– Den viktigste jobben er å øke inntektene. Utredningen vil kunne legge grunnlaget for å få dette til, men det er til syvende og sist politisk vilje som skal til for å øke inntektene i jordbruket, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

SE HELE UTVALGET HER

Dette er en sak som engasjerer og berører våre medlemmer sterkt. Norges Bondelag ba i årets krav om at det må gjøres tilpasninger i grunnlagsmaterialet som bedre fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til næringsutøverne i jordbruket. Regjeringa fulgte opp dette, og Stortinget sluttet seg til.

– Det er positivt at det kommer en gjennomgang, slik vi har bedt om. Vi forventer at gjennomgangen blir helhetlig, faglig grundig, og vil legge et godt grunnlag for en diskusjon om helt nødvendig endring i politikken framover. Men det er ikke dette utvalget som skal lage politikken, slår Gimming fast.

– Jeg forventer at arbeidet vil synliggjøre de økonomiske realitetene til de aktive bøndene bedre enn i dag, sier Bjørn Gimming.

Tidsplanen legger opp til at utvalget skal avgi rapport NOU 1 juli 2022. Norges Bondelag har tidligere pekt på viktigheten av at nytt grunnlag skal kunne innarbeides i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene neste år.

– Bondelaget mener noen av de momentene det er pekt på gjennom lang tid og som vi har ønsket å endre på, bør utredes og framlegges tidsnok til at partene i jordbruksforhandlingene kan ta hensyn til det allerede i jordbruksforhandlingene 2022, sier Gimming.

– Vi mener derfor at utvalget må avgi en delrapport om hvordan jord- og kvoteleie bedre kan fanges opp i grunnlagsmaterialet tidsnok til at partene kan ta hensyn til det allerede i jordbruksforhandlingene 2022, mener Gimming.

Om mandatet og utvalget

Regjeringen har satt sammen et ekspertutvalg, hvor partene ikke er representert.

– Når regjeringen velger et utvalg uten representanter for faglagene forutsetter vi at utvalget legger opp til åpen prosess, sier Gimming, og påpeker at dette er et viktig arbeid for bonden, som vil påvirke rammebetingelsene betydelig i lang tid framover.

– Nå håper vi at utvalget vil bruke tida godt, og vi ser fram til å bidra, sier Gimming.

Bondelaget krever at inntektene i landbruket må opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet.

– Bondelaget vil understreke at utvalget får i oppgave å finne metoder for å sammenligne jordbrukets inntektsnivå med andre grupper i samfunnet. Det er helt avgjørende for arbeidet med å løfte inntektene i jordbruket opp til samme nivå som andre grupper, avslutter Gimming.