Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Sau til retten

Bondestanden raser over forvaltningens erstatningspraksis for sauer tapt til rovdyr. I høst skal misnøyen prøves for retssystemet med oppdalsbønder i front.

HMS-kampanje sparket i gang

I helga gikk startskuddet i Midt-Norge for en landsomfattende HMS-kampanje. Målet er å redusere antall skader og yrkeslidelser i landbruket.

God agronomi = lavere klimautslipp

SLF har gitt 1,5 mill kroner i tilskudd til 4 nye prosjekter under første tildeling i klimaprogrammet 2012. Dette er siste år i klimaprogrammets femårsperiode. Totalt har 67 prosjekter bidratt med kompetanseoppbygging og kunnskap om klimastatus og -tiltak i jordbruket og mange tiltak er satt i verk.

Inngrep i grunneierretten

Arealinngrep overfor grunneiere var hovedtema på sommermøte om ekspropriasjon og erstatning som Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Landbruksrådgivinig arrangerte på Melhus Rådhus i går kveld. Fylkesleder Lars Morten Rosmo ledet møtet. Mellom 40 og 50 grunneiere møtte lydhøre opp og det var mange spørsmål om avtaleverk, erstatninger og organisering av grunneierne.

Ønsker dialog om kampflybasen

Landbruksnæringa var onsdag invitert til møte i Ørland Rådhus i forbindelse med utbyggingen av kampflybasen. -Det viktigste for oss er å få til en dialog med dere, sa ordfører Hallgeir Grøndtvedt.

Agrisjå feltdager 29. og 30. juni med Kick-off på HMS-kampanje

Agrisjå feltdager er et nytt fagarrangement for bønder med vekt på kjøring og demonstrasjon av teknisk utstyr. Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

Kompetanseutvikling i landbruket

14 prosjekter får tildelt nærmere 5 millioner kroner fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) i 2012. Bondelagets Servicekontors utvikling av opplæring knyttet til kvalitetssystem for produksjon av biogass i landbruket er en av de som får støtte.

Stabil tro på pelsdyrnæring

-Det er ikke noe vanskeligere å få lån til pelsdyrnæringen enn før selv om politikerne truer med avvikling, sier Arild Halvorsen i Norsk Pelsdyralslag til Nationen.

Skaun ungdomsskole besøkte samdrift

Onsdag var 8.trinn ved Skaun ungdomsskole på bedriftsbesøk rundt om i Skaun kommune. Siste stopp for klassetrinnet var Viggja samdrift.

Opptog i Oslo

Over 2000 bønder troppet opp i Oslo 21. mai. Opptoget for norsk matproduksjon var godt synlig i hovedstadens gater, noe over 100 sørtrøndere bidro til. Her kan du nå se bilder fra opptoget.

Slår et slag mot matvarekjedenes makt

Tirsdag arrangerte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) politisk streik i protest mot matvarekjedenes makt. Også i Trondheim ble det gjennomført markering.

Ukas Ytring: Vårens Vakreste Eventyr

- Vårens vakreste eventyr er det mange som har en oppfatning om, noen mener det er lamminga, andre mener det er jordbruksforhandlingene , mens andre igjen mener det er Holmenkollstafetten - skriver styremedlem Frank Røym i Ukas Ytring - Det er lamminga som er vårens vakreste eventyr, selv om en i en 3-4 ukers periode går mer og mer som en Zombie etter å ha sovet en time her og to timer der -

Fikk servert kake på blokaden

Representanter fra Bygdeungdomslaget stilte opp med kake til demonstrerende bønder.

Blokaden avsluttet

Norges Bondelag opphevet i dag tidlig blokadene av fire matmjølanlegg landet rundt.

Brødaksjonen er i gang

I protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret blokkeres nå matmelanlegg over hele landet. -Vi vil stoppe utkjøringa av matmel for å synliggjøre at det ikke er noen selvfølge at det er brød i butikkhyllene, sier Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag til Adresseavisa.

Norsk mat er ingen selvfølge!

For å vise at norsk mat ikke er noen selvfølge, blokkerer Bondelaget matmelanlegget i Buvika 15. mai. Det kan dermed bli tomt for brød i butikkhyllene i fylket.

Stort oppmøte under aksjonen

Over 200 medlemmer møtte opp på Trondheim Torg under aksjonen i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene.

Åfjord Bondelag med brev til Stoltenberg

-Bøndene i Åfjord er veldig skuffet, frustrert og oppgitt over regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene 2012, heter det i brevet fra Åfjord Bondelag.

Støtter bøndene i jordbruksoppgjøret

–Uten et norsk landbruk er det heller ingen norsk landbruksindustri. Bøndene aksjonerer derfor for våre industriarbeidsplasser, sier Marielle Leraand, nestleder i Rødt.

