- Jordvern er en viktig sak for Bondelaget - sa Anders Eggen i sitt innlegg på årsmøtet - ikke minst knyttet til målet om økt matproduksjon. Jeg ser også utfordringer knyttet til en ny type eiere av landbrukseiendommer som i stor grad opptrer som eiendomsspekulanter. Vi har blant annet tilfeller i våre egne organisasjoner med Geno og Halsteingården. -

I debatten som fulgte innlegget var det stor oppslutning omkring forslaget fra Anders Eggen, og det ble pekt på hvor viktig det er å få fobrukerne til å forstå verdien av jordvern. Det handler om framtidig matforsyning og muligheten til å produsere norsk mat i framtida.

På bakgrunn av dette innlegget ble etter forslag fra Anders Eggen det enstemmig vedtatt en resolusjon på årsmøtet i Sør-Trøndelag:

Resolusjon Årsmøte Sør- Trøndelag Bondelag 27 mars 2012

 Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag ser med skrekk på utviklingen med bruk av matjord til annet formål enn matproduksjon. Matjord er næringsareal som i dag brukes til produksjon av mat.

 I et land med under 3 % areal til matproduksjon og som har mindre enn 40 % selvforsyningsgrad, må politikere og beslutningstakere snu trenden med omdisponeringa av matjord.

Det finnes tilgjengelig store uproduktive arealer, der det enkelt kan legges til rette for både næring, bolig og vei helt uten trussel mot framtidas matproduksjon.

Det er dagens generasjon som har ansvaret for kommende generasjoners muligheter for matproduksjon og levevilkår i Norge