Landbruket tilbyr spennende og varierte arbeidsplasser, men også tøffe og risikofylte oppgaver. Det skjer mange ulykker i landbruket, men vi ser også at systematikk og forebyggende arbeid virker. Å unngå ulykker betyr at drift og produksjon går som det skal, mens en ulykke fører til at man gjerne må håndtere skader på dyr, ting eller eiendom i tillegg til økonomiske og personlige belastninger.

God fysisk og psykisk helse henger sammen med god arbeidsevne og lønnsomhet på gården. Derfor er det viktig å jobbe målrettet med HMS innen landbruket.

 

Beredskap på gården - tryggere sammen

Norges Bondelag har utarbeidet Tryggere sammen for å motivere medlemmene, lokallagene og deres lokale nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi forbedrer beredskapen på den enkelte gård, i lokalsamfunnet – og blir tryggere sammen. Mange praktiske råd og HMS-tips er direkte knyttet opp mot bønders hverdag og ulike produksjoner. Ved å tenke sikkerhet kan ulykker i beste fall unngås, og man er forberedt dersom noe uforutsett inntreffer.  Her finner du råd, erfaringer og innspill om uvær, smitte, flom, atomulykker og beredskap, ulykke, brann og beredskap.

 

Psykisk helse – livet er både medgang og motgang

Som bønder er vi vant til å klare det meste selv. Ingen kan mestre alt til enhver tid, verken i gardsdrifta eller i livet. Å vite hvor det er hjelp å få er viktig, men enda viktigere er det å skaffe hjelp nå oppgavene blir for mange eller dagene blir tunge. Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres, og landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet. 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgivning har en felles nettside, Godt bondevett, som gir råd for god bondehelse. Her finnes også gode råd om hvor og hvordan man kan få hjelp når hverdagen blir vanskelig, og råd for hvordan man kan hjelpe andre som strever.

 

Norsk Landbruksrådgivning HMS

Norsk landbruksrådgivning har en rekke tilbud innen HMS til medlemmer og ikke-medlemmer.  De tilbyr kurs, rådgivning og veiledningen om drifta på garden, beredskap og krisehåndtering.

 

Brann

Branner i landbruket er et stort problem. Gjennom Landbrukets Brannvernkomite har Bondelaget tatt et stort ansvar for å sette i verk ulike tiltak som bidrar til å redusere antall branner i landbruket.

 

Sikringsradioen

Sikringsradioen er et sambandsverktøy som gir rask hjelp når ulykker og krisesituasjoner oppstår, selv om uvær eller annet skulle slå ut strøm- og telenettet. Bak verktøyet står en ikke-kommersiell virksomhet som er eid av Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.