-Vi støtter bøndene

Norske bønder får støtte fra LO etter bruddet i årets jordbruksforhandlinger. -Landbruksmeldinga ga varsel om et vendepunkt for bøndene ved årets landbruksoppgjør. Regjeringens tilbud er tvert i mot et signal til morgendagens bønder om at landbruk ikke er å satse på, sier leder i LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot.

Flere lokale protester

Over hele Sør-Trøndelag ligger det rundballer og det henger plakater med et tydelig tydelig budskap som viser stor misnøye med regjeringens tilbud. - I dag må vi forvente flere aksjoner i hele landet - også i Trondheim sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - vi ønsker på en så tydelig måte som mulig å markere vår misnøye med regjeringes tilbud i årets jordbruksforhandlinger, som gjør at tiltakene i den ney landbrukemeldingen nærmest må betraktes som døde og maktesløse.

Lokale protestaksjoner

Over hele Sør-Trøndelag skjer det nå i helga lokale markeringer over misnøyen med regjeringens tilbud i forhandlingene, som resulterte i brudd. - Det er stor frutrasjon i hele organisasjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen svikter ikke bare landbruket med også den norske forbrukeren. Den nye landbruksmeldingen har mange gode målsettinger, blant annet høyere matproduksjon. Disse målsettingene er nå bare tomme ord -

Kan bli avhengig av 50% kornimport

Norge kan bli avhengig av å importere halvparten av kornet i 2018 viser en ny rapport. -Dersom vi skal nå målene for selvforsyning og matproduksjon, må vi slutte å bruke matjord til andre formål, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan.

Skal undersøke melkebøndenes baller

En større kartlegging av grovfôr gjennom uttak av surfôrprøver i trøndelagsfylkene bekrefter vedtatte sannheter, samtidig som nye spørsmål reises. Her presenteres de foreløpige resultater fra arbeidet i foregangsfylke økomelk i Trøndelag.

Økologiske melkeprodusenter og sauebrukere får bedre resultat

-Det er svært positivt at de økologiske melke- og sauekjøttprodusentene i Norge har de senere årene oppnådd et godt resultat per årsverk ifølge driftsgranskingene i jordbruket. – sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan i en kommentar.

Kan få krav om å låse inn kunstgjødsel

Et forslag til nye oppbevaringsregler for kunstgjødsel legges fram innen 15. juni. -Intensjonen med hele ordninga er å hindre at stoffet kommer på avveie, sier Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Nationen.

Fylkesleder kommenterer Landbruksmeldingen

I NRK Midtnytt i kveld kommenterte fylkesleder Lars Morten Rosmo den nylig vedtatte Landbruksmeldingen. - Jeg er i utgangspunktet positiv til at flertallet i Stortinget så klart og tydelig slår fast grunnpillarene i den norskelandbruksmodellen - sier Lars Morten Rosmo - jordbruksforhandlingene, importvernet og markedsordningene er viktige for videreutviklingen av landbrukspolitikken -

Jordvern i Sør-Trøndelag

Etter forslag fra Anders Eggen, Melhus Bondelag, fattet årsmøtet i Sør-Trøndelag en resolusjon om jordvern - Bakgrunnen for forslaget er blant annet de store matjordarealene som kan gå tapt ved bygging av ny E6 og en eventuell godsterminal i Melhus kommune - sa Anders Eggen på årsmøtet - det er kan være tale om over 1000 dekar god matkornjord. -

Påskeaksjon i Trondheim

Bystyret i Trondheim fikk lokalproduserte egg fra Byneset torsdag kveld.

Prosjekt blir enkle skadetiltak

Prosjekt Skadefri bonde har laget en egen tiltakspakke med enkle HMS-tips. Nå lanseres Superbonden.

Stort oppmøte og debatt på Melhus

Med temaet arealbruk i Melhus - rett virksomhet på rett sted, inviterte bondelaga i Melhus og Melhus SV til åpent møte og debatt om kommunens og regionens framtidige arealbruk.

900 millioner forenheter

På den nasjonale Beitekonferansen i Oppdal 11. til 12. februar holdt forsker Ynge Rekdal fra Skog og Landskap et innlegg om beiteressursene som er i bruk i dag og det nasjonale beitepotensialet. - I dag henter 2 mill sau og lam, samt noen titusen storfe og hest ut ca. 300 millioner forenheter fra utmarksebeite tilsvarende ca. 2 millioner dekar fulldyrka grasareal og en milliard kroner i forverdi - sa Rekdal - men potensialet er rundt 900 millioner forenheter i utmarka -

Etterras på Byneset

Adresseavisa melder torsdag morgen om etterras på Byneset.

Lars Peder Brekk besøker Oppdal

13. februar kommer statsråd Lars Peder Brekk til Skifer Hotel Oppdal for å presentere landbruks- og matmeldinga.

Ras rammet flere gårder på Byneset

Et stort kvikkleireras rammet flere av gårdbrukerne på Byneset på årets første dag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere