrappingsplan i tråd med våre synspunkt.
 • 8. mars 2024: Regjeringen legger fram sin Stortingsmelding.
 • 22. mars 2024: Uttalelse fra representantskapet om at økt selvforsyning forutsetter inntektsopptrapping.
 • 2. april 2024: Bondelaget sender inn sitt høringsinnspill til stortingsmeldingen.
 • 11. april 2024: Næringskomiteen kom med sin innstilling til stortingsmeldinga. Bondelaget mener innstillingen er en tapt mulighet.