Når ulykker og krisesituasjoner oppstår er det viktig å kunne kommunisere og tilkalle hjelp raskt. Derfor er Norges Bondelag med på eiersiden i Sikringsradioen, som er et sambandsverktøy med dekning selv om strøm- og telenettet er slått ut, og direktelinje til nærmeste nødsentral. Formålet er å sørge for kommunikasjon og sikkerhet for våre medlemmer.

Det er viktig å lade den jevnlig, spesielt når det er varslet dårlig vær.

Mange ulykker er imidlertid helt uforutsette. Ofte har vi lett for å la sikringsradioen ligge i en skuff, for så å hente den fram når vi utfører spesifikke risikofylte oppgaver. Men har du tenkt på alt det andre den kan bidra med?

Praktisk arbeid

Mye av det praktiske arbeidet på gården, eller innenfor landbruket generelt, krever samhandling.

  • Ved daglig arbeid på gården kan det være praktisk å kunne samhandle med andre. Felles kommunikasjon ved gjødselspredning, vedlikeholdsarbeid på beite og annet praktisk arbeid kan være en fin anledning til å la sikringsradioen bidra.
  • Felles kommunikasjon i travle perioder, som for eksempel under våronn og skurtresking, vil være nyttig. Da kan det ofte være effektivt at «alle hører alle» og at en raskt får tak i folk når noe stopper opp.
  • Sikringsradioen kan også bidra på dugnad. Felles kommunikasjon ved lokale arrangement i bondelag, 4H, åpen gård, idrettsforeninger etc. Det kan eksempelvis være praktisk for kommunikasjon knyttet til parkering, påfyll av varer og andre oppgaver som skal løses.

Beredskap

I beredskapssituasjoner, som ved bortfall av strøm/tele, vil det kunne oppstå utfordrende situasjoner på gården. Sikringsradioen sikrer kommunikasjon fra første sekund.

  • I situasjoner uten strøm og tele samhandler ofte naboer, for eksempel om strømaggregat. Uten kommunikasjon kan det være utfordrende å få oversikt, samt planlegge bruk av ressursene.
  • I situasjoner uten strøm og tele vil det være kritisk å ikke kunne varsle ved brann, sykdom på dyr eller annen skade. Sikringsradioen bidrar til dette, enten direkte til 110 eller til andre med sikringsradio som da kan varsle videre.
  • I beredskapssituasjoner stiller landbruket ofte opp i lokalt beredskapssamvirke. Sikringsradioen kan da bli en viktig brikke for at ressursene skal nå hverandre og samhandle på en effektiv og god måte.

Sikkerhet

Ved bortfall av strøm og tele, vil det fortsatt være behov for å utføre arbeid på gården. Ved kritiske situasjoner vil det være behov for å kunne varsle raskt.

  • Det kan være utfordrende å håndtere dyr i mørklagte fjøs, og det kan oppstå ulykker eller behov for assistanse.
  • Ved manglende teledekning kan det bli utfordrende å tilkalle hjelp raskt dersom noen i husstanden får et illebefinnende eller lignende.
  • Landbruket stiller ofte opp for hverandre og det kan være behov for assistanse som krever ulikt teknisk utstyr. I stressede og uoversiktlige situasjoner hvor man skal hjelpe til kan håndtering av slike redskaper føre til uforutsette ulykker, og det kan være kritisk å ikke få hjelp.

Sikringsradioen er derfor et verktøy som kan være både praktisk og livreddende å ha på seg til enhver tid.

Du får kjøpt en sikringsradio hos godkjente forhandlere, og du kan selvfølgelig bestille på Sikringsradioens hjemmesider.

Bak sikringsradioen står en ikke-kommersiell virksomhet som, i tillegg til Norges Bondelag, er eid av Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit og Norsk Landbrukssamvirke.