Jobben til valgnemnda er å finne et styre med gjennomføringsevne, som tjener lokallagets og medlemmenes interesser. I arbeidet må valgnemnda tenke på å få inn nye ideer i styret samtidig som man sørger for kontinuitet og kunnskapsoverføring. Sørg for å få bredde i styret slik at styret speiler medlemmene i laget, tenk aldersfordeling, kjønn, interesser, med mer, husk at alle medlemmer er potensielle tillitsvalgte.

Start arbeidet tidlig

Valgnemnda kan gjerne ha neste valg i tankene gjennom hele året. Finn ut hvordan det sittende styret har fungert og hvem som kan tenke seg å fortsette i sitt verv. Be medlemmene om å komme med innspill på kandidater. Valgnemnda står fritt i hvem de foreslår, det er ikke automatikk i å foreslå gjenvalg. Vær positiv når dere spør nye potensielle styremedlemmer. Det er viktig at den som spørres opplever å være ønsket.

Valgnemnda må gi et realistisk bilde av vervet. Nye som blir spurt må få vite litt om aktiviteten i laget, antall styremøter og hva styrearbeidet innebærer. Bruk f. eks. årsmelding for laget og infoark som finnes under ”Drift av lokallag” på siden ”For lokallag og tillitsvalgte” på bondelaget.no. Å bagatellisere og si at det er nesten ingenting å gjøre er feil taktikk. Det krever selvfølgelig en innsats å ta på seg et verv, og de fleste ønsker å kunne gjøre en forskjell når de blir med.

Medlemmene i valgnemnda bør ha gode overtalelsesevner og være litt selgere. Det er ikke alltid lett å få folk til å stille til valg, valgnemnda må kunne argumentere for hva som er bra med å engasjere seg. Man må også føle seg fram og finne ut hva som er viktig for den man spør. Noen ønsker å kunne påvirke og få innflytelse, andre vil være med og utvikle, lære eller oppleve.

Fortell også om hva slags organisasjonsapparat Norges Bondelag har. Lokallaga blir fulgt opp av et fylkeslag og fylkeskontor som er opptatt av å legge ting tilrette for lokallaga. De lokale tillitsvalgte blir tilbudt opplæring og kurs, og fylket har møteplasser der man treffer tillitsvalgte fra andre lokallag. Å delta på eksempelvis ledermøter eller årsmøter i fylket oppleves av mange som inspirerende og hyggelig.

Hva skal valgnemnda komme med forslag til?

Valgnemnda skal foreslå personer til valgene som skal foretas på årsmøtet. Grunnregler for hva som skal velges finnes i Lover for Norges Bondelag. Mange lokallag har valg utover dette, dette finner dere bl.a. i lagets årsmelding og protokoll fra siste årsmøte.

I lover for Norges Bondelag står i § 14 om årsmøte i lokallaget at årsmøtet skal velge:

  • Leder for ett år
  • Minst 4 styremedlemmer for to år om gangen (halvparten er på valg hvert år)
  • 3-5 varamedlemmer i nummerorden for ett år om gangen
  • Utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget dersom laget har rett til noen i tillegg til lederen som er selvskreven. (lokallag med over 100 medlemmer velger en utsending for hvert påbegynt 100 medlemmer. 101-200 gir 1 utsending, 201-300 gir 2 osv.)
  • 2 revisorer
  • Valgnemnd for neste årsmøte (funksjonstid er ikke fastsatt i lovene, mange har tre medlemmer, valgt for tre år, og velger da et nytt medlem hvert år).

I tillegg til personer til valgene skal valgnemnda også foreslå eventuelle godtgjørelser til tillitsvalgte i lokallaget.

Presentasjon av forslag og gjennomføring av valg

Det er en fordel om valgnemndas forslag kan gjøres kjent for medlemmene sammen med øvrige sakspapirer før årsmøtet. Hvis ikke alle forslag er ferdige på forhånd bør oppdatert oversikt over alle valgnemndas forslag deles ut ved møtestart.

En representant fra valgnemnda legger fram valgnemndas innstilling på årsmøtet. Det kan også være greit å si litt om hva valgnemnda har lagt vekt på i arbeidet.

Det er vanligvis møtelederen som leder gjennomføringen av valgene på årsmøtet. Før hvert valg skal møteleder spørre om det er flere forslag, og medlemmene kan komme med benkeforslag.

Valg av leder og styremedlemmer skal alltid gjøres skriftlig, selv om det bare er en kandidat. Det er da mulig å stemme blankt hvis man ønsker å markere uenighet. Øvrige valg skal gjøres skriftlig hvis noen ber om det.