Lovene sier at styret skal velge nestleder, kasserer, sekretær, studieleder og verveansvarlig innen styret.

Styret i lokallaget er ansvarlig for at lokallaget fungerer. De skal organisere aktivitet for medlemmene og ha god kontakt med resten av organisasjonen. Arbeidet bør fordeles ut fra interesser og kunnskaper.

Styrets oppgaver og forslag til arbeidsfordeling

Lederen er lagets fremste tillitsvalgte. Lederens oppgaver er å koordinerende og holde i trådene. Post til laget fra fylkeskontoret og fra Norges Bondelag blir sendt til lederen.

Leder skal:

 • Samordne og lede virksomheten i laget
 • Innkalle til og lede lagets styremøter
 • Sørge for at vedtak blir fulgt opp
 • Ha kontakt med media og representere laget
 • Sørge for at brev og henvendelser til lokallaget blir besvart
 • Ha god kontakt med fylkesbondelaget.

Nestlederen har en viktig beredskapsfunksjon i styret og skal til enhver tid kunne overta lederens oppgaver. Nestlederen bør også ta sin del av styrets mange oppgaver.

Aktuelle oppgaver for nestleder: 

 • Være verveansvarlig, skolekontakt eller HMS-kontakt
 • Avlaste lederen med ulike oppgaver.

Sekretæren skal dokumentere arbeidet i lokallaget.

Sekretærens oppgaver:

 • Føre protokoll fra styre- og medlemsmøter, samt årsmøteprotokoll hvis det ikke velges annen referent til dette
 • Skrive årsmelding
 • Følge opp vedtak i laget ved å sende nødvendige brev/e-poster
 • Ha ansvar for kunngjøring av møter, og informasjon til medlemmene om lagets aktivitet
 • Ha ansvar for lagets arkiv.

Kassereren har ansvaret for lagets økonomi.

Kassererens skal:

 • Føre lagets regnskap og sørge for at det blir revidert før årsmøtet
 • Ha ansvar for inn- og utbetalinger via bank og eventuelt kontantbeholdning
 • Ha oversikt over økonomien og informere styret jevnlig om denne
 • Sette seg inn i reglene for evt utbetaling av godtgjørelser til tillitsvalgte.
 • Mer om kassererens oppgaver.

Studieleder: Ved å organisere deler av arbeidet i laget som studiering, får laget statsstøtte til arbeidet.

Studielederens oppgaver:

 • Organisere studiearbeidet i lokallaget
 • Ha fokus på studiearbeid i forbindelse med innspill til jordbruksoppgjøret og andre høringer fra Norges Bondelag.

Verveansvarlig er et nytt verv etter vedtektsendring på årsmøtet 2012.

Verveansvarlig skal:

 • Følge med på medlemsutviklingen i eget lag og sørge for at dette er et punkt i årsmeldinga
 • Sørge for at nyinnmeldte innen rimelig tid hører noe fra lokallaget
 • Følge opp utmeldte, spesielt bruksmedlemmer og vurdere om de bør kontaktes for spørsmål om videre medlemskap
 • Sørge for at alle som overtar en gård blir spurt om medlemskap
 • Sørge for at styret diskuterer hvilke ungdommer som bør spørres om de vil bli medlemmer
 • Verve selv og oppfordre andre til å verve!

Skolekontakt og HMS-kontakt: Styret kan også oppnevne personer til å ta på seg andre oppgaver. Dette kan være et av styremedlemmene eller et annet medlem i laget.

Skolekontakten koordinerer lagets samarbeid med skolene i området. I noen fylker oppnevner lokallagene

HMSkontakt med ansvar for HMS-arbeidet.