I løpet av to lange dager har representanter fra hele 52 organisasjoner med tilknytning til næringa møtt med forhandlingsutvalget og sekretariatet.

For å skrive jordbrukets krav innhenter vi også kunnskap og prioriteringer fra andre organisasjoner som ikke har forhandlingsrett. Samlet gir innspillene en god pekepinn på hva som rører seg rundt om i næringa. Innspillene er med å danne grunnlaget for hva som prioriteres i årets krav til jordbruksforhandligene.

– Det er veldig nyttig å ha disse møtene, for å høre meningene blant bredden av organisasjoner i landbruket. Vi tar med oss mye god kunnskap og mange innspill, forteller Bodhild Fjelltveit, del av forhandlingsutvalget og 2. nestleder i Norges Bondelag.

Møte med Norsk Gartnerforbund for innspill til jordbruksforhandlinger

Hører fra over 50 organisasjoner

Bredden i organisasjoner og virksomheter er stor. I år har vi fått innspill fra 52 ulike organisasjoner i næringa.

Blant organisasjonene som har gitt sine innspill er Norsk Gartnerforbund.

– Grøntnæringa er en viktig del av landbruket, og det bør også komme klart fram i årets jordbruksoppgjør, sier Arne Kristian Kolberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

De forteller at målet deres med innspillene som de kommer med er å bidra til gode prioriteringer inn i jordbruksoppgjøret, og gjennom det skape bedre rammevilkår for deres medlemmer.

Bilde fra innspillsmøte med Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har også deltatt i møtene tirsdag, hvor det er første gang de har deltatt og gitt innspill.

De trakk fram spesielt tre punkter de ønsker å løfte i sine innspill. At landbruket må være med på å omstille seg i tråd med de nye kostrådene (og ikke overlate det til markedet) slik at det blir en parallell endring. At man må ta vare på de artsrike kulturlandskapene, og at man må forsette med tiltakspakka for Oslofjorden.  

– Det er et veldig fint initiativ der det er gode muligheter for å kunne gå inn i reelle samtaler, og hvor vi får utdype mer hva vi mener i bestemte saker, forteller Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet.

 

En del av organisasjonsdemokratiet

Innspillene vi får disse to dagene er ett ledd i en stor involveringsprosess, gjennom vårt organisasjons- og medlemsdemokrati. I februar leverte 86% av lokallaga sine innspill. Disse er skrevet etter åpne møter hvor medlemmer kan si sin mening.

Nå i mars har fylkeslagene årsmøter, hvor de også kommer med sine innspill og prioriteringer til forhandlingene. Det er debatt på årsmøtene og innspill fra lokallaga i fylket som ligger til grunn for deres prioriteringer.

I slutten av mars møtes representantskapet i Norges Bondelag, for å gi styret en marsjordre med prioriteringer og vinklinger på årets forhandlinger. Det skjer etter debatt og innlegg fra fylkesledere og markedsaktører.

– Summen av alle innspill fra egen organisasjon og andre aktører i landbruket, gjør at vi får den nødvendige oversikten over tilstanden i næringa, som vi trenger når vi skal utforme jordbrukets krav, sier Fjelltveit